Cosán nascleanúna

Saoránacht den Aontas Eorpach

Tulra agus cúlra doiléirithe © Dmitry Nikolaev, fotolia

Cad is saoránacht den Aontas Eorpach ann?

  • Aon duine a bhfuil náisiúntacht tíre de chuid an Aontais Eorpaigh aige, is saoránach den Aontas Eorpach é go huathoibríoch freisin. Is saoránacht bhreise í saoránacht den Aontas Eorpach agus ní théann sí in ionad saoránachta náisiúnta. Is faoi gach aon tír den Aontas Eorpach na coinníollacha a leagan síos lena dtugtar saoránacht na tíre sin nó lena mbaintear ar shiúl í.
  • Leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, bronntar saoránacht den Aontas go díreach ar gach saoránach den Aontas Eorpach.

Cad iad na cearta atá agat mar shaoránach den Aontas Eorpach?

Tá na cearta seo a leanas ag gabháil leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh:

rochtain chothrom a fháil ar Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh más saoránach den Aontas Eorpach thú.

Le Conradh Liospóin tugadh isteach leagan nua de rannpháirtíocht phoiblí do shaoránaigh na hEorpa, is é sin an Tionscnamh ó na Saoránaigh. Leis an tionscnamh sin is féidir le milliún saoránach ar náisiúnaigh de líon suntasach tíortha de chuid an Aontais Eorpaigh iad glaoch go díreach ar an gCoimisiún Eorpach tionscnamh leasa a thabhairt dó faoi chuimsiú a chumhachtaí.

Is minic a chuirtear saoránacht den Aontas Eorpach san áireamh i mbreithiúnais na Cúirte Breithiúnais.

An bhfuil tuilleadh eolais agus comhairle de dhíth ort nó ar do mhuintir? Tabhair cuairt ar An Eoraip Agatsa.

An bhfuil cuidiú de dhíth ort chun fadhb a réiteach nó an mian leat gearán a chomhdú? Tabhair cuairt ar Do Chearta.

An bhfuil eolas de dhíth ort faoi chearta slándála sóisialta go háirithe? Tabhair cuairt ar an Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, gnóthaí sóisialta agus uilechuimsitheacht.

Cad atá á dhéanamh ag an gCoimisiún Eorpach sa réimse seo?

Tá tuarascáil 2016 faoi shaoránacht á hullmhú ag an gCoimisiún. Sa chomhthéacs sin, sheol sé comhairliúchán poiblí an 14 Meán Fómhair 2015 chun taithí agus smaointe na saoránach a fháil i dtaca le conas a saol a dhéanamh níos fusa gach uair a chuireann siad a gcuid ceart ón Aontas Eorpach i bhfeidhm.

Déanann an Coimisiún faireachán ar chur chun feidhme agus ar chur i bhfeidhm chearta saoránachta an Aontais Eorpaigh, dá bhforáiltear sa Chonradh, sna Ballstáit.

Cad atá déanta ag an gCoimisiún Eorpach sa réimse seo?

In 2014, d'eisigh an Coimisiún lámhleabhar do shaoránaigh ar a dtugtar "Arbh eol duit? sracfhéachaint ar dheich gcinn de chearta an Aontais Eorpaigh", de réir mar a fógraíodh sa Tuarascáil ar Shaoránacht an Aontais Eorpaigh 2013.

I mí na Bealtaine 2013 ghlac an Coimisiún an dara Tuarascáil ar Shaoránacht an Aontais Eorpaighpdf Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  le linn Bhliain Eorpach na Saoránach. Sa tuarascáil sin, déantar cuntas ar dhul chun cinn na 25 ghníomhaíocht a moladh in 2010 agus cuirtear i láthair 12 thionscnamh nuapdf Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  i 6 réimse ríthábhachtacha chun saoránacht an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn agus chun aon rud atá fágtha a chuireann bac ar shaoránaigh leas iomlán a bhaint as a saoránacht den Aontas Eorpach a bhaint ar shiúl. Ag gabháil leis an tuarascáil sin tá Tuarascáil ar dhul chun cinn i dtreo saoránacht éifeachtach den Aontas Eorpach 2011-2013pdf Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. . Tá bileoga eolais ann freisin ina dtugtar na torthaí ó na Ballstáit ar fad.

Is ar theistiméireachtaí agus ar smaointe a bailíodh ó shaoránaigh atá an Tuarascáil ar Shaoránacht den Aontas Eorpach bunaithe, agus bailíodh iad trí phróiseas comhairliúcháin a seoladh i mí na Bealtaine 2012. Sa chomhairliúchán sin bhí comhairliúchán poiblí ar shaoránacht den Aontas Eorpachpdf Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  chun taithí na saoránach agus a gcuid tuairimí a bhailiú i dtaca le conas saoránacht den Aontas Eorpach a neartú (féach na torthaí de réir na tíre), rinneadh dhá shuirbhé Eorabaraiméadar ar shaoránacht den Aontas Eorpachpdf Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  agus ar chearta toghcháinpdf Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. , rinne Coiste na Réigiún staideár ar ar chearta polaitiúla agus ar bhacainní ar shaorghluaiseacht, bhí imeachtaí ann, amhail Fóram a d'eagraigh Coiste na Réigiún an 28 Samhain 2012, eagraíodh éisteachtpdf go comhpháirteach idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún, agus d'eagraigh an Coimisiún Comhphlé leis na Saoránaigh.

Chuidigh an Tuarascáil ar Shaoránacht den Aontas Eorpach 2013pdf Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  le himeachtaí Bhliain Eorpach na Saoránach, go háirithe leis an gComhphlé leis na Saoránaigh, agus réitigh sé an bealach do na toghcháin Eorpacha in 2014.

Ina chéad Tuarascáil ar Shaoránacht in 2010pdf Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. , d'aithin an Coimisiún na bacainní is mó a bhíonn roimh shaoránaigh a bhaineann úsáid as a gcearta mar shaoránach den Aontas Eorpach sa ghnáthshaol mar aon le bearta a chuirfeadh deireadh leis na bacainní sin. In éineacht leis an tuarascáil sin bhí tuarascáil ar dhul chun cinn i dtreo saoránacht éifeachtach den Aontas Eorpachpdf Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. .  Thóg an dá thuarascáil ar thorthaí comhairliúcháin phoiblí a bhí ann in 2010. Rinne an Coimisiún beart de réir a bhriathair - féach an dul chun cinn.pdf Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 

Ábhair cheartais ar Twitter