Διαδρομή πλοήγησης

Δίκαιο των συμβάσεων

Xειραψία για την επισφράγιση επιχειρηματικής συμφωνίας σε γραφείο © pressmaster, fotolia

Ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενιαία αγορά. Οι θεμελιώδεις ελευθερίες της παρέχουν σε επιχειρήσεις και πολίτες το δικαίωμα να μετακινούνται και να συναλλάσσονται μεταξύ τους ελεύθερα σε μια Ένωση χωρίς σύνορα.

Η συνεχής μείωση των φραγμών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ωφέλησε σε μεγάλο βαθμό τους πολίτες. Οι πολίτες, ως καταναλωτές, έχουν πλέον ορισμένα οικονομικά οφέλη, π.χ. φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια και τέλη περιαγωγής όταν χρησιμοποιούν το κινητό τους στο εξωτερικό, καθώς και δυνατότητα πρόσβασης σε μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Οι έμποροι έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στο εξωτερικό, εισάγοντας και εξάγοντας αγαθά, παρέχοντας υπηρεσίες ή συστήνοντας επιχειρήσεις σε άλλες χώρες. Με τον τρόπο αυτόν, αξιοποιούν τις οικονομίες κλίμακας και τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά.

Παρά τις θεαματικές αυτές επιτυχίες, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Πολλά από τα εμπόδια αυτά είναι απόρροια των διαφορών μεταξύ εθνικών νομικών συστημάτων. Ένα από τα κυριότερα εμπόδια που δυσχεραίνουν το διασυνοριακό εμπόριο είναι οι διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών για τις συμβάσεις.

Κάθε οικονομική συναλλαγή στηρίζεται σε μια σύμβαση. Για τον λόγο αυτό, οι διαφορές στους κανόνες που διέπουν τη σύναψη ή τη λήξη μιας σύμβασης, καθώς και την αποκατάσταση ενός ελαττωματικού προϊόντος επηρεάζουν την καθημερινότητα τόσο των εμπόρων όσο και των καταναλωτών. Για τους εμπόρους, οι διαφορές αυτές συνεπάγονται πρόσθετη περιπλοκότητα και έξοδα, ιδιαίτερα αν αυτοί επιδιώκουν να εξάγουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Για τους καταναλωτές, οι διαφορές αυτές δυσχεραίνουν την αγορά προϊόντων σε χώρες εκτός της δικής τους, ιδίως τις αγορές μέσω διαδικτύου.

Επιπλέον οι ασαφείς, περίπλοκες και νομικά αβέβαιες συμβάσεις αποτρέπουν τους εμπόρους και τους ιδιώτες από το να χρησιμοποιούν ψηφιακά προϊόντα που προσφέρει το υπολογιστικό νέφος. Οι ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις συμβάσεις ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

Για τους παραπάνω λόγους, η Επιτροπή ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα του δικαίου των πωλήσεων και των ασφαλιστικών συμβάσεων, καθώς και για την ενίσχυση των συμβάσεων υπολογιστικού νέφους στην ενιαία αγορά.

Θέματα δικαιοσύνης στο Twitter