Διαδρομή πλοήγησης

Πολιτική Δικαιοσύνη

Σε μια Ευρώπη με ανοιχτά σύνορα, σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες μπορεί να βρεθούν ενώπιον δικαστηρίου άλλης χώρας της ΕΕ.

Αύξηση των διασυνοριακών διαφορών

Η αυξημένη άσκηση των δικαιωμάτων της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών οδηγεί αναπόφευκτα σε αύξηση του δυνητικού αριθμού των διασυνοριακών διαφορών.

Παραδείγματος χάριν:

 • κάποιο άτομο μπορεί να εμπλακεί σε αυτοκινητιστικό ατύχημα κατά τη διάρκεια των διακοπών·
 • κάποιο άτομο μπορεί να παραγγείλει μέσω του Διαδικτύου από το εξωτερικό αγαθά που δεν αποστέλλονται ή αποδεικνύονται ελαττωματικά·
 • κάποιος γονιός μπορεί να έχει πάρει τα παιδιά και να έχει εγκατασταθεί σε άλλη χώρα, χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονιού.

Σε έναν πραγματικό ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, οι πολίτες δεν πρέπει να εμποδίζονται ή να αποθαρρύνονται από την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Η ασυμβατότητα και πολυπλοκότητα των νομικών και διοικητικών συστημάτων στις χώρες της ΕΕ δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο.

Δικαστική συνεργασία

Η ΕΕ έχει θεσπίσει σειρά μέτρων με σκοπό την παροχή συνδρομής προς τους πολίτες σε διασυνοριακές διαφορές. Στοχεύει στη διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε δικαστήρια και αρχές οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ τόσο εύκολα όσο και στη δική τους χώρα.

Τα κυριότερα εργαλεία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη διασυνοριακή δικαιοσύνη είναι τα εξής:

 • η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών της ΕΕ·
 • η άμεση δικαστική συνεργασία μεταξύ εθνικών δικαστηρίων.

Πάνω από 20 νομοθετικά εργαλεία έχουν θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την τελευταία δεκαετία.

Η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις προϋποθέτει την ύπαρξη σαφούς νομοθετικού πλαισίου σε ζητήματα όπως τα παρακάτω:

 • ποια χώρα της ΕΕ έχει δικαιοδοσία·
 • ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο·
 • ποιο δίκαιο είναι εφαρμοστέο·
 • και διασφάλιση της χωρίς δυσκολίες αναγνώρισης και επιβολής των αποφάσεων μιας χώρας σε άλλες χώρες.

Εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών, όπως η μεσολάβηση, έχουν επίσης διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίλυση διασυνοριακών διαφορών.

Η συμβολή της κοινωνικής δικαιοσύνης στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ

Για να αξιοποιούν πλήρως οι πολίτες και οι επιχειρήσεις τα οφέλη της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, πρέπει να έχουν εύκολη και ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σε όλες τις χώρες.
Γι΄αυτό, πρέπει στην ΕΕ να ισχύουν κοινοί κανόνες:

 • διευθέτησης διασυνοριακών διαφορών
 • διασφάλισης της συνεργασίας μεταξύ δικαστηρίων των διάφορων χωρών
 • εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων σε όλη την ΕΕ.

Το επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με :

 • καλύτερη εκτέλεση των εμπορικών απαιτήσεων
 • απλούστευση της εκτέλεσης των αποφάσεων για διασυνοριακές διαφορές (μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους)
 • θέσπιση κανόνων που θα βοηθούν τους πιστωτές στην είσπραξη διασυνοριακών απαιτήσεων (το 63% των οποίων σήμερα δεν ζητούνται)
 • εκσυγχρονισμό των διαδικασιών αφερεγγυότητας, ώστε να βοηθούνται ορισμένες επιχειρήσεις, που διαφορετικά δεν θα επιζούσαν, να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Οι χώρες της ΕΕ παροτρύνονται επίσης να καταστήσουν αποτελεσματικότερο το δικαστικό τους σύστημα προβαίνοντας στις αναγκαίες δικαστικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του προγράμματός τους για την οικονομική ανάκαμψη, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πολιτική "Δικαιοσύνη για την Ανάπτυξη"

Θέματα δικαιοσύνης στο Twitter