Cosán nascleanúna

Ceartas Sibhialta

De bharr go bhfuil teorainneacha na hEorpa oscailte is ar iliomad cúiseanna a d'fhéadfadh a bheith le saoránaigh teacht os comhair na cúirte i dtír eile den AE.

Méadú ar aighnis thrasteorann

méadú arúsáid na gceart a bhaineann le gluaiseacht saoráideach daoine, earraí agus seirbhísí. Dá bharr sin is cinnte go bhfuil ag méadú ar líon na gcásanna a bhféadfadh aighnis trasteorann a bheith mar thoradh orthu.

Mar shampla:

 • d'fhéadfadh daoine a bheith gafa i dtimpiste le linn dóibh a bheith ar saoire;
 • d'fhéadfaidís earraí a ordú ón iasacht thar an idirlíon nár cuireadh amach chucu riamh nó atá lochtach;
 • d'fhéadfadh gur fhág tuismitheoir in éineacht leis na leanaí agus gur bhuail siad fúthu i dtír eile gan comhthoilliú ón tuismitheoir eile a fháil.

I Limistéar Eorpach Ceartais ceart níor chóir go mbeadh cosc ar dhaoine a gcuid cearta a fheidhmiú nó go molfaí dóibh gan a gcuid cearta a fheidhmiú. Níor chóir gur constaic é neamhluí agus castacht na gcóras dlí nó riaracháin i dtíortha an AE.

Comhar Breithiúnach

Tá roinnt bearta glactha ag an AE chun cabhrú le daoine i dtaca le dlíthíocht thrasteorann. Tá de chuspóir aige a chinntiú go bhféadann daoine seirbhísí na cúirte agus cúnamh na n-údarás a lorg i dtír ar bith den AE amhail is dá mba a dtír dhúchais í.

Is iad seo na príomhuirlisí a chabhraíonn le daoine rochtain a fháil ar cheartas trasteorann:

 • prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh, rud atá bunaithe ar chomh-mhuinín idir tíortha an AE;
 • comhar breithiúnach díreach idir na cúirteanna náisiúnta.

Tá breis is 20 ionstraim reachtaíochta curtha ar fáil ar leibhéal Eorpach thar an deich mbliain atá imithe.

Is é is brí le comhar breithiúnach i ngnóthaí sibhialta ná go mbeidh rialacha soiléire déanta i dtaobh ceisteanna ar nós:

 • cén tír den AE a bhfuil dlínse aici;
 • cén chúirt atá inniúil;
 • cén dlí is infheidhme; agus
 • a chinntiú nach mbeadh aon deacrachtaí ag tír ar bith aitheantas a thabhairt do bhreithiúnais ó thír eile agus iad a chur i bhfeidhm.

Ba mhór an chabhair iad modhanna malartacha um aighneas a réiteach, mar shampla eadráin, chun easaontais trasteorann a mhaolú.

An chaoi a dtéann an ceartas sibhialta chun sochair fhás eacnamaíoch an AE

Le go mbainfidh daoine agus gnólachtaí leas iomlán as margadh aonair an AE, is gá go mbeadh fáil éasca acu ar cheartas, bunaithe ar choinníollacha atá comhionann i ngach tír.
 
Beidh gá le rialacha uile-AE:

 • i gcásanna dlíthíochta trasteorann
 • le dea-chomhoibriú idir na cúirteanna i dtíortha éagsúla a chinntiú
 • le gur féidir breitheanna cúirte a scaipeadh gan bhac ar fud an AE.

Is féidir an timpeallacht ghnó a fheabhsú go mór mar seo a leanas:

 • éilimh thrádála a chur i bhfeidhm níos fearr
 • forghníomhú breithiúnas a shimpliú in aighnis trasteorann (an maorlathas agus costais a bhaint)
 • rialacha a thabhairt isteach a chuideoidh le creidiúnaithe fiacha trasteorann a ghnóthú (63% nach n-éilítear faoi láthair)
 • imeachtaí dócmhainneachta an AE a nuachóiriú le go bhféadfaidh roinnt gnólachtaí a gclisfeadh orthu dá uireasa leanúint ag trádáil.

Moltar freisin do thíortha an AE a gcórais bhreithiúnacha a dhéanamh níos éifeachtaí fós agus na hathchóirithe breithiúnacha a theastaíonn a chur chun feidhme mar chuid dá gcláir um théarnamh geilleagrach, rud a thacóidh leis an mbeartas “Ceartas ar mhaithe le Fás”. 

Ábhair cheartais ar Twitter