Sökväg

EU-medborgarskap

Folkmassa med suddig för- och bakgrund © Dmitrij Nikolaev, fotolia

Vad är EU-medborgarskap?

  • Alla som är medborgare i ett EU-land är också automatiskt EU-medborgare. EU-medborgarskapet kompletterar, men ersätter inte det nationella medborgarskapet. Det är upp till varje EU-land att fastställa villkoren för medborgarskap i det landet.
  • Alla EU-medborgare får automatiskt EU-medborgarskap i och med fördraget om EU:s funktionssätt (EUF-fördraget).

Vilka rättigheter har jag som EU-medborgare?

EUF-fördraget ger dig rätt att

EU-medborgare kan även söka jobb hos EU-institutionerna.

Med Lissabonfördraget fick EU-medborgarna en ny möjlighet att påverka EU-politiken genom medborgarinitiativet. Om en miljon EU-medborgare från tillräckligt många länder går samman kan de begära att kommissionen lägger fram ett förslag inom EU:s befogenhetsområden.

EU-medborgarskapet beaktas regelbundet i EU-domstolens domar.

Behöver du eller någon i din familj mer information och rådgivning? Gå in på Ditt Europa.

Behöver du hjälp att lösa problem eller vill klaga? Gå in på Dina rättigheter och möjligheter.

Behöver du information om sociala rättigheter? Gå till webbplatsen för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Vad gör EU-kommissionen?

Kommissionen förbereder 2016 års rapport om medborgarskapet. Den 14 september 2015 inledde kommissionen ett samråd för att samla in medborgarnas erfarenheter och idéer om hur EU-rättigheterna kan underlätta deras vardag.

Kommissionen övervakar också hur medlemsländerna tillämpar rättigheterna enligt fördraget.

Vad har EU-kommissionen gjort hittills?

2014 gav kommissionen ut medborgarhandboken Visste du det? Tio EU-rättigheter i korthet, som utlovat i kommissionens rapport om EU-medborgarskapet 2013.

Kommissionen antog sin andra rapport om EU-medborgarskapetpdf Visa översättning av föregående länk  i maj 2013 under Europaåret för medborgarna. I rapporten sammanfattas framstegen på de 25 punkterna i åtgärdsprogrammet från 2010. Rapporten innehåller också tolv nya initiativpdf Visa översättning av föregående länk  på sex nyckelområden som ska lösa de kvarstående problemen med att till fullo utnyttja EU-rättigheterna. Samtidigt publicerades rapporten om arbetet för ett väl fungerande EU-medborgarskap 2011–2013pdf Visa översättning av föregående länk . Det finns även faktablad med resultat från alla medlemsländer.

2013 års rapport om EU-medborgarskapet bygger på medborgarnas erfarenheter och idéer från ett samrådsprojekt som inleddes i maj 2012. Det bestod av ett samråd om EU-medborgarskappdf Visa översättning av föregående länk  för att samla in erfarenheter och idéer om hur man kan förbättra EU-medborgarskapet (se resultaten från de olika medlemsländerna), två Eurobarometerundersökningar om EU-medborgarskappdf Visa översättning av föregående länk  och valrättigheterpdf Visa översättning av föregående länk  och en studie från Regionkommittén om hinder för fri rörlighet och politiska rättigheter. Dessutom anordnades olika evenemang, bland annat ett forum som Regionkommittén anordnade den 28 november 2012, en utfrågningpdf som anordnades av parlamentet och kommissionen och kommissionens medborgardialoger.

2013 års rapport om EU-medborgarskapetpdf Visa översättning av föregående länk  bidrog till evenemangen under Europaåret för medborgarna, särskilt medborgardialogerna, och banade väg för EU-valet 2014.

I den första rapporten om medborgarskapet från 2010pdf Visa översättning av föregående länk  identifierade kommissionen olika hinder som medborgarna stöter på när de försöker utnyttja sina rättigheter, och kom också med förslag till lösningar på problemen. Samtidigt publicerades en rapport om arbetet för ett väl fungerande EU-medborgarskappdf Visa översättning av föregående länk . Båda rapporterna byggde på ett samråd från 2010. Kommissionen har infriat sina löften – se resultaten.pdf Visa översättning av föregående länk 

Rättsliga frågor på Twitter