Navigačný riadok

Trestná justícia

Kladivko a vlajka Európskej únie © Gina Sanders, fotolia

Boj proti trestnej činnosti zahŕňa posilnenie dialógu a opatrení medzi orgánmi trestného súdnictva v členských štátoch EÚ.

EÚ sa už dlhú dobu snaží budovať európsky priestor trestného súdnictva s jednou rukou priviazanou za chrbtom:

  • pravidlo jednomyseľnosti, ktoré si pri prijímaní rozhodnutí vyžadovalo súhlas všetkých vlád štátov EÚ, často viedlo k prístupu "najnižšieho spoločného menovateľa",
  • Komisia nemala vymáhacie právomoci a
  • parlamenty a súdy nemali priestor na vyjadrenie názoru.

Pokrok v tejto oblasti bol preto obmedzený a pozornosť sa sústredila viac na otázky bezpečnosti.

Platnosť Lisabonskej zmluvy napokon umožní dosiahnuť rovnováhu medzi bezpečnosťou a spravodlivosťou.

Budovanie vzájomnej dôvery

V Maastrichtskej zmluveEnglish z roku 1993 sa v rámci tretieho piliera vytvára justičná spolupráca v trestných veciach. Lisabonskou zmluvou sa formálne upúšťa od delenia na piliere a napravujú sa nedostatky pôvodného systému. V konečnom dôsledku to pomôže vytvoriť spoločný európsky priestor spravodlivosti, kde orgány činné v trestnom konaní a justícia z jednotlivých členských štátov môžu k sebe prechovávať vzájomnú dôveru a spoliehať sa na seba.

Týmto systémom sa zvýši dôvera občanov v spravodlivý priebeh konania, najmä pokiaľ ide o ochranu ich práv, ak stoja pred súdom v inom členskom štáte a ak sa stanú obeťou trestného činu.

Posilňovanie vzájomnej dôvery je základným predpokladom vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí medzi členskými štátmi EÚ. V záujme zvýšenia tejto dôvery je nevyhnutné prijať minimálne spoločné normy, pokiaľ ide o právo na spravodlivý proces a práva obetí trestných činov.

Európska rada prijala v Štokholme v roku 2009 Štokholmský program: Otvorený a bezpečný systém, ktorý slúži občanom a chráni občanovpdf [1 MB] .

S cieľom reagovať na budúce výzvy a i naďalej posilňovať oblasť spravodlivosti Komisia prijala ambiciózny akčný plán na implementáciu Štokholmského programu. Stanovuje priority EÚ v tejto oblasti na obdobie rokov 2010 - 2014.

Plánované zlepšenie v oblasti trestnej justície zahŕňa:

  • posilnenie úlohy Eurojustu,
  • vytvorenie úradu európskeho prokurátora,
  • súrodejší prístup k sankciám v trestnom práve a
  • posilnenie procesných práv a účinnejšiu pomoc obetiam trestných činov.

Témy z oblasti spravodlivosti na Twitteri