Sti

Strafferet

Dommerhammer og EU-flag © Gina Sanders, fotolia

Bekæmpelse af kriminalitet kræver styrket dialog og samarbejde mellem EU-landenes strafferetlige myndigheder.

EU har i lang tid forsøgt at opbygge et europæisk strafferetligt område, men der har været mange forhindringer på vejen:

  • reglen om enstemmighed, der krævede enighed blandt alle EU-lande, førte ofte til, at beslutninger blev truffet ud fra "laveste fællesnævner"
  • Kommissionen havde ikke beføjelser til at håndhæve lovgivningen, og
  • parlamenter og domstole havde ikke stor indflydelse.

Fremskridtene på området har derfor været begrænsede, og der har været større fokus på sikkerhedsspørgsmål.

Med Lissabontraktatens ikrafttræden bliver det nu endelig muligt at genskabe balancen mellem sikkerhed og retlige anliggender.

Opbygning af gensidig tillid

Retligt samarbejde i straffesager blev indført med Maastrichttraktaten i 1993 som en del af den "tredje søjle". Med den formelle afskaffelse af søjlestrukturen retter Lissabontraktaten op på manglerne i det tidligere system. Der er dermed banet vej for, at der kan blive etableret et fælles retligt område i EU, hvor nationale retshåndhævere og retssystemer kan have tillid og tiltro til hinanden.

Det vil være med til at øge borgernes tiltro til retssagers retfærdighed, især med hensyn til beskyttelse af deres rettigheder, når de fremstilles for en domstol i et andet land, og hvis de er ofre for kriminalitet.

Der er brug for større gensidig tillid, således at EU-landene gensidigt kan anerkende hinandens retsafgørelser. For at øge denne tillid skal der fastsættes fælles minimumsstandarder for retten til en retfærdig rettergang og kriminalitetsofres rettigheder.

I 2009 vedtog Det Europæiske Råd i Stockholm "Stockholmprogrammet: Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelsepdf [1 MB] ".

For at tackle fremtidige udfordringer og styrke det retlige område yderligere har Kommissionen vedtaget en ambitiøs handlingsplan om gennemførelse af Stockholmprogrammet. Handlingsplanen fastsætter EU's prioriteter på området for perioden 2010-14.

Der er bl.a. planlagt forbedringer på følgende strafferetlige områder:

  • styrkelse af Eurojusts rolle
  • oprettelse af en europæisk anklagemyndighed
  • en mere sammenhængende tilgang til strafferetlige sanktioner og
  • stærkere proceduremæssige rettigheder og mere effektiv hjælp til kriminalitetsofre.

Retlige anliggender på Twitter