Navigačný riadok

Občianstvo EÚ

Dav s rozmazaným popredím a pozadím © Dmitry Nikolaev, fotolia

Občianstvo EÚ, pridelené automaticky každému štátnemu príslušníkovi EÚ, prináša so sebou viacero významných práv.

Čo je občianstvo EÚ

  • Každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu EÚ, je automaticky zároveň občanom EÚ. Občianstvo EÚ dopĺňa štátnu príslušnosť a nenahrádza ju. Každá krajina EÚ si sama stanovuje podmienky nadobudnutia a odobratia štátnej príslušnosti danej krajiny.
  • Občianstvo Únie sa prideľuje priamo každému občanovi EÚ na základe Zmluvy o fungovaní Európskej úniepdf.

Aké máte práva ako občan EÚ?

Zmluva o fungovaní Európskej únie zahŕňa právo:

  • voľne sa pohybovať a usadiť v rámci EÚ,
  • voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu a v komunálnych voľbách,
  • požívať ochranu diplomatických a konzulárnych úradov akejkoľvek inej krajiny EÚ,
  • predkladať petície Európskemu parlamentu a sťažovať sa európskemu ombudsmanovi.

Tieto práva sa vzťahujú na všetkých občanov EÚ.

Občania EÚ majú nárok aj na ďalšie práva vrátane:

Zmluva zároveň zakazuje diskrimináciu na základe štátnej príslušnostipdf.

Lisabonská zmluva zavádza nový spôsob, akým sa európski občania môžu zapojiť do života verejnosti - iniciatívu občanov. Miliónu občanov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu krajín EÚ, umožňuje apelovať priamo na Európsku komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila iniciatívy v ich záujme.

Čo robí Európska komisia v tejto oblasti?

Komisia monitoruje, ako členské štáty realizujú a uplatňujú občianske práva EÚ stanovené zmluvou. Vo svojej Správe o občianstve za rok 2010pdf [154 KB] EnglishDeutschfrançais určila hlavné prekážky, s ktorými sa občania stretávajú pri uplatňovaní svojich európskych práv v každodennom živote, a stanovila aj opatrenia na odstránenie týchto prekážok. Správu sprevádzala aj správa o dosiahnutom pokroku na ceste k skutočnému občianstvu EÚpdf [106 KB] EnglishDeutschfrançais.

Správa vychádza z výsledkov verejnej konzultácie o posilnení občianskych práv EÚ (jún 2010).

V usmerneniachEnglishDeutschfrançaisportuguês Komisie vydaných v roku 2009 sa posilnenie občianstva EÚ stáva politickou prioritou. Tento krok nasledoval po správe francúzskeho europoslanca Alaina Lamasourra, v ktorej požadoval lepšiu ochranu práv občanov EÚ.

Ďalšie informácie o právach občana EÚ: Vaša Európa - portál občanov

Témy z oblasti spravodlivosti na Twitteri