Navigačný riadok

Občianstvo EÚ

Dav s rozmazaným popredím a pozadím © Dmitry Nikolaev, fotolia

Čo je občianstvo EÚ?

  • Každá osoba, ktorá je občanom niektorej z krajín EÚ, je automaticky občanom EÚ. Občianstvo EÚ nenahrádza štátne občianstvo, dopĺňa ho. Každá krajina EÚ určuje podmienky pre nadobúdanie a stratu občianstva danej krajiny.
  • Občianstvo EÚ nadobúdajú občania priamo na základe Zmluvy o fungovaní EÚ.

Aké práva máte ako občan EÚ?

V Zmluve o fungovaní Európskej únie sa uvádzajú tieto práva:

Občania EÚ majú takisto právo na rovnaký prístup k verejnej službe EÚ.

Lisabonskou zmluvou sa zaviedla nová forma verejnej účasti európskych občanov – iniciatíva občanov. Vďaka nej môže jeden milión občanov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu krajín EÚ, priamo vyzvať Európsku komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila návrh, ktorý je predmetom záujmu občanov.

Občianstvo EÚ sa pravidelne zohľadňuje v rozsudkoch Súdneho dvora.

Potrebujete vy alebo vaši rodinní príslušníci viac informácií a pomoc? Navštívte portál Vaša Európa.

Potrebujete pomoc pri riešení problému alebo chcete podať sťažnosť? Navštívte webovú lokalitu Vaše práva a príležitosti.

Potrebujete osobitné informácie o právach v oblasti sociálneho zabezpečenia? Navštívte webovú lokalitu GR pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.

Čo robí Komisia?

Komisia pripravuje správu o občianstve za rok 2016. V tejto súvislosti začala 14. septembra 2015 verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť skúsenosti a názory občanov na to, ako uľahčiť vykonávanie ich práv EÚ.

Komisia takisto monitoruje v členských štátoch implementáciu a uplatňovanie práv, ktoré podľa zmluvy vyplývajú z običanstva EÚ.

Čo Komisia urobila?

V súlade so svojou správu o občianstve EÚ za rok 2013 vydala v roku 2014 príručku pre občanov „Vedeli ste, že...?. Stručný prehľad 10 práv EÚ“.

Komisia prijala svoju druhú správu o občianstvepdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  v máji 2013 počas Európskeho roka občanov. Táto správa vychádza z pokroku dosiahnutého pri vykonávaní 25 opatrení predložených v roku 2010 a uvádza 12 nových iniciatívpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  v 6 kľúčových oblastiach na podporu občianstva EÚ a odstránenie prekážok, ktoré bránia občanom pri jeho využívaní v plnom rozsahu. Jej súčasťou je správa O dosiahnutom pokroku na ceste k skutočnému občianstvu EÚ v rokoch 2011 – 2013pdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu . Dostupné sú aj prehľady o výsledkoch zo všetkých členských štátov.

Správa o občianstve EÚ za rok 2013 vychádza zo svedectiev a názorov občanov zhromaždených prostredníctvom postupu konzultácie, ktorý sa začal v máji 2012. V rámci tohto postupu sa uskutočnila verejná konzultácia o občianstve EÚpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  s cieľom zhromaždiť skúsenosti a názory občanov na posilnenie občianstva EÚ (pozri výsledky podľa krajín), dva prieskumy Eurobarometer o občianstve EÚpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  a volebných právachpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  a štúdia Výboru regiónov o prekážkach voľného pohybu a politických právach. Ďalej sa uskutočnili podujatia, ako fórum organizované Výborom regiónov 28. novembra 2012, vypočutiepdf organizované spoločne Európskym parlamentom a Komisiou a dialógy s občanmi pripravené Komisiou.

Správa o občianstve EÚ za rok 2013pdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  bola podkladom pri príprave podujatí Európskeho roka občanov, osobitne dialógov s občanmi, a pripravila cestu európskym voľbám v roku 2014.

Vo svojej prvej správe o občianstve za rok 2010pdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  Komisia identifikovala prekážky, ktorým občania čelia pri uplatňovaní svojich práv EÚ, ako aj opatrenia na ich odstránenie. Jej súčasťou je správa O dosiahnutom pokroku na ceste k skutočnému občianstvu EÚpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .  Obe správy vychádzajú z výsledkov verejnej konzultácie, ktorá sa uskutočnila v roku 2010. Komisia plní svoje záväzky – pozri pokrokpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu .

Témy z oblasti spravodlivosti na Twitteri