Cesta

Úvod

Spotřebitelské a marketingové právo RSS

Internet Shopping © Nmedia, fotolia

Právní předpisy na ochranu spotřebitelů v EU zaručují, že každý má právo na spravedlivé zacházení, když nakupuje zboží do domácnosti v supermarketu, platí účet dodavateli energie nebo stahuje hudbu.

Listina základních práv a evropské smlouvy od Jednotného evropského aktu garantují vysokou úroveň ochrany spotřebitelů v EU. Je to také obecný cíl definovaný v článku 12 Smlouvy o fungování EU.

Evropské právní předpisy spotřebitelům zaručují:

  • spravedlivé zacházení;
  • produkty, které splňují přijatelné normy;
  • právo na nápravu, pokud se něco nepodaří.

Také právní předpisy EU v dalších oblastech musí brát ochranu spotřebitelů v potaz.

Obecně platí, že ochranu spotřebitelů zajišťuje soubor různých politik, jako je bezpečnost potravin a produktů nebo ochrana osobních údajů.

Spotřebitelské a marketingové právní předpisy mají za cíl chránit ekonomické zájmy spotřebitelů. Zaměřují se zejména na nekalé obchodní praktiky a na spotřebitelské smluvní právo, jako je klamavá reklama a nepřiměřené smluvní podmínky.

Evropské spotřebitelské a marketingové právo je založeno na předpokladu, že informační nesouměrnost, kdy prodávající ví o produktu či službě víc než spotřebitel, může být zneužita. Kromě toho existují ustanovení na ochranu zranitelných spotřebitelů, jako jsou děti.

K současným výzvám v oblasti ochrany spotřebitelů patří úplné otevření potenciálu vnitřního trhu, včetně online trhu, všem občanům tím, že se odstraní překážky a prohloubí se důvěra spotřebitelů v přeshraniční nakupování.

Pro překonávání překážek v rozvoji vnitřního trhu jsou evropské spotřebitelské právní předpisy zásadní.

Ochrana spotřebitelů je proto důležitou součástí strategického plánování Evropské komise, jak vyplývá z její úlohy v těchto sděleních: