Навигационна пътека

Начало

Право на потребителя и пазарно право RSS

Пазаруване по Интернет © Nmedia, fotolia

В ЕС, законодателството за защита на потребителите гарантира правото на равнопоставено третиране на всички лица при закупуването на домакински стоки от супермаркета, плащането на сметки на доставчиците на електроенергия или свалянето на музика от Интернет.

Хартата на основните права и европейските договори от приемането на Единния европейски акт гарантират високо равнище на защита на потребителите в ЕС. Това е и обща цел, дефинирана в член 12 на Договора за функционирането на ЕС.

Европейското законодателство гарантира на потребителите:

  • справедливо третиране;
  • продукти, които отговарят на приемливи стандарти;
  • право на защита по съдебен ред при възникване на спорове.

Законодателството на ЕС в други области също отчита защитата на потребителите.

По принцип, защитата на потребителите се гарантира чрез разнообразен набор от политики, например, безопасност на храните и продуктите или защита на личните данни.

Законодателството в областта на защитата на потребителите цели защита на техните икономически интереси. То обхваща основно области като нелоялни търговски практики и договорно право на потребителя, например, подвеждаща реклама и несправедливи договорни условия.

Европейското право на потребителя и пазарното право се основава на презумпцията, че асиметричността на информацията, при която продавачът разполага с повече информация за продукта или услугата от потребителя, създава възможност за злоупотреби. В допълнение, съществуват разпоредби, които защитават уязвимите потребители, например, децата.

Настоящите промени в правото на потребителя са свързани с цялостно отключване на потенциала на вътрешния пазар и неговото отваряне към всички потребители, включително чрез търговия в Интернет, чрез премахване на бариерите и повишаване на доверието на потребителите в трансграничната търговия.

Европейското законодателство в областта на потребителите е от ключово важно значение за преодоляването на препятствията пред развитието на вътрешния пазар.

Следователно, защитата на потребителите е основен елемент на стратегическото планиране на Европейската комисия, което е видно от нейната роля за изготвянето на следните документи: