Navigačný riadok

Civilná justícia

V Európe otvorených hraníc existujú mnohé situácie, ktoré môžu viesť k tomu, že sa občania ocitnú pred súdom v inej krajine EÚ.

Zvýšenie počtu cezhraničných sporov

Rastúce využívanie práva voľného pohybu osôb, tovarov a služieb nevyhnutne vedie k zvýšeniu potenciálneho počtu cezhraničných sporov.

Napríklad:

  • jednotlivec sa môže na dovolenke stať účastníkom dopravnej nehody,
  • môže si cez internet objednať tovar zo zahraničia, ktorý však nikdy nedostane, alebo sa ukáže ako chybný,
  • rodič mohol odísť s deťmi do inej krajiny a usadiť sa tam bez súhlasu druhého rodiča.

V skutočnom európskom priestore spravodlivosti by sa osobám nemalo brániť v uplatňovaní ich práv ani by od toho nemali byť odrádzané. Nezlučiteľnosť a zložitosť právnych alebo administratívnych systémov v krajinách EÚ by nemala byť prekážkou.

Justičná spolupráca

EÚ zaviedla celý rad opatrení, ktorých cieľom je pomôcťjednotlivcom pri cezhraničných súdnych sporoch. Jej cieľom je zabezpečiť, aby mali ľudia v ktorejkoľvek krajine EÚ rovnako jednoduchý prístup na súdy a úrady ako vo svojej vlastnej.

Hlavnými nástrojmi uľahčujúcimi prístup k cezhraničnej justícii sú:

  • zásada vzájomného uznávania na základe vzájomnej dôvery medzi krajinami EÚ,
  • priama justičná spolupráca medzi vnútroštátnymi súdmi.

Na európskej úrovni sa za posledných desať rokov zaviedlo viac ako 20 legislatívnych nástrojov.

Justičná spolupráca v občianskych veciach znamená existenciu jednoznačných pravidiel pri otázkach, ako:

  • ktorá krajina EÚ má právomoc,
  • ktorý súd je príslušný,
  • aké právo sa použije a
  • zabezpečenie, aby rozhodnutie prijaté v jednej krajine bolo bez problémov uznané a vykonané aj v iných krajinách.

Významnú úlohu pri riešení cezhraničných sporov hrajú aj alternatívne spôsoby riešenia sporov, ako napríklad mediácia.

Témy z oblasti spravodlivosti na Twitteri