Sökväg

Förstasida

Konsumenträtt och marknadsföringsrätt RSS

Handel på Internet © Nmedia, fotolia

Inom EU finns konsumentskyddslagstiftning för att garantera att du behandlas rättvist då du handlar i din matbutik, betalar elräkningen eller laddar ner musik.

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och EU:s fördrag, alltsedan Europeiska enhetsakten, garanterar ett starkt konsumentskydd inom EU. Detta tas även upp i artikel 12 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

EU-lagstiftningen garanterar att konsumenter:

  • blir rättvist behandlade,
  • får produkter av godtagbar standard,
  • har rätt att få ersättning om det uppstår problem.

EU-lagstiftningen inom andra områden ska också ta hänsyn till konsumentskyddet.

Konsumentskyddet garanteras genom många olika politik, som de om livsmedelssäkerhet, produktsäkerhet och dataskydd.

Konsument- och marknadsföringslagstiftningen finns till för att skydda konsumentens ekonomiska intressen. Den behandlar främst otillbörliga affärsmetoder och avtalsrätt för konsumenter, som vilseledande reklam eller orättvisa avtalsvillkor.

EU:s konsument- och marknadsföringslagstiftning utgår ifrån tanken att obalans i tillgången till information, där försäljaren vet mer om produkten eller tjänsten än konsumenten, kan leda till missförhållanden. Dessutom finns det bestämmelser som skyddar sårbara konsumenter, som till exempel barn.

En av de aktuella utmaningarna inom konsumentskyddet handlar om att fullt ut ta tillvara den inre marknadens potential, inklusive den elektroniska marknaden, och öppna denna för alla invånare genom att undanröja hinder och öka konsumenternas tilltro till gränsöverskridande handel.

Konsumentlagstiftning på EU-nivå är nödvändig för att undanröja de hinder som står i vägen för utvecklingen av den inre marknaden.

Konsumentskydd är därför en viktig del av Europeiska kommissionens strategiska planering, vilket kan ses i dessa meddelanden: