Navigatsioonitee

Euroopa Liidu kodakondsus

Rahvahulk ähmase esiplaani ja taustaga © Dmitry Nikolaev, fotolia

Mis on ELi kodakondsus?

  • Iga inimene, kellel on mõne Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus, on automaatselt ka ELi kodanik. ELi kodakondsus täiendab, kuid ei asenda liikmesriigi kodakondsust. Iga ELi liikmesriik kehtestab ise tingimused oma riigi kodakondsuse saamiseks ja selle äravõtmiseks.
  • Euroopa Liidu kodakondsus antakse igale ELi kodanikule vahetult Euroopa Liidu toimimise lepinguga.

Millised on teie õigused ELi kodanikuna?

Euroopa Liidu toimimise lepinguga nähakse igale kodanikule ette:

ELi kodanikel on õigus ka võrdsele juurdepääsule ELi avaliku teenistuse töökohtadele.

Lissaboni lepinguga loodi ELi kodanike jaoks uus ühiskonnaelus osalemise vorm – kodanikualgatus. Üks miljon kodanikku piisavast arvust ELi liikmesriikidest saavad esitada vahetult Euroopa Komisjonile taotluse algatada kodanikke huvitava õigusakti eelnõu oma pädevusse kuuluvates valdkondades.

ELi kodakondsust võetakse pidevalt arvesse ka Euroopa Kohtu otsustes.

Kas teil või teie pereliikmetel oleks vaja rohkem teavet või nõuandeid? Leiate neid veebilehelt Teie Euroopa.

Kas vajate abi mõne probleemi lahendamisel või soovite esitada kaebuse? Selleks külastage palun veebilehte Teie õigused.

Kas vajate infot konkreetselt sotsiaalkindlustusega seotud õiguste kohta? Selleks külastage palun Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi veebilehte.

Millega Euroopa Komisjon praegu tegeleb?

Komisjon koostab parajasti 2016. aasta aruannet ELi kodakondsuse kohta. Ettevalmistustööna algatas komisjon 14. septembril 2015 avaliku konsultatsiooni, et koguda kodanike kogemusi ja arvamusi selle kohta, kuidas nende elu ELi õiguste kasutamisel lihtsamaks muuta.

Komisjon hoiab silma peal ka sellel, kuidas liikmesriigid rakendavad ja kohaldavad ELi kodakondsusega kaasnevaid õigusi, mis on sätestatud ELi aluslepingutes.

Mida on Euroopa Komisjon juba teinud?

2014. aastal andis komisjon välja kodaniku käsiraamatu „Kas teadsid, et ...? Sinu 10 põhiõigust ELis” ("Did you know? 10 EU rights at a glance"), mille ettevalmistamisele viidatakse 2013. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta.

Järjekorras teise aruande ELi kodakondsuse kohtapdf Valige lingiga seotud tõlked  võttis komisjon vastu mais 2013, kui tähistati Euroopa kodanike aastat. Aruandes antakse ülevaade 2010. aastal kindlaks määratud 25 tegevussuunal tehtust ning esitatakse 12 uut algatustpdf Valige lingiga seotud tõlked  kuues põhivaldkonnas, milles ELi kodakondust edasi arendada ning eemaldada takistused, mis ei võimalda kodanikel oma ELi kodakondsusest tulenevaid õigusi veel täielikult kasutada. Seda täiendab aruanne ELi kodakondsuse tugevdamiseks aastatel 2011–2013 tehtud edusammude kohtapdf Valige lingiga seotud tõlked . Koostati ka teabelehed kõikide liikmesriikide tulemuste kohta eraldi.

2013. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta põhineb 2012. aasta mais alustatud konsulteerimistsüklil, mille käigus paluti kodanikel jagada oma kogemusi ja esitada arvamusi. Korraldati ELi kodakondsust käsitlev avalik konsultatsioonpdf Valige lingiga seotud tõlked , mille raames said kodanikud rääkida oma kogemustest ning esitada ideid ELi kodakondsuse edasiarendamiseks (vt tulemused riikide kaupa), kaks Eurobaromeetri uuringut ELi kodakondsusepdf Valige lingiga seotud tõlked  ja valimisõigusepdf Valige lingiga seotud tõlked  kohta, Regioonide Komitee uuring vaba liikumise takistuste ja poliitiliste õiguste kohta, ning mitmesuguseid üritusi, nagu 28. novembril 2012 toimunud Regioonide Komitee foorum, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni ühiselt korraldatud istungpdf ning komisjoni dialoogid kodanikega.

2013. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohtapdf Valige lingiga seotud tõlked  täiendas Euroopa kodanike aasta üritusi ja eelkõige komisjoni dialooge kodanikega, ning valmistas ette Euroopa Parlamendi valimisi aastal 2014.

2010. aastal valminud esimeses aruandes ELi kodakondsuse kohtapdf Valige lingiga seotud tõlked  keskendus komisjon takistustele, mis ei võimalda kodanikel kasutada kõiki kodakondsusest tulenevaid õigusi, ning tegevuskavale nende takistuste kõrvaldamiseks. Seda täiendas aruanne ELi kodakondsuse tugevdamiseks tehtud edusammude kohtapdf Valige lingiga seotud tõlked .  Mõlemad aruanded lähtuvad 2010. aastal toimunud avaliku konsultatsiooni tulemustest. Komisjon täitis oma lubadused – vt ülevaadet siitpdf Valige lingiga seotud tõlked .

Õigusteemad Twitteris