Sökväg

Civilrätt

I ett Europa med öppna gränser ges många tillfällen som kan leda till att medborgare ställs inför rätta i ett annat EU-land.

Ökning av gränsöverskridande tvister

Den ökade tillämpningen av rätten till fri rörlighet för personer, varor och tjänster leder oundvikligen till en ökning av det potentiella antalet gränsöverskridande tvister.

Exempel:

  • Människor kan vara inblandade i en olycka under semestern,
  • Människor kan via Internet beställa varor från utlandet som aldrig levereras eller som visar sig vara felaktiga,
  • En förälder kan ha rest iväg med barnen och bosatt sig i ett annat land utan den andre/andra förälderns medgivande.

I ett europeiskt område med fungerande rättvisa bör människor inte hindras eller avskräckas från att utöva sina rättigheter. Oförenlighet och komplexitet inom EU-ländernas rättsliga och administrativa system bör inte vara ett hinder.

Rättsligt samarbete

EU har infört ett antal åtgärder för att hjälpa människor i gränsöverskridande tvister. Syftet är att säkerställa att människor kan vända sig till domstolar och myndigheter i alla EU-länder på samma villkor som i sitt hemland.

De viktigaste verktygen för att underlätta gränsöverskridande rättvisa är:

  • principen om ömsesidigt erkännande, som bygger på ömsesidigt förtroende mellan EU-länderna,
  • direkt rättsligt samarbete mellan nationella domstolar.

Fler än 20 rättsliga instrument har införts på europeisk nivå under det senaste decenniet.

Rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor innebär att det finns tydliga regler bland annat när det gäller

  • vilket EU-land som har jurisdiktion,
  • vilken domstol som är behörig,
  • vilken lag som ska tillämpas, och,
  • att se till att domar i ett land erkänns och verkställs i andra länder utan problem.

Alternativa metoder för att lösa tvister, till exempel medling, har också spelat en stor roll för att underlätta vid gränsöverskridande tvister.

Rättsliga frågor på Twitter