Διαδρομή πλοήγησης

Δημόσιες Συμβάσεις

Η Επιτροπή συνάπτει δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών – όπως μελέτες, τεχνική συνδρομή, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλπ.– για την εκτέλεση των λειτουργιών της.

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Η Επιτροπή συνάπτει σημαντικές εμπορικές συμβάσεις έπειτα από τη δημοσίευση «προσκλήσεων υποβολής προσφορών», με τις οποίες καλεί τις εταιρείες να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι προσφορές αξιολογούνται με βάση αυστηρούς κανόνες.

Πλήρεις πληροφορίες για τη ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών:Συμβάσεις και προσκλήσεις υποβολής προσφορών:

Περιλαμβάνουν πλήρη τεκμηρίωση για τα εξής:

  • τον τρόπο συμμετοχής σε μια πρόσκληση υποβολής προσφορών;
  • απαντήσεις σε ερωτήσεις ενδιαφερομένων σχετικά με συγκεκριμένες προσκλήσεις υποβολής προσφορών;
  • ανακοίνωση των επιτυχόντων υποψηφίων.

Αποτελέσματα των προσκλήσεων υποβολής προσφορών της ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών: δείτε τις συναφθείσες συμβάσεις μας.

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σε ειδικές περιπτώσεις, η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος». Πρόκειται για μια μέθοδο προεπιλογής των υποψηφίων που θα κληθούν, με βάση τυποποιημένες συμβάσεις υπηρεσιών, να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση των αιτήσεων επιδότησης, καθώς και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση κλπ. στον τομέα της Δικαιοσύνης.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών δημοσιεύονται στην ενότητα «συμβόλαια» της αίθουσας Τύπου της ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών.