Ścieżka nawigacji

Obywatelstwo UE

Tłum na pierwszym planie, rozmyte tło © Dmitry Nikolaev, fotolia

Czym jest obywatelstwo UE?

  • Każda osoba, która ma obywatelstwo jednego z krajów UE, jest automatycznie obywatelem UE. Obywatelstwo Unii ma charakter uzupełniający w stosunku do obywatelstwa krajowego, ale go nie zastępuje. Obowiązkiem każdego państwa członkowskiego jest określenie warunków uzyskania i utraty obywatelstwa danego kraju.
  • Każdy obywatel UE nabywa obywatelstwo UE bezpośrednio na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Jakie prawa przysługują obywatelom UE?

W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zapisano:

Prawo do równego dostępu do służby publicznej UE.

Traktat z Lizbony wprowadził nową formę udziału obywateli w kształtowaniu prawa, europejską inicjatywę obywatelską. Za pośrednictwem tej inicjatywy milion obywateli mających obywatelstwo określonej liczby państw członkowskich może bezpośrednio zwrócić się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o podjęcie interesującej ich inicjatywy, w dziedzinie należącej do jej kompetencji.

Obywatelstwo europejskie jest regularnie brane pod uwagę w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości.

Potrzebujesz więcej informacji i porad? Znajdziesz je w portalu Twoja Europa.

Potrzebujesz pomocy, aby rozwiązać problem, lub chcesz złożyć skargę? Odwiedź stronę Prawa i możliwości.

Potrzebujesz konkretnych informacji dotyczących uprawnień do świadczeń? Znajdziesz je na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Jakie działania realizuje Komisja w odniesieniu do praw obywateli?

Komisja przygotowuje obecnie sprawozdanie na temat obywatelstwa za 2016 rok. W związku z tym 14 września 2015 r. rozpoczęła konsultacje społeczne, aby zebrać opinie obywateli, zapytać o ich doświadczenia z egzekwowaniem przysługujących im w UE praw oraz opinie na temat tego, jak można by ułatwić im korzystanie z tych praw.

Komisja monitoruje również wdrażanie i stosowanie przez państwa członkowskie praw obywateli UE zgodnie z postanowieniami Traktatu.

Jakie działania podjęła dotychczas Komisja w odniesieniu do praw obywateli?

Jak Komisja zapowiedziała w sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za 2013 r., w 2014 r. opublikowała broszurę „Czy wiesz, że… 10 praw, które przysługują obywatelom UE”.

W maju 2013 r. Komisja przyjęła drugie sprawozdaniu na temat obywatelstwa UEpdf Wybierz wersję językową tego linka . Rok 2013 został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli. W sprawozdaniu przedstawiono postępy w realizacji 25 działań zaproponowanych w 2010 r. oraz 12 nowych inicjatywpdf Wybierz wersję językową tego linka  w sześciu obszarach kluczowych dla propagowania praw obywateli w UE i usuwania przeszkód uniemożliwiających obywatelom czerpanie pełnych korzyści z przysługujących im praw. Równolegle opublikowano sprawozdanie w sprawie postępów w skutecznym korzystaniu z obywatelstwa Unii Europejskiej w latach 2011-2013pdf Wybierz wersję językową tego linka . Opublikowano też zestawienia informacyjne przedstawiające wyniki różnych państw członkowskich.

W sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za rok 2013 uwzględniono opinie i propozycje obywateli zebrane w ramach konsultacji rozpoczętych w maju 2012 r. Konsultacje obejmowały konsultacje społeczne dotyczące obywatelstwa UEpdf Wybierz wersję językową tego linka , których celem było zgromadzenie opinii na temat sposobów popularyzowania wiedzy na temat obywatelstwa UE (zobacz wyniki według kraju), dwa badania Eurobarometru na temat obywatelstwa UEpdf Wybierz wersję językową tego linka  i praw wyborczychpdf Wybierz wersję językową tego linka  oraz badanie Komitetu Regionów dotyczące przeszkód utrudniających swobodny przepływ osób oraz realizowanie praw politycznych. Odbyły się również wydarzenia, takie jak forum Komitetu Regionów (28 listopada 2012 r.), wysłuchaniepdf zorganizowane wspólnie przez Parlament Europejski i Komisję oraz dialogi obywatelskie.

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE za rok 2013pdf Wybierz wersję językową tego linka  stało się podstawą do organizacji wydarzeń w ramach Europejskiego Roku Obywateli, a w szczególności dialogów obywatelskich, i utorowało drogę do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

W swoim pierwszym sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE za rok 2010pdf Wybierz wersję językową tego linka  Komisja przedstawiła trudności, z jakimi obywatele UE zmagają się przy egzekwowaniu swoich praw, oraz działania, jakie należy podjąć by te przeszkody wyeliminować. Równolegle opublikowano sprawozdanie w sprawie postępów w skutecznym korzystaniu z obywatelstwa Unii Europejskiejpdf Wybierz wersję językową tego linka .  Obydwa sprawozdania oparte były na wynikach konsultacji społecznych, które odbyły się w 2010 r. Komisja zrealizowała podjęte zobowiązania – zobacz postępy w realizacji.pdf Wybierz wersję językową tego linka 

Tematy wymiaru sprawiedliwości na Twitterze