Navigačný riadok

Úvod

Trestná justícia RSS

Kladivko a vlajka Európskej únie © Gina Sanders, fotolia

Boj proti trestnej činnosti zahŕňa posilnenie dialógu a opatrení medzi orgánmi trestného súdnictva v členských štátoch EÚ.

EÚ sa už dlhú dobu snaží budovať európsky priestor trestného súdnictva s jednou rukou priviazanou za chrbtom:

  • pravidlo jednomyseľnosti, ktoré si pri prijímaní rozhodnutí vyžadovalo súhlas všetkých vlád štátov EÚ, často viedlo k prístupu "najnižšieho spoločného menovateľa",
  • Komisia nemala vymáhacie právomoci a
  • parlamenty a súdy nemali priestor na vyjadrenie názoru.

Pokrok v tejto oblasti bol preto obmedzený a pozornosť sa sústredila viac na otázky bezpečnosti.

Platnosť Lisabonskej zmluvy Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  napokon umožní dosiahnuť rovnováhu medzi bezpečnosťou a spravodlivosťou.

Budovanie vzájomnej dôvery

V Maastrichtskej zmluve English z roku 1993 sa v rámci tretieho piliera vytvára justičná spolupráca v trestných veciach. Lisabonskou zmluvou български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) sa formálne upúšťa od delenia na piliere a napravujú sa nedostatky pôvodného systému. V konečnom dôsledku to pomôže vytvoriť spoločný európsky priestor spravodlivosti, kde orgány činné v trestnom konaní a justícia z jednotlivých členských štátov môžu k sebe prechovávať vzájomnú dôveru a spoliehať sa na seba.

Týmto systémom sa zvýši dôvera občanov v spravodlivý priebeh konania, najmä pokiaľ ide o ochranu ich práv, ak stoja pred súdom v inom členskom štáte a ak sa stanú obeťou trestného činu.

Posilňovanie vzájomnej dôvery je základným predpokladom vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí medzi členskými štátmi EÚ. V záujme zvýšenia tejto dôvery je nevyhnutné prijať minimálne spoločné normy, pokiaľ ide o právo na spravodlivý proces a práva obetí trestných činov.

Európska rada prijala v Štokholme v roku 2009 Štokholmský program: Otvorený a bezpečný systém, ktorý slúži občanom a chráni občanov pdf български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) .

S cieľom reagovať na budúce výzvy a i naďalej posilňovať oblasť spravodlivosti Komisia prijala ambiciózny akčný plán na implementáciu Štokholmského programu български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv). Stanovuje priority EÚ v tejto oblasti na obdobie rokov 2010 - 2014.

Plánované zlepšenie v oblasti trestnej justície zahŕňa: