Навигационна пътека

Начало

Гражданско правосъдие RSS

В Европа на отворените граници могат да възникнат много ситуации, които налагат явяването на граждани пред съд в друга държава-членка на ЕС.

Повишаване на броя на трансграничните съдебни спорове

Все по-честото упражняване на правата на свободно движение на хора, стоки и услуги неизбежно води до повишаване на потенциалния брой на трансграничните съдебни спорове.

Например:

 • граждани могат да претърпят злополука по време на почивка;
 • могат да поръчат по интернет доставката на стоки от чужбина, които да не бъдат изпратени или са дефектни;
 • родител може да напусне пределите на страната, в която е установен, заедно с децата си и да се премести в друга страна без другият родител да е дал съгласие за това.

В рамките на едно истинско европейско пространство на правосъдие, лицата следва да не бъдат възпрепятствани или възпирани при упражняването на своите права. Несъвместимостта и сложността на правния ред и административните системи в страните от ЕС не следва да издигат бариери.

Съдебно сътрудничество

ЕС е приел редица мерки, целящи да подпомогнат гражданите в рамките на водени трансгранични съдебни спорове. Съюзът се стреми да гарантира, възможността на гражданите да се обърнат към съдилищата и властите във всяка от държавите-членки на ЕС така както биха направили това в собствената си страна.

Основните инструменти, които улесняват достъпа до трансгранично правосъдие, са:

 • принципът на взаимно признаване, основаващ се на взаимното доверие между държавите-членки на ЕС;
 • пряко съдебно сътрудничество между националните съдилища.

През последното десетилетие на европейско равнище са приети повече от 20 законодателни инструмента.

Съдебното сътрудничество в областта на гражданското правосъдие означава, че съществуват ясни правила по въпроси като:

 • приложима национална юрисдикция;
 • компетентен съд;
 • приложим закон, както и
 • гарантиране на безпроблемното признаване и изпълнение на постановени съдебни решения в други страни.

Съществена роля за улесняване на разрешаването на трансгранични съдебни спорове имат и някои алтернативни методи, сред които медиацията.

Как гражданското правосъдие допринася за икономическия растеж в ЕС


За да могат хората и предприятията да се възползват изцяло от единния пазар на ЕС, им е необходим лесен достъп до правосъдие при равни условия във всички страни.
Нужни са правила, които важат в целия ЕС:

 • в случаи на трансгранични съдебни спорове
 • за да се гарантира доброто сътрудничество между съдилищата в различните страни
 • с оглед на свободното движение на съдебните решения в целия ЕС.

Бизнес средата може да се подобри значително чрез:

 • по-добро изпълнение на търговските искове 
 • опростяване на изпълнението на решения по трансгранични спорове (намаляване на бюрократичните пречки и разходите)
 • въвеждане на правила, за да се помогне на кредиторите да си възстановят трансгранични дългове (63 % от които в момента остават непотърсени)
 • модернизиране на процедурите за несъстоятелност в ЕС, за да се помогне на някои фирми, които иначе не биха оцеляли, да продължат да работят.

Страните от ЕС са насърчавани да повишават ефективността на правосъдните си системи и да извършват необходимите правни реформи в рамките на програмите си за икономическо възстановяване, допринасяйки по този начин за политиката на „правосъдие за растеж“.