Navigačný riadok

Úvod

Občianstvo EÚ RSS

Dav s rozmazaným popredím a pozadím © Dmitry Nikolaev, fotolia

Občianstvo EÚ, pridelené automaticky každému štátnemu príslušníkovi EÚ, prináša so sebou viacero významných práv.

Čo je občianstvo EÚ

  • Každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu EÚ, je automaticky zároveň občanom EÚ. Občianstvo EÚ dopĺňa štátnu príslušnosť a nenahrádza ju. Každá krajina EÚ si sama stanovuje podmienky nadobudnutia a odobratia štátnej príslušnosti danej krajiny.
  • Občianstvo Únie sa prideľuje priamo každému občanovi EÚ na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv).

Aké máte práva ako občan EÚ?

Zmluva o fungovaní Európskej únie zahŕňa právo:

  • voľne sa pohybovať a usadiť v rámci EÚ,
  • voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu a v komunálnych voľbách,
  • požívať ochranu diplomatických a konzulárnych úradov akejkoľvek inej krajiny EÚ,
  • predkladať petície Európskemu parlamentu a sťažovať sa európskemu ombudsmanovi.

Tieto práva sa vzťahujú na všetkých občanov EÚ.

Občania EÚ majú nárok aj na ďalšie práva vrátane:

Zmluva zároveň zakazuje diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv).

Lisabonská zmluva zavádza nový spôsob, akým sa európski občania môžu zapojiť do života verejnosti - iniciatívu občanov. Miliónu občanov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu krajín EÚ, umožňuje apelovať priamo na Európsku komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila iniciatívy v ich záujme Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .

Čo robí Európska komisia v tejto oblasti?

Komisia monitoruje, ako členské štáty realizujú a uplatňujú občianske práva EÚ stanovené zmluvou. Vo svojej Správe o občianstve za rok 2010 English Deutsch français English Deutsch français pdf určila hlavné prekážky, s ktorými sa občania stretávajú pri uplatňovaní svojich európskych práv v každodennom živote, a stanovila aj opatrenia na odstránenie týchto prekážok. Správu sprevádzala aj správa o dosiahnutom pokroku na ceste k skutočnému občianstvu EÚ English Deutsch français pdf .

Správa vychádza z výsledkov verejnej konzultácie o posilnení občianskych práv EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  (jún 2010).

V usmerneniach English Deutsch français português Komisie vydaných v roku 2009 sa posilnenie občianstva EÚ stáva politickou prioritou. Tento krok nasledoval po správe francúzskeho europoslanca Alaina Lamasourra, v ktorej požadoval lepšiu ochranu práv občanov EÚ.

Ďalšie informácie o právach občana EÚ: Vaša Európa - portál občanov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu