Navigācijas ceļš

Civiltiesības

Eiropā ar atvērtām robežām bieži vien notiek tā, ka vienas valsts pilsonim jāstājas tiesas priekšā citā ES dalībvalstī.

Pārrobežu strīdu skaits aug

Tā kā aizvien plašāk tiek izmantotas tiesības uz personu brīvu pārvietošanos un preču un pakalpojumu brīvu apriti, tas neizbēgami ir izraisījis pārrobežu strīdu pieaugumu.

Piemēram:

 • atpūtnieki ir iesaistīti satiksmes negadījumā;
 • cilvēki internetā pasūta preces no ārzemēm, taču tās vispār netiek atsūtītas vai arī izrādās ar defektiem;
 • viens no vecākiem kopā ar bērniem apmetas citā valstī bez otra vecāka piekrišanas.

Patiesā Eiropas tiesiskuma telpā cilvēkiem nedrīkst liegt vai apgrūtināt tiesību īstenošanu. ES dalībvalstu tiesisko vai administratīvo sistēmu nesaderība un sarežģītība tam nedrīkst stāties ceļā.

Tiesu iestāžu sadarbība

ES ir ieviesusi virkni pasākumu, lai palīdzētu cilvēkiem pārrobežu tiesvedībā. Tās mērķis ir nodrošināt, ka cilvēki var vērsties tiesā un iestādēs jebkurā ES valstī tikpat vienkārši kā savējā.

Galvenie instrumenti, lai atvieglotu pārrobežu piekļuvi tiesu iestādēm, ir šādi:

 • savstarpējas atzīšanas princips, kas balstīts uz ES valstu savstarpēju uzticību;
 • valstu tiesu tieša sadarbība.

Pēdējā desmitgadē Eiropas līmenī pieņemti vairāk nekā 20 likumdošanasinstrumenti.

Tiesu iestāžu sadarbība civillietās nozīmē, ka pastāv skaidri noteikumi:

 • kuras ES valsts jurisdikcijā ir lieta;
 • kura ir piekritīgā tiesa;
 • kādi tiesību akti ir piemērojami; un
 • kā nodrošināt, ka vienā valstī pieņemti spriedumi bez sarežģījumiem tiek atzīti un pildīti citās valstīs.

Pārrobežu strīdu risināšanu ievērojami atvieglojuši arī alternatīvi strīdu izšķiršanas mehānismi, piemēram, starpniecība.

Kā civiltiesības sekmē ES ekonomikas izaugsmi

Lai cilvēki un uzņēmumi varētu pilnībā izmantot ES vienotā tirgus potenciālu, tiem jādod iespēja ar vienādiem nosacījumiem vērsties visu valstu tiesu iestādēs.
 
Nepieciešami ES mēroga noteikumi, kas

 • reglamentētu pārrobežu prāvas;
 • garantētu labu sadarbību starp tiesu iestādēm dažādās valstīs;
 • Nodrošinātu, ka spriedumus atzītu citās ES valstīs.

Uzņēmējdarbības vidi var ievērojami uzlabot:

 • nostiprinot komercprasību izpildi;
 • vienkāršojot spriedumu izpildi pārrobežu strīdos (samazinot birokrātiju un izmaksas);
 • ieviešot noteikumus, kas palīdzētu kreditoriem atgūt parādus no citām ES valstīm (nav atgūti 63 % šādu parādu);
 • modernizējot ES maksātnespējas procesu, lai palīdzētu saglabāt uzņēmējdarbību dažiem no uzņēmumiem, kuriem draud bankrots.

ES valstis ir mudinātas arī uzlabot savas tiesu sistēmas un īstenot nepieciešamās tiesu reformas kā daļu no savām ekonomikas atveseļošanas programmām. Tādējādi tās sekmētu tiesiskumu, kas rada izaugsmi. 

Ar tiesiskumu saistīti jautājumi tviterī