Διαδρομή πλοήγησης

Ποινική Δικαιοσύνη

Σφυρί δικαστή και σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης © Gina Sanders, fotolia

Η καταπολέμηση του εγκλήματος προϋποθέτει την ενίσχυση της δράσης και του διαλόγου μεταξύ των ποινικών αρχών των χωρών της ΕΕ.

Για πολύ καιρό, η ΕΕ προσπαθούσε να οικοδομήσει έναν ευρωπαϊκό χώρο ποινικής δικαιοσύνης με τα χέρια της δεμένα:

  • ο κανόνας της ομοφωνίας, που απαιτούσε τη συμφωνία όλων των κυβερνήσεων της ΕΕ για τη λήψη αποφάσεων, οδηγούσε συχνά σε προσεγγίσεις τύπου "χαμηλότερου κοινού παρονομαστή".
  • η Επιτροπή δεν είχε εξουσίες επιβολής·
  • και τα κοινοβούλια και τα δικαστήρια δεν είχαν πολλά να πουν επ' αυτού.

Η πρόοδος στο συγκεκριμένο πεδίο υπήρξε επομένως περιορισμένη, και επικεντρωμένη κυρίως σε ζητήματα ασφάλειας.

Με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, θα καταστεί επιτέλους δυνατός ένας επανακαθορισμός της ισορροπίας ανάμεσα στην ασφάλεια και τη δικαιοσύνη.

Οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης

Η δικαστική συνεργασία σε ποινικά ζητήματα θεσπίστηκε από τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1993 και καθιερώθηκε στο πλαίσιο του "τρίτου πυλώνα". Με την τυπική κατάργηση του διαχωρισμού σε πυλώνες, η συνθήκη της Λισαβόνας αποκαθιστά τις ατέλειες του προγενέστερου συστήματος. Εν τέλει, θα βοηθήσει να γίνει πραγματικότητα ένας κοινός ευρωπαϊκός χώρος δικαιοσύνης, όπου οι εθνικοί φορείς επιβολής του νόμου και απονομής δικαιοσύνης θα μπορούν να εμπιστεύονται και να βασίζονται ο ένας στον άλλον.

Αυτό θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο δίκαιο χαρακτήρα των διαδικασιών, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων τους ενώπιον δικαστηρίου άλλης χώρας και την περίπτωση που πέφτουν θύματα αξιόποινων πράξεων.

Η ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης συνιστά προϋπόθεση για την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Για την ενδυνάμωση αυτής της εμπιστοσύνης, πρέπει να τεθούν ελάχιστες κοινές προδιαγραφές ως προς το δικαίωμα δίκαιης δίκης και τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Το 2009 στη Στοκχόλμη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το "πρόγραμμα της Στοκχόλμης: Ένα ανοικτό και ασφαλές σύστημα που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτεςpdf [1 MB] ".

Προκειμένου να αντιμετωπίσει μελλοντικές προκλήσεις και να ενισχύσει περαιτέρω το χώρο της δικαιοσύνης, η Επιτροπή έχει εγκρίνει ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης. Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της ΕΕ στο πεδίο αυτό για την περίοδο 2010-14.

Στις σχεδιαζόμενες βελτιώσεις στο χώρο της ποινικής δικαιοσύνης συγκαταλέγονται:

  • η ενίσχυση του ρόλου της Eurojust·
  • η σύσταση ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής·
  • μια πιο συνεκτική προσέγγιση στις ποινικές κυρώσεις·
  • και ισχυρότερα δικονομικά δικαιώματα και αποτελεσματικότερη συνδρομή στα θύματα εγκληματικών πράξεων.

Θέματα δικαιοσύνης στο Twitter