Navigācijas ceļš

Sākums

Patērētāju tiesības un tirdzniecības tiesības RSS

Iepirkšanās internetā © Nmedia, fotolia

ES patērētāju aizsardzības tiesību akti nodrošina, ka ikvienam ir tiesības uz godīgu attieksmi, iegādājoties sadzīves preces lielveikalā, maksājot elektrības piegādātāja rēķinu vai lejupielādējot mūziku.

Pamattiesību harta English  un Eiropas līgumi, jau sākot ar Vienoto Eiropas aktu, Eiropas Savienībā nodrošina augsta līmeņa patērētāju tiesību aizsardzību. Tas ir arī vispārējais mērķis, kas noteikts Līguma par ES darbību 12. pantā.

Eiropas tiesību akti patērētājiem garantē:

  • godīgu attieksmi;
  • produktus, kas atbilst pieņemamiem standartiem;
  • tiesības uz kompensāciju, ja kaut kas nav kārtībā.

Arī citu jomu ES tiesību aktos ir jāņem vērā patērētāju tiesību aizsardzība.

Parasti patērētāju tiesību aizsardzību nodrošina ar dažādu politikas virzienu kopuma, piemēram, pārtikas un produktu drošuma vai datu aizsardzības, palīdzību.

Patērētāju un tirdzniecības tiesību aktu mērķis ir aizsargāt patērētāju ekonomiskās intereses. Tie galvenokārt attiecas uz negodīgu komercpraksi un patērētāju līgumtiesībām, piemēram, maldinošu reklāmu un negodīgiem līguma noteikumiem.

Eiropas patērētāju tiesību un tirdzniecības tiesību pamatā ir pieņēmums, ka informācijas asimetriju, kad pārdevējs par produktu vai pakalpojumu zina vairāk nekā patērētājs, var ļaunprātīgi izmantot. Turklāt pastāv noteikumi, kas aizsargā neaizsargātus patērētājus, piemēram, bērnus.

Pašreizējais uzdevums patērētāju tiesību aizsardzības jomā ir saistīts ar iekšējā tirgus, tostarp tiešsaistes tirgus, potenciāla pilnīgu atklāšanu visiem iedzīvotājiem, samazinot šķēršļus un vairojot patērētāju uzticēšanos pārrobežu tirdzniecībai.

Eiropas patērētāju tiesību akti ir būtiski, lai pārvarētu šķēršļus iekšējā tirgus attīstībai.

Patērētāju aizsardzība tādēļ ir svarīga Eiropas Komisijas stratēģiskās plānošanas daļa, par to vēsta arī tās loma šajos paziņojumos: