Navigointipolku

Yksityisoikeus

Avointen rajojen Euroopassa on monia tilanteita, jotka voivat johtaa EU-kansalaisen joutumiseen toisen EU-valtion oikeuteen.

Rajat ylittävien riita-asioiden lisääntyminen

Ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkumisoikeuden lisääntynyt hyödyntäminen johtaa väistämättä mahdollisten rajat ylittävien riita-asioiden lisääntymiseen.

Riita-asioita voivat aiheuttaa esimerkiksi

 • onnettomuuteen joutuminen loman aikana
 • ulkomailta internetin kautta tilattujen tavaroiden osoittautuminen viallisiksi tai niiden saapumatta jääminen
 • vanhemman muuttaminen lasten kanssa toiseen maahan ilman toisen vanhemman suostumusta.

Aidolla Euroopan oikeusalueella kenenkään oikeuksien toteutumista ei saisi estää tai rajoittaa. Oikeus- ja hallintojärjestelmien yhteensopimattomuuden ja monimutkaisuuden ei tulisi olla esteenä.

Oikeudellinen yhteistyö

EU on toteuttanut useita toimenpiteitä, joilla autetaan ihmisiä rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä. EU:n tavoitteena on varmistaa, että kansalaiset voivat saattaa asiansa tuomioistuimen tai viranomaisten käsiteltäväksi missä tahansa jäsenvaltiossa yhtä helposti kuin omassa maassaan.

Rajat ylittävän oikeuden saatavuutta helpottavat tärkeimmät työkalut ovat

 • EU-maiden väliseen keskinäiseen luottamukseen perustuva vastavuoroisen tunnustamisen periaate
 • suora oikeudellinen yhteistyö kansallisten oikeuselinten välillä.

Euroopan tasolla on otettu käyttöön yli 20 lainsäädäntövälinettä viimeisen vuosikymmenen aikana.

Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa tarkoittaa, että on olemassa selkeät säännöt muun muassa seuraavista asioista:

 • millä valtiolla on lainkäyttövalta
 • millä tuomioistuimella on toimivalta
 • mitä lakia sovelletaan
 • varmistus siitä, että yhdessä jäsenvaltiossa annetut tuomiot tunnustetaan ja pannaan täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa ongelmitta.

Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt, kuten sovittelu, ovat myös helpottaneet merkittävästi rajat ylittävien riitatapausten selvittelyä.

Miten siviilioikeus edistää EU:n talouskasvua

Jotta kansalaiset ja yritykset saisivat täyden hyödyn EU:n sisämarkkinoista, oikeussuojan helppo ja yhtäläinen saatavuus on taattava kaikissa EU-maissa.
EU:n laajuiset säännöt ovat tarpeen

 • rajat ylittävissä riita-asioissa
 • eri maiden tuomioistuinten sujuvan yhteistyön varmistamiseksi
 • tuomioistuinten tuomioiden tunnustamisen ja täytäntöönpanon takaamiseksi kaikkialla EU:ssa.

Liiketoimintaympäristöä voidaan huomattavasti parantaa

 • tehostamalla kauppaoikeudellisten vaateiden täytäntöönpanoa
 • yksinkertaistamalla tuomioiden täytäntöönpanoa rajat ylittävissä riita-asioissa (vähentäen byrokratiaa ja kustannuksia)
 • vahvistamalla uusia sääntöjä, jotka helpottavat rajat ylittävää velkojen perintää (63 prosenttia tällaisista veloista jää nykyisin perimättä)
 • uudistamalla EU:n maksukyvyttömyysmenettelyitä, jotta vaikeuksissa olevia yrityksiä voidaan auttaa jatkamaan toimintaansa.

EU-maita kannustetaan myös tehostamaan oikeuslaitostensa toimintaa ja toteuttamaan tarvittavat oikeusalan uudistukset osana taloutensa elvyttämissuunnitelmia. Näin ne edistävät osaltaan komission "kasvua oikeudesta" -ohjelman toteutumista. 

Oikeusasioita Twitterissä