Cosán nascleanúna

Ceartas Coiriúil

Casúr agus bratach an Aontais Eorpaigh © Gina Sanders, fotolia

Chun coireacht a chomhrac ní mór an t-idirphlé agus gníomhú idir na húdaráis um cheartas choiriúil i dtíortha an AE a threisiú.

Tá iarracht á dhéanamh ag an AE le fada an lá limistéar ceartais Eorpach a thógáil ar leathláimh:

  • mar thoradh ar an riail aonghutha, riail a éilíonn go mbíonn rialtais go léir an AE ar aon aigne i ndáil le cinneadh a dhéanamh, ba mhinic gur socraíodh déileáil le ceisteanna ar an gcomhthuiscint ab ísle;
  • ní raibh cumhacht forfheidhmithe ag an gCoimisiún; agus
  • ní raibh guth láidir ag na parlaimintí agus ag na cúirteanna.

Dá dheasca sin níl mórán dul chun cinn déanta sa réimse seo agus leagadh níos mó béim ar cheisteanna slándála.

Mar thoradh ar Conradh Liospóin a bheith i bhfeidhm, is féidir ceartas a chur i gcothromaíocht le slándáil.

Cómhuinín a chothú

Tugadh comhar breithiúnach maidir le gnóthaí coiriúla isteach faoi Chonradh Maastricht sa bhliain 1993 agus bunaíodh é faoin 'tríú colún'. Agus deireadh a bheith curtha go foirmiúil leis an roinnt i gcolúin ceartaíonn Conradh Liospóin na lochtanna a bhí ar an seanchóras. Faoi dheireadh thiar cabhróidh sé seo chun comhlimistéar ceartais Eorpach a dhéanamh ina mbeidh muinín ag lucht forfheidhmithe dlí na dtíortha faoi leith agus ag na breithiúna náisiúnta as a chéile agus inar féidir leo brath ar a chéile.

Tiocfaidh as seo go mbeidh saoránaigh níos cinnte go bhfuil imeachtaí cóir cothrom, agus go háirithe go bhfuil á gcearta faoi chosaint má bhíonn siad sa chúirt i dtír eile nó má tharlaíonn gur íospartaigh choire iad.

Is réamhchoinníoll é níos mó comh-mhuinín chun gurbh fhusa do thíortha an AE aitheantas a thabhairt do chinntí breithiúnacha a chéile. Ní mór caighdeáin íosta a leagan síos atá mar an gcéanna i ngach tír i ndáil leis an gceart chun trialach cothroime agus i ndáil le cearta íospartaigh choire chun an muinín seo a chur chun cinn.

Ghlac Comhairle na hEorpa le "Clár Stócólm: Córas oscailte sábháilte a fhónann do shaoránaigh agus a chosnaíonn iadpdf [1 MB] " i Stócólm i 2009.

D'fhonn dul i ngleic le dúshláin amach anseo agus d'fhonn réimse an cheartais a threisiú tuilleadh tá glactha ag an gCoimisiún le plean gníomhaíochta chun Clár Stócólm a chur i ngníomh. Plean uaillmhianach é seo ina leagtar amach tosaíochtaí an AE sa réimse seo don tréimhse 2010-14.

Áirítear iad seo a leanas ar na feabhsuithe atá ar na bacáin i réimse an cheartais choiriúil:

  • an fheidhm atá ag Eurojust a threisiú;
  • Oifig Ionchúisitheora phoiblí Eorpaigh a chur ar bun;
  • cur chuige níos comhtháite i leith smachtbhannaí coiriúla a chur i bhfeidhm; agus
  • cearta nós imeachta níos láidre agus cabhair níos éifeachtaí d'íospartaigh coire a chur ar bun.

Ábhair cheartais ar Twitter