Naršymo kelias

Baudžiamoji teisena

Teisėjo plaktukas ir Europos Sąjungos vėliava © Gina Sanders, fotolia

Kova su nusikalstamumu reikalauja stiprinti ES šalių baudžiamosios teisenos institucijų dialogą ir derinti jų veiksmus.

Ilgą laiką ES mėgino sukurti Europos baudžiamosios teisenos zoną, nors viena jos ranka būdavo pririšta už nugaros:

  • dėl vienbalsiškumo taisyklės, kuri, priimant sprendimus, reikalaudavo visų ES vyriausybių sutarimo, dažnai buvo laikomasi "mažiausio bendrojo vardiklio" požiūrio;
  • Komisija neturėjo teisės normų įgyvendinimo galių; ir
  • parlamentai ir teismai turėjo mažai ką pasakyti.

Taigi pažanga šioje srityje buvo ribota, ir dėmesys daugiausia buvo sutelktas į saugumo klausimus.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, pagaliau bus galima vėl atstatyti pusiausvyrą tarp saugumo ir teisingumo.

Tarpusavio pasitikėjimo stiprinimas

Teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose, pirmąkart numatytas 1993 m. Mastrichto sutartyje, buvo priskirtas "trečiajam ramsčiui". Formaliai atsakius skirstymo į "ramsčius", Lisabonos sutartyje ištaisyti ankstesnės sistemos trūkumai. Galiausiai ši sutartis padės sukurti bendrą Europos teisingumo zoną, kurioje atskirų šalių įstatymų vykdytojai ir teismai galės iš tikrųjų pasitikėti ir pasikliauti vieni kitais.

Tai sustiprins piliečių pasitikėjimą teismo procesų sąžiningumu, ypač ginant jų teises kitos šalies teisme ir tapus nusikaltimo auka.

Tarpusavio pasitikėjimo stiprinimas yra išankstinė sąlyga siekiant, kad ES šalys tarpusavyje pripažintų viena kitos teismo sprendimus. Norint sustiprinti šį pasitikėjimą, būtina nustatyti minimalius bendrus standartus, taikomus teisei į sąžiningą teisminį nagrinėjimą ir nusikaltimų aukų teisėms.

2009 m. Stokholme Europos Taryba priėmė dokumentą pavadinimu "Stokholmo programa - atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumuipdf [1 MB] ".

Siekdama įveikti būsimus iššūkius ir dar labiau sustiprinti teisingumo sritį, Komisija priėmė ambicingą Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų planą. Jame išdėstyti ES prioritetai šioje srityje laikotarpiu nuo 2010 iki 2014 m.

Tarp planuojamų patobulinimų baudžiamosios teisenos srityje yra šie:

  • Eurojusto vaidmens stiprinimas;
  • Europos prokuratūros įkūrimas;
  • nuoseklesnis požiūris į baudžiamąsias sankcijas; ir
  • stipresnės procedūrinės teisės bei veiksmingesnė pagalba nusikaltimų aukoms.

Teisingumo klausimai Twitter