Navigačný riadok

Úvod

Spotrebiteľské a marketingové právo RSS

Nakupovanie na internete © Nmedia, fotolia

Právne predpisy na ochranu spotrebiteľa v EÚ zaručujú každému právo na spravodlivé zaobchádzanie pri nákupe spotrebného tovaru v supermarkete, platení účtov od dodávateľa energie alebo preberaní hudby na internete.

Charta základných práv a európske zmluvy od Jednotného európskeho aktu zaručujú vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa v EÚ. Zároveň ide o všeobecný cieľ definovaný v článku 12 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Európske právne predpisy zaručujú spotrebiteľom:

  • spravodlivé zaobchádzanie,
  • výrobky spĺňajúce prijateľné normy,
  • právo na nápravu, ak sa niečo pokazí.

Ochranu spotrebiteľa musia zohľadňovať aj právne predpisy EÚ v iných oblastiach.

Ochranu spotrebiteľa vo všeobecnosti zabezpečuje rôznorodý súbor politík, ako napríklad politika v oblasti bezpečnosti potravín a výrobkov alebo politika v oblasti ochrany údajov.

Cieľom spotrebiteľských a marketingových právnych predpisov je chrániť hospodárske záujmy spotrebiteľov. Vzťahujú sa najmä na nekalé obchodné praktiky a právo spotrebiteľských zmlúv, ako napríklad na klamlivú reklamu a neprimerané zmluvné podmienky.

Európske spotrebiteľské a marketingové právo je založené na presvedčení, že informačná asymetria, t. j. keď predávajúci vie o výrobku alebo službe viac než spotrebiteľ, otvára cestu k zneužitiu. Okrem toho existujú ustanovenia na ochranu zraniteľných spotrebiteľov, ako sú napríklad deti.

K súčasným výzvam v oblasti ochrany spotrebiteľa patrí úplné otvorenie potenciálu vnútorného trhu vrátane on-line trhu pre všetkých občanov tým, že sa odstránia prekážky a zlepší sa dôvera spotrebiteľov k cezhraničným nákupom.

Európske právne predpisy upravujúce spotrebiteľské záležitosti sú rozhodujúce pre prekonanie prekážok, ktoré bránia rozvoju vnútorného trhu.

Ochrana spotrebiteľa je preto nevyhnutnou súčasťou strategického plánovania Európskej komisie, o čom svedčí jej úloha v týchto oznámeniach: