Navigācijas ceļš

Krimināltiesības

Tiesneša āmuriņš un Eiropas Savienības karogs © Gina Sanders, fotolia

Noziedzības apkarošana ir saistīta arī ar dialoga un rīcības aktivizēšanu ES valstu krimināltiesību aizsardzības iestāžu starpā.

Ilgu laiku ES mēģināja izveidot Eiropas krimināltiesību telpu, it kā turot vienu roku aiz muguras:

  • noteikums par vienprātību, kas prasa visu ES valdību piekrišanu, lai pieņemtu lēmumu, bieži noveda pie "mazākā kopsaucēja" pieejas;
  • Komisijai nebija īstenošanas pilnvaras; un
  • parlamentiem un tiesām bija maza teikšana.

Tāpēc attīstība šajā jomā ir bijusi ierobežota, un uzmanība vairāk ir tikusi vērsta uz drošības jautājumiem.

Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, beidzot atkal būs iespējama drošības un tiesiskuma jautājumu līdzsvarošana.

Savstarpējas uzticēšanās veidošana

Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās tika radīta saistībā ar "trešo pīlāru" un ieviesta ar Māstrihtas līgumu 1993. gadā. Oficiāli atmetot kā nederīgu sadalījumu pa pīlāriem, ar Lisabonas līgumu tiek labotas iepriekšējās sistēmas nepilnības. Galu galā tas palīdzēs izveidot kopēju Eiropas tiesiskuma telpu, kurā valstu tiesību īstenotāji un tiesu iestādes patiešām var viens otram uzticēties un viens uz otru paļauties.

Tas palielinās pilsoņu ticību godīgai lietu izskatīšanai, jo īpaši saistībā ar viņu tiesību aizsardzību, tiesājoties citā valstī un kļūstot par nozieguma upuriem.

Savstarpējās uzticēšanās palielināšana ir priekšnoteikums, lai ES dalībvalstis varētu savstarpēji atzīt viena otras tiesas lēmumus. Lai šo uzticēšanos palielinātu, ir jānosaka kopēji minimālie standarti attiecībā uz tiesībām uz taisnīgu tiesu un noziegumu upuru tiesībām.

Stokholmā 2009. gadā Eiropadome pieņēma "Stokholmas programmu - atvērta un droša Eiropa tās pilsoņu un viņu aizsardzības labāpdf [1 MB] ".

Lai risinātu nākotnes problēmas un turpinātu nostiprināt tiesiskuma telpu, Komisija ir pieņēmusi vērienīgu rīcības plānu Stokholmas programmas īstenošanai. Tajā ir izklāstītas ES prioritātes šajā jomā laika posmam no 2010. gada līdz 2014. gadam.

Plānotajos uzlabojumos krimināltiesību jomā ietilpst:

  • Eurojust lomas nostiprināšana;
  • Eiropas prokuratūras biroja izveide;
  • saskaņotāka pieeja kriminālsankcijām; un
  • spēcīgākas procesuālās tiesības un efektīvāka palīdzība noziegumu upuriem.

Ar tiesiskumu saistīti jautājumi tviterī