Navigatsioonitee

Kriminaalõigus

Haamer ja Euroopa Liidu lipp © Gina Sanders, fotolia

Kuritegevuse vastane võitlus hõlmab ELi liikmesriikide kriminaalõiguse valdkonnas tegutsevate asutuste vahelise dialoogi ja koostöö tugevdamist.

Juba pikka aega on EL püüdnud üles ehitada Euroopa kriminaalõiguse valdkonda, olles paraku käsist seotud:

  • ühehäälsuse reegel, mille kohaselt oli otsuse tegemiseks vaja kõigi ELi valitsuste nõusolekut, viis sageli väikseima ühisnimetaja põhimõtteni;
  • komisjonil puudus täitevvõim;
  • parlamentidel ja kohtutel nappis sõnaõigust.

Seetõttu pole kõnealuses valdkonnas erilist edu saavutatud ning pigem on rõhk olnud julgeolekuküsimustel.

Tänu kehtivale Lissaboni lepingule saab julgeoleku ja õiguse lõpuks paremini tasakaalu viia.

Vastastikuse usalduse tugevdamine

Õigusalane koostöö kriminaalasjades, mis algatati 1993. aastal Maastrichti lepinguga, kuulus kolmanda samba koosseisu. Sammaste struktuuri ametliku kaotamisega parandab Lissaboni leping varasema süsteemi puudujääke. Kokkuvõttes aitab see reaalsuseks muuta ühtse Euroopa õigusruumi, kus riikide korrakaitsjate ja kohtunikkonna seas valitseb vastastikune usaldus ja toetus.

Tänu sellele kasvab kodanike usk ausasse kohtumenetlusse - eriti nende õiguste kaitsmisel teise riigi kohtus ja kuriteo ohvriks langemisel.

ELi liikmesriikide kohtuotsuste vastastikune tunnustamine eeldab vastastikuse usalduse suurendamist. Usalduse suurendamiseks tuleb kehtestada ühised miinimumstandardid seoses õigusega ausale kohtumõistmisele ja kuriteoohvrite õigustega.

2009. aastal Stockholmis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel kinnitati "Stockholmi programm - avatud ja turvaline Euroopa kodanike teenistuses ja nende kaitselpdf [1 MB] ".

Et eelseisvate katsumustega toime tulla ja õigusel rajanevat ala veelgi tugevdada, võttis komisjon vastu ambitsioonika tegevuskava Stockholmi programmi rakendamiseks. Selles sätestatakse ELi kõnealuse valdkonna prioriteedid ajavahemikuks 2010-2014.

Kriminaalõiguse edendamiseks kavandatakse järgmisi meetmeid:

  • Eurojusti rolli tugevdamine;
  • Euroopa prokuratuuri loomine;
  • ühtsem lähenemisviis kriminaalkaristustele;
  • menetlusõiguste tugevdamine ja kuriteoohvrite tõhusam abistamine.

Õigusteemad Twitteris