Sti

Civilret

I et Europa med åbne grænser vil det i mange tilfælde kunne ske, at borgerne fremstilles for en domstol i et andet EU-land.

Flere grænseoverskridende tvister

Når stadig flere udnytter retten til fri bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser, kan det ikke undgås, at der også opstår flere grænseoverskridende tvister.

Det kan f.eks. ske på følgende måde:

 • privatpersoner kan blive impliceret i en ulykke, mens de er på ferie
 • de kan komme ud for, at udenlandske varer, som de bestiller over nettet, aldrig når frem eller viser sig at være mangelfulde
 • en forælder kan have taget børnene med til et andet land og bosat sig dér, uden at den anden forælder har givet tilladelse til det.

I et ægte europæisk retligt område bør enkeltpersoner ikke forhindres i eller tilskyndes til ikke at udøve deres rettigheder. Uforenelige og komplicerede retlige eller administrative systemer i EU-landene må ikke udgøre en barriere.

Retligt samarbejde

EU har truffet en række foranstaltninger for at hjælpe private borgere i forbindelse med grænseoverskridende tvister. Det skal sikres, at borgerne har lige så let adgang til domstole og myndigheder i andre EU-lande som i deres eget land.

De vigtigste redskaber, der benyttes for at forbedre adgangen til grænseoverskridende domstolsbehandling, er:

 • princippet om gensidig anerkendelse, der bygger på gensidig tillid mellem EU-landene
 • direkte retligt samarbejde mellem de nationale domstole.

Der er vedtaget over 20 retsakter på europæisk plan i løbet af de seneste ti år.

Formålet med det civilretlige samarbejde er bl.a. at skabe klare regler om følgende spørgsmål:

 • hvilket EU-land der har kompetence
 • hvilken domstol der er kompetent, og
 • hvilken lovgivning der finder anvendelse, samt
 • at sikre, at retsafgørelser, der træffes i ét land, uden problemer anerkendes og fuldbyrdes i de øvrige lande.

Alternative metoder til bilæggelse af tvister (f.eks. mægling) har også gjort det væsentligt lettere at løse grænseoverskridende konflikter.

Sådan bidrager civilretten til den økonomiske vækst i EU

Hvis mennesker og virksomheder skal udnytte EU's indre marked fuldt ud, skal der være nem adgang til retsvæsenet på lige vilkår i alle lande.
Der er behov for EU-regler:

 • i forbindelse med  grænseoverskridende retstvister
 • for at sikre et godt samarbejde mellem domstole i forskellige lande
 • for at sikre fri bevægelighed for retsafgørelser i hele EU.

Erhvervsklimaet kan forbedres væsentligt ved at:

 • håndhæve handelsretlige krav bedre
 • forenkle håndhævelsen af retsafgørelser i grænseoverskridende tvister (mindske bureaukrati og omkostninger)
 • indføre regler, der skal hjælpe kreditorer med at inddrive grænseoverskridende gæld (63 % af denne type gæld inddrives i øjeblikket ikke)
 • modernisere konkursbehandlingen i EU, så virksomheder, der ellers ikke ville overleve, får hjælp til at holde forretningen kørende.

EU-landene opfordres også til at gøre deres retssystemer mere effektive og gennemføre de nødvendige juridiske reformer som led i deres økonomiske genopretningsprogrammer og således bidrage til politikken bag programmet "Retfærdighed for vækst". 

Retlige anliggender på Twitter