Navigatsioonitee

ELi kodakondsus

Rahvahulk uduse esi- ja tagaplaaniga © Dmitry Nikolaev, fotolia

ELi kodakondsusega, mis laieneb automaatselt kõigile ELi liikmesriikide kodanikele, kaasnevad mitmed olulised õigused.

Mida kujutab ELi kodakondsus?

  • Iga isik, kellel on mõne ELi liikmesriigi kodakondsus, on automaatselt ka ELi kodanik. ELi kodakondsus täiendab riigi kodakondsust, kuid ei asenda seda. Iga ELi liikmesriigi ülesanne on sätestada tingimused riigi kodakondsuse saamiseks ja äravõtmiseks.
  • ELi kodakondsus kehtib kõigi liidu kodanike suhtes vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingulepdf.

Mis õigused on ELi kodanikel?

Euroopa Liidu toimimise lepinguga on kehtestatud õigus:

  • ELi piires vabalt liikuda ja elukohta valida;
  • hääletada ja kandideerida kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel;
  • taotleda kõigi teiste ELi liikmesriikide diplomaatilistelt ja konsulaarasutustelt kaitset;
  • pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi ja kaebusega Euroopa ombudsmani poole.

Need õigused laienevad kõigile ELi kodanikele.

ELi kodanikel on ka muid õigusi, sealhulgas:

Ühtlasi keelab leping diskrimineerimise rahvuse aluselpdf.

Lissaboni lepinguga kutsuti ellu uus moodus Euroopa kodanike osalemiseks ühiskonnaelu kujundamises - kodanikualgatus. Selle raames saab 1 miljon kodanikku, kes on pärit arvukatest ELi liikmesriikidest, taotleda otse Euroopa Komisjonilt tema pädevusvaldkonnas nende huvidega seotud algatuste tegemist.

Mida Euroopa Komisjon selles valdkonnas teeb?

Komisjon kontrollib asutamislepinguga ette nähtud ELi kodanikuõiguste rakendamist ja kohaldamist liikmesriikides. Oma 2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohtapdf [154 KB] EnglishDeutschfrançais käsitles komisjon peamisi takistusi, millega kodanikud igapäevaelus oma ELis kehtestatud õiguste kasutamisel silmitsi seisavad, nagu ka meetmeid nende takistuste kõrvaldamiseks. Aruande juurde kuulus aruanne ELi kodakondsuse tugevdamiseks tehtud edusammude kohtapdf [106 KB] EnglishDeutschfrançais.

Mõlemad aruanded tuginesid ELi kodanikuõiguste tugevdamise teemal peetud avaliku arutelu tulemustele (juuni 2010).

2009. aastal välja antud komisjoni suunistesEnglishDeutschfrançaisportuguês seati ELi kodakondsuse tugevdamine poliitiliseks prioriteediks. Sellele käigule järgnes aruanne Prantsusmaa esindajalt Euroopa Parlamendis Alain Lamasourre'ilt, milles räägiti vajadusest ELi kodanike õigusi paremini kaitsta.

Lisateave ELi kodanike õiguste kohta: Teie Euroopa - kodanike portaal

Õigusteemad Twitteris