Kruimelpad

Strafrecht

Hamer en vlag van de Europese Unie © Gina Sanders, fotolia

Om criminaliteit te bestrijden, moeten de dialoog en de samenwerking tussen de strafrechtelijke autoriteiten van EU-landen worden versterkt.

De EU probeert al heel lang een uniform Europees strafrecht te ontwikkelen, maar wordt daarbij gehinderd:

  • de unanimiteitsregel stelde dat alle EU-ministerraden akkoord moeten zijn voor besluitvorming, een aanpak die vaak leidde tot de 'kleinste gemeenschappelijke noemer';
  • de Commissie kon de uitvoering niet afdwingen; en
  • parlementen en rechtbanken hadden weinig inspraak.

Daarom is de vooruitgang in dit gebied beperkt en ligt de nadruk meer op veiligheidskwesties.

Nu het Verdrag van Lissabon van kracht is, is er eindelijk een nieuw evenwicht tussen veiligheid en justitie mogelijk.

Wederzijds vertrouwen opbouwen

Het Verdrag van Maastricht van 1993 introduceerde de juridische samenwerking op het gebied van criminele feiten als de 'derde pijler'. De tekorten van dat systeem werden rechtgezet in het Verdrag van Lissabon, dat de verdeling in pijlers formeel afvoerde. Zo wordt een gemeenschappelijke Europese justitie waar nationale rechtsprekers en ordehandhavers (op) elkaar kunnen vertrouwen werkelijkheid.

Daardoor krijgen burgers meer vertrouwen in de rechtvaardigheid van de rechtsgang. Ze weten bijvoorbeeld dat hun rechten worden beschermd wanneer ze zich in een rechtbank in een ander land bevinden of het slachtoffer worden van een misdaad.

Meer wederzijds vertrouwen is een eerste vereiste om EU-landen elkaars rechtsbeslissingen te laten erkennen. Om dit vertrouwen te verbeteren, zijn gemeenschappelijke minimumstandaarden nodig op het gebied van het recht op een eerlijk proces en de rechten van misdaadslachtoffers.

In 2009 nam de Europese Raad in Stockholm het 'Programma van Stockholm: Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de burgerpdf [1 MB] ' aan.

Om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en het domein justitie verder te versterken, nam de Commissie een ambitieus actieplan ter uitvoering van het programma van Stockholm aan. Daarin staan de prioriteiten van de EU in dit domein voor de periode 2010-14.

Dit zijn enkele geplande verbeteringen op het gebied van strafrecht:

  • een grotere rol voor Eurojust;
  • de oprichting van een Europees openbaar ministerie;
  • een meer coherente aanpak van strafrechtelijke sancties; en
  • sterkere procedurele rechten en efficiëntere hulp voor misdaadslachtoffers.

Justitie op Twitter