Навигационна пътека

Наказателно правосъдие

Символ на правосъдието и знамето на Европейския съюз © Gina Sanders, fotolia

Борбата с престъпността изисква укрепване на диалога и действията, които предприемат органите на държавите-членки на ЕС, отговарящи за наказателното правосъдие.

В продължение на много време Европа полага усилия за изграждането на Единно пространство в областта на наказателното правосъдие с вързани ръце:

  • правилото за вземане на решения с единодушие, съгласно което беше необходимо съгласието на всички правителства на държавите-членки на ЕС, често водеше до следване на подхода на "най-ниския общ знаменател";
  • Комисията не разполагаше с изпълнителни правомощия, както и
  • парламентите и съдилищата не участваха достатъчно активно.

Следователно, напредъкът в тази област беше незначителен, като акцент се поставяше върху въпросите от сферата на сигурността.

Влизането в сила на Договора от Лисабон предоставя дългоочакваната възможност за промяна на баланса между сигурността и правосъдието.

Изграждане на взаимно доверие

Първоначално въведено с Договора от Маастрихт през 1993 г. сътрудничеството в съдебната област по наказателни въпроси е включено в обхвата на "третия стълб". С официалното премахване на разделението между стълбовете, Договорът от Лисабон коригира слабостите на старата система. Крайната цел е по този начин да бъде подпомогнато изграждането на единно Европейско пространство на правосъдие, в рамките на което съдебните системи си имат взаимно доверие и разчитат една на друга.

Това ще повиши доверието на гражданите в справедливостта на съдопроизводството, особено по отношение на защитата на човешките права, в случаи на явяване в съд в друга държава или ако гражданин стане жертва на престъпление.

Повишаването на взаимното доверие е ключово предварително условие за взаимното признаване от страна на държавите в ЕС на решенията, постановени от чужди съдилища. За постигането на тази цел е необходимо да бъдат въведени минимални стандарти за справедлив процес и правата на жертвите на престъпления.

В Стокхолм през 2009 г. Европейският съвет прие "Стокхолмската програма: отворена и сигурна система в услуга и защита на гражданитеpdf [1 MB] ".

За да отговори на бъдещите предизвикателства и допълнително да укрепи пространството на правосъдие, Комисията прие амбициозен План за действие за изпълнение на Стокхолмската програма. Той очертава приоритетите на ЕС в тази област за периода 2010-2014 г.

Планираните подобрения в областта на наказателното правораздаване включват:

  • укрепване на ролята на Евроюст;
  • създаване на Европейска публична прокуратура;
  • възприемане на по-последователен подход към наказателните санкции, както и
  • укрепване на процедурните правила и оказване на по-ефективна помощ на жертвите на престъпления.

Правосъдни въпроси в Twitter