Navigācijas ceļš

ES pilsonība

Pūlis, priekšplāns un dibenplāns izplūdis © Dmitry Nikolaev, fotolia

Kas ir ES pilsonība?

  • Ikviena persona, kam ir kādas ES valsts pilsonība, automātiski ir arī ES pilsonis. ES pilsonība papildina valsts pilsonību un neaizstāj to. Katrai ES valstij ir jānosaka, ar kādiem nosacījumiem var iegūt vai pazaudēt tās pilsonību.
  • Katrs ES pilsonis iegūst ES pilsonību saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību.

Kādas ir jūsu kā ES pilsoņa tiesības?

Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktas tiesības:

ES pilsoņiem ir arī tiesības uz vienlīdzīgu piekļuvi darbam ES civildienestā.

Lisabonas līgums ieviesa jaunu Eiropas pilsoņu līdzdalības formu – pilsoņu iniciatīvu. Tā ļauj vienam miljonam iedzīvotāju, kas pārstāv pietiekamu skaitu ES valstu, tieši uzaicināt Eiropas Komisiju, lai tā savu pilnvaru ietvaros nāktu klajā ar viņiem svarīgu iniciatīvu.

ES pilsonību regulāri ņem vērā ES Tiesas spriedumos.

Ja jums vai jūsu ģimenes locekļiem vajag vairāk informācijas vai papildu padomus, ieskatieties vietnē “Tava Eiropa”.

Ja jums ir vajadzīga palīdzība, lai atrisinātu kādu problēmu vai vēlaties iesniegt sūdzību, dodieties uz vietni “Jūsu tiesības Eiropas Savienībā”.

Ja jums ir nepieciešama konkrēta informācija par tiesībām sociālā nodrošinājuma jomā, skatiet Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta vietni.

Ko Eiropas Komisija dara šajā jomā?

Komisija šobrīd sagatavo 2016. gada ziņojumu par pilsonību. Šajā sakarībā 2015. gada 14. septembrī tā sāka sabiedrisko apspriešanu, kuras mērķis bija savākt ES pilsoņu iespaidus un idejas par to, ko varētu darīt, lai viņiem būtu vieglāk izmantot savas tiesības, ko garantē ES.

Komisija arī uzrauga, kā dalībvalstīs īsteno un piemēro ar ES pilsonību saistītās tiesības, kā noteikts Līgumā.

Līdz šim veiktie pasākumi

2014. gadā Komisija publicēja pilsoņiem domātu brošūru ar nosaukumu “Did you know: 10 EU rights at a glance” (Vai zinājāt? Desmit tiesības Eiropas Savienībā), kā solīts tās 2013. gada ziņojumā par ES pilsonību.

Komisija pieņēma savu otro ziņojumu par ES pilsonībupdf Izvēlieties saites tulkojumu  2013. gada maijā, Eiropas Pilsoņu gada laikā. Šajā ziņojumā Komisija aplūko progresu, kas panākts, īstenojot 25 darbības, kuras tika ierosinātas 2010. gadā, un iepazīstina ar 12 jaunām darbībāmpdf Izvēlieties saites tulkojumu  sešās svarīgās jomās. Šo darbību mērķis ir veicināt ES pilsonību un likvidēt šķēršļus, kas joprojām liedz ES pilsoņiem pilnībā izmantot priekšrocības, ko dod ES pilsonība. To papildina ziņojums par progresu, kas 2011.–2013. gadā panākts ceļā uz efektīvu ES pilsonībupdf Izvēlieties saites tulkojumu . Ir arī informatīvi dokumenti par visās dalībvalstīs gūtajiem rezultātiem.

ES 2013. gada ziņojuma par ES pilsonību pamatā ir liecības un idejas, kurās pilsoņi dalījās apspriešanas procesā, kurš tika sākts 2012. gada maijā. Šajā procesā ietilpa sabiedriskā apspriešana par Savienības pilsonībupdf Izvēlieties saites tulkojumu , kuras mērķis bija savākt pilsoņu iespaidus un idejas par to, kā nostiprināt ES pilsonību (skatiet gūtos rezultātus katrā valstī atsevišķi), divas Eirobarometra aptaujas par ES pilsonībupdf Izvēlieties saites tulkojumu  un vēlēšanu tiesībāmpdf Izvēlieties saites tulkojumu , viens Reģionu komitejas īstenots pētījums par šķēršļiem, kas kavē brīvu pārvietošanos un politisko tiesību izmantošanu, kā arī dažādi pasākumi, tostarp forums, kuru Reģionu komiteja rīkoja 2012. gada 28. novembrī, atklāta sēdepdf, kuru kopīgi rīkoja Eiropas Parlaments un Komisija, kā arī dialogi ar pilsoņiem, kurus ieviesa Komisija.

ES 2013. gada ziņojums par ES pilsonībupdf Izvēlieties saites tulkojumu  sekmēja pasākumus, kas tika rīkoti Eiropas Pilsoņu gada ietvaros, īpaši dialogus ar iedzīvotājiem, un sagatavoja augsni gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gadā.

Savā pirmajā ziņojumā par pilsonību 2010. gadāpdf Izvēlieties saites tulkojumu  Komisija norādīja uz šķēršļiem, ar kuriem iedzīvotāji saskaras, kad viņi īsteno ES noteiktās tiesības, kā arī uz darbībām, kas veicamas, lai tos novērstu. Šo dokumentu papildināja ziņojums par progresu, kas panākts ceļā uz efektīvu ES pilsonībupdf Izvēlieties saites tulkojumu .   Abu ziņojumu pamatā ir rezultāti, kas tika gūti sabiedriskajā apspriešanā, kura tika rīkota 2010. gadā. Komisija izpildīja savas saistības (skatiet panākto progresupdf Izvēlieties saites tulkojumu ).

Ar tiesiskumu saistīti jautājumi tviterī