Kruimelpad

Burgerlijk recht

In het huidige Europa met open grenzen kunnen burgers al snel in een rechtszaal belanden in een andere EU-lidstaat.

Steeds meer grensoverschrijdende geschillen

Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van het recht op vrij verkeer van personen, goederen en diensten, wat onvermijdelijk leidt tot een stijging van het potentiële aantal grensoverschrijdende geschillen.

Enkele voorbeelden:

 • personen raken tijdens hun vakantie in het buitenland betrokken bij een ongeval;
 • iemand bestelt online goederen uit het buitenland die bij aankomst defect blijken te zijn of zelfs nooit ontvangen worden;
 • een ouder verhuist met zijn kinderen naar het buitenland zonder de toestemming van de andere ouder.

In een ware Europese rechtsruimte mogen burgers door de onderlinge onverenigbaarheid of de complexiteit van de juridische en administratieve stelsels van de EU-lidstaten niet verhinderd of ontmoedigd worden om hun rechten te doen gelden.

Gerechtelijke samenwerking

De EU heeft een aantal maatregelen genomen die ontworpen zijn om personen te helpen bij grensoverschrijdende geschillen. De doelstelling is te garanderen dat mensen in elke EU-lidstaat even gemakkelijk toegang hebben tot de rechtbank en de autoriteiten als in hun eigen land.

De voornaamste instrumenten om de toegang tot grensoverschrijdend recht te vergemakkelijken, zijn:

 • het beginsel van wederzijdse erkenning, dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen tussen de verschillende EU-landen;
 • rechtstreekse juridische samenwerking tussen de nationale rechtbanken.

In de afgelopen tien jaar zijn op Europees niveau meer dan 20wetgevingsinstrumenten ingevoerd.

Gerechtelijke samenwerking op het gebied van burgerlijk recht betekent dat er duidelijke afspraken bestaan over:

 • welk EU-land bevoegd is;
 • welke rechtbank bevoegd is;
 • welke wetgeving van toepassing is; en
 • het feit dat vonnissen die in een land worden uitgesproken probleemloos erkend en toegepast worden in andere landen.

Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting, zoals bemiddeling, spelen ook een belangrijke rol bij het oplossen van grensoverschrijdende conflicten.

De civiele rechtspraak als motor voor economische groei in de EU

Consumenten en bedrijven kunnen pas echt profiteren van de gemeenschappelijke markt als ze in alle EU-landen gemakkelijk en op gelijke voet toegang krijgen tot de rechter.
 
Er zijn regels nodig die in alle EU-landen gelden om:

 • grensoverschrijdende geschillen op te lossen
 • rechtbanken in verschillende landen beter te laten samenwerken
 • te zorgen voor een vrij verkeer van vonnissen in de EU

De situatie voor bedrijven kan aanzienlijk worden verbeterd door:

 • zakelijke geschillen sneller te beslechten
 • vonnissen in grensoverschrijdende zaken beter uitvoerbaar te maken (met minder bureaucratie en minder kosten)
 • schuldeisers met nieuwe regels te helpen schulden in het buitenland te innen (nu wordt 63% niet geïnd)
 • de insolventieprocedures te moderniseren, om bedrijven op de been te houden die het anders niet zouden overleven.

De EU-landen worden ook aangemoedigd om hun rechtsstelsels nog efficiënter te maken, ook met het oog op hun economisch herstelprogramma. Zo dragen zij immers bij aan het “justitie voor groei”-beleid. 

Justitie op Twitter