Ścieżka nawigacji

Prawo zobowiązań

Uścisk dłoni pieczętujący zawarcie umowy w biurze przedsiębiorstwa © pressmaster, fotolia

Jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej jest jednolity rynek. Jego fundamentem jest zasada podstawowych wolności, dzięki którym przedsiębiorcy i obywatele mogą bez przeszkód przemieszczać się i współdziałać na całym obszarze Unii.

Systematyczne znoszenie barier między państwami członkowskimi UE przyniosło wiele korzyści. W przypadku konsumentów korzyści te to między innymi tańsze bilety lotnicze czy niższe opłaty roamingowe w telefonii komórkowej, a także bogatsza oferta produktów. Z kolei przedsiębiorcy mogą łatwiej rozwijać swoją działalność na rynkach innych krajów, importując lub eksportując towary czy też świadcząc usługi i prowadząc działalność za granicą. Pozwala im to uzyskać korzyści wynikające ze skali działalności i z większych możliwości biznesowych, jakie oferuje jednolity rynek.

Mimo tych imponujących osiągnięć między państwami członkowskimi UE nadal istnieją pewne bariery. Wiele z nich wynika z różnic między systemami prawnymi krajów UE. Do przeszkód, które utrudniają handel zagraniczny, należą różnice w prawie zobowiązaniowym poszczególnych krajów UE.

Podstawą wszystkich transakcji gospodarczych są umowy. Dlatego też różnice w zasadach dotyczących zawierania i rozwiązywania umów czy na przykład dochodzenia odszkodowania z tytułu wadliwego produktu odczuwają na co dzień tak przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Dla przedsiębiorców różnice te oznaczają dodatkowe komplikacje i koszty, zwłaszcza gdy chcą eksportować swoje produkty i usługi do kilku krajów UE. Konsumentom zaś różnice w przepisach utrudniają zakupy za granicą, zwłaszcza przez internet.

Poza tym niejasne, złożone i niestwarzające pewności prawnej umowy zniechęcają przedsiębiorców i osoby prywatne do korzystania z produktów cyfrowych oferowanych w tzw. chmurze. Obecne otoczenie regulacyjne określone w prawie zobowiązań poszczególnych krajów wydaje się nie być dostosowane do usług w chmurze obliczeniowej.

W związku z tym i aby wzmocnić jednolity rynek, Komisja wystąpiła z kilkoma inicjatywami odnoszącymi się do przepisów w zakresie sprzedaży, umów ubezpieczeniowych oraz umów dotyczących usług w chmurze.

Tematy wymiaru sprawiedliwości na Twitterze