Naršymo kelias

Viešosios sutartys

Komisija sudaro viešąsias sutartis įsigydama prekes ir paslaugas, pavyzdžiui, tyrimus, techninę pagalbą, konsultacines paslaugas ir pan., kurių reikia Komisijos veiksmams paremti.

Konkursai

Pagrindines komercines sutartis Komisija sudaro po to, kai paskelbia kvietimą dalyvauti konkurse, kuriuo įmonės kviečiamos rungtis dėl galimybės pasirašyti viešojo pirkimo sutartį. Pasiūlymai vertinami pagal griežtas taisykles.

Išsami informacija apie Teisingumo ir vartotojų reikalų GD sutartis ir konkursus:

Apima visus dokumentus:

  • kaip dalyvauti konkurse;
  • atsakymai į suinteresuotųjų asmenų klausimus apie konkrečius konkursus;
  • kandidatų, kuriems leista dalyvauti konkurse, paskelbimas.

Teisingumo ir vartotojų reikalų GD konkursų rezultatai: sužinokite, su kuo sudarytos sutartys.

Kvietimai pareikšti susidomėjimą

Tam tikrais atvejais Komisija skelbia „kvietimus pareikšti susidomėjimą“. Šiuo būdu atrenkami kandidatai, kurie pagal standartines paslaugų teikimo sutartis bus pakviesti dalyvauti paraiškų dėl subsidijų, stebėsenos, vertinimo ir t. t. teisingumo srityje vertinime.

Visa informacija apie Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas kvietimus pareikšti susidomėjimą skelbiama Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas „sutarčių“ puslapyje.