Навигационна пътека

Начало

Наказателно правосъдие RSS

Символ на правосъдието и знамето на Европейския съюз © Gina Sanders, fotolia

Борбата с престъпността изисква укрепване на диалога и действията, които предприемат органите на държавите-членки на ЕС, отговарящи за наказателното правосъдие.

В продължение на много време Европа полага усилия за изграждането на Единно пространство в областта на наказателното правосъдие с вързани ръце:

  • правилото за вземане на решения с единодушие, съгласно което беше необходимо съгласието на всички правителства на държавите-членки на ЕС, често водеше до следване на подхода на "най-ниския общ знаменател";
  • Комисията не разполагаше с изпълнителни правомощия, както и
  • парламентите и съдилищата не участваха достатъчно активно.

Следователно, напредъкът в тази област беше незначителен, като акцент се поставяше върху въпросите от сферата на сигурността.

Влизането в сила на Договора от Лисабон Избор на превод за предходната връзка  предоставя дългоочакваната възможност за промяна на баланса между сигурността и правосъдието.

Изграждане на взаимно доверие

Първоначално въведено с Договора от Маастрихт през 1993 г. сътрудничеството в съдебната област по наказателни въпроси е включено в обхвата на "третия стълб". С официалното премахване на разделението между стълбовете, Договорът от Лисабон czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) коригира слабостите на старата система. Крайната цел е по този начин да бъде подпомогнато изграждането на единно Европейско пространство на правосъдие, в рамките на което съдебните системи си имат взаимно доверие и разчитат една на друга.

Това ще повиши доверието на гражданите в справедливостта на съдопроизводството, особено по отношение на защитата на човешките права, в случаи на явяване в съд в друга държава или ако гражданин стане жертва на престъпление.

Повишаването на взаимното доверие е ключово предварително условие за взаимното признаване от страна на държавите в ЕС на решенията, постановени от чужди съдилища. За постигането на тази цел е необходимо да бъдат въведени минимални стандарти за справедлив процес и правата на жертвите на престъпления.

В Стокхолм през 2009 г. Европейският съвет прие "Стокхолмската програма: отворена и сигурна система в услуга и защита на гражданите pdf czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) ".

За да отговори на бъдещите предизвикателства и допълнително да укрепи пространството на правосъдие, Комисията прие амбициозен План за действие за изпълнение на Стокхолмската програма czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv). Той очертава приоритетите на ЕС в тази област за периода 2010-2014 г.

Планираните подобрения в областта на наказателното правораздаване включват:

  • укрепване на ролята на Евроюст Избор на превод за предходната връзка ;
  • създаване на Европейска публична прокуратура Избор на превод за предходната връзка ;
  • възприемане на по-последователен подход към наказателните санкции, както и
  • укрепване на процедурните правила и оказване на по-ефективна помощ на жертвите на престъпления.