Navigatsioonitee

Avaleht

Tarbija- ja turundusõigus RSS

Ostud internetist © Nmedia, fotolia

Euroopa Liidus on tarbijakaitsealaste õigusaktidega tagatud kõigile õigus võrdsele kohtlemisele nii supermarketist majapidamistarvete ostmisel, elektriarve tasumisel kui ka näiteks muusika allalaadimisel.

Eli põhiõiguste harta English  ja Euroopa lepingud alates ühtse Euroopa aktist tagavad ELis tarbijakaitse kõrge taseme. See on ühtlasi määratletud ühe üldeesmärgina ELi toimimise lepingu artiklis 12.

Euroopa õigusaktidega tagatakse tarbijatele:

  • võrdne kohtlemine;
  • lubatud normidele vastavad tooted;
  • õigus hüvitisele, kui miski on valesti.

Ka teiste valdkondade ELi õigusaktides tuleb arvestada tarbijakaitsega.

Üldiselt on tarbijakaitse tagatud mitmesuguste poliitiliste meetmetega, näiteks toidu- ja tooteohutuse ning andmekaitse valdkonnas.

Tarbijakaitset ja turundust reguleerivate õigusaktide eesmärk on tarbijate majanduslike huvide kaitsmine. Peamiselt hõlmavad need ebaausaid kaubandustavasid ja tarbijate lepinguõigust, näiteks eksitavat reklaami ja ebaõiglasi lepingutingimusi.

Euroopa tarbija- ja turundusõigus põhineb arusaamal, et informeerituse erinevust, mille puhul müüja teab tootest või teenusest rohkem kui tarbija, võidakse kurjasti ära kasutada. Peale selle on olemas sätted, mis kaitsevad vastuvõtlikke tarbijaid, näiteks lapsi.

Praegu on tarbijakaitse valdkonnas aktuaalsed sellised probleemid nagu siseturu (sealhulgas elektroonilise turu) potentsiaali täielik rakendamine kõigi kodanike huvides, milleks tuleb kõrvaldada takistused ja suurendada tarbijate usaldust piiriüleste ostuvõimaluste suhtes.

Euroopa tarbijakaitset käsitlevad õigusaktid on hädavajalikud siseturu arengut piiravate takistuste ületamiseks.

Sel põhjusel on tarbijakaitse Euroopa Komisjoni strateegilises planeerimises tähtsal kohal, mida kinnitab ka selle roll järgmistes teatistes: