Διαδρομή πλοήγησης

Ευρωπαϊκή ιθαγένεια

Πλήθος (σε θολό φόντο) © Dmitry Nikolaev, fotolia

Τι είναι η ευρωπαϊκή ιθαγένεια

  • Κάθε άτομο που έχει την υπηκοότητα χώρας της ΕΕ θεωρείται αυτομάτως και πολίτης της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι συμπληρωματική και δεν αντικαθιστά την εθνική. Εναπόκειται σε κάθε χώρα της ΕΕ να θεσπίσει τις προϋποθέσεις απόκτησης και απώλειας της υπηκοότητας της συγκεκριμένης χώρας.
  • Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια χορηγείται αυτομάτως σε κάθε πολίτη της ΕΕ δυνάμει της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ.

Ποια δικαιώματα έχετε ως πολίτης της ΕΕ

Η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίζει το δικαίωμα:

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν επίσης δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στη δημόσια διοίκηση της ΕΕ.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε μια νέα μορφή συμμετοχής στα κοινά για τους Ευρωπαίους πολίτες, την Πρωτοβουλία Πολιτών, χάρη στην οποία ένα εκατομμύριο πολίτες –υπήκοοι σημαντικού αριθμού χωρών της ΕΕ– μπορούν να ζητούν απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για θέματα που τους απασχολούν.

Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια λαμβάνεται τακτικά υπόψη στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Χρειάζεστε εσείς ή τα μέλη της οικογένειάς σας περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές; Επισκεφθείτε την πύλη Η Ευρώπη σου.

Χρειάζεστε βοήθεια σε κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, ή θέλετε να υποβάλετε καταγγελία; Επισκεφθείτε τον ιστότοπο Τα δικαιώματά σας.

Χρειάζεστε πληροφορίες ειδικά για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης; Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης.

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σ’ αυτόν τον τομέα

Η Επιτροπή ετοιμάζει επί του παρόντος την έκθεση του 2016 για την ιθαγένεια. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου 2015 δημόσια διαβούλευση, για να συγκεντρώσει τις εμπειρίες των πολιτών και τις ιδέες τους για το τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να ασκούν ευκολότερα τα δικαιώματα που έχουν ως πολίτες της ΕΕ.

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης την υλοποίηση και την εφαρμογή από τα κράτη μέλη των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, όπως αυτά ορίζονται στη Συνθήκη.

Τι έχει ήδη κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το 2014 η Επιτροπή δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο για τους πολίτες με τον τίτλο «Γνωρίζετε ότι... Τα 10 δικαιώματα στην ΕΕ με μια ματιά», όπως είχε ανακοινώσει στην έκθεσή της για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια του 2013.

Η Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερη έκθεσή της για την ευρωπαϊκή ιθαγένειαpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  τον Μάιο του 2013 στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών. Η έκθεση αυτή κάνει έναν απολογισμό της προόδου όσον αφορά τις 25 δράσεις που προτάθηκαν το 2010 και παρουσιάζει 12 νέες πρωτοβουλίεςpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  σε 6 βασικούς τομείς για την προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και την άρση των εμποδίων που απομένουν και τα οποία εμποδίζουν τους πολίτες να απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων που τους παρέχει η ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται από μια ακόμα έκθεση σχετικά με την πρόοδο για την επίτευξη πραγματικής ευρωπαϊκής ιθαγένειας για την περίοδο 2011-2013pdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου . Υπάρχουν επίσης ενημερωτικά δελτία με τα αποτελέσματα από όλα τα κράτη μέλη.

Η έκθεση του 2013 για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια βασίζεται σε μαρτυρίες και ιδέες πολιτών, οι οποίες συλλέχθηκαν με διαδικασία διαβούλευσης που ξεκίνησε τον Μάιο του 2012. Η διαδικασία αυτή περιλάμβανε δημόσια διαβούλευση για την ευρωπαϊκή ιθαγένειαpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου , με σκοπό τη συλλογή των εμπειριών των πολιτών και των ιδεών τους για τρόπους ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας (βλ. αποτελέσματα ανά χώρα), δύο έρευνες του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένειαpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  και τα εκλογικά δικαιώματαpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου , μια μελέτη της Επιτροπής των Περιφερειών για τα εμπόδια στην ελεύθερη μετακίνηση και τα πολιτικά δικαιώματα, καθώς και εκδηλώσεις, όπως ένα φόρουμ που διοργανώθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών στις 28 Νοεμβρίου 2012, μια ακρόασηpdf που διοργανώθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, και τους διαλόγους με τους πολίτες που διοργάνωσε η Επιτροπή.

Η έκθεση του 2013 για την ευρωπαϊκή ιθαγένειαpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  συνέβαλε στις εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών –ιδίως στους διαλόγους με τους πολίτες– και προετοίμασε το έδαφος για τις ευρωεκλογές του 2014.

Στην πρώτη της έκθεση για την ιθαγένεια του 2010pdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  η Επιτροπή περιέγραψε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που έχουν ως πολίτες της ΕΕ και πρότεινε δράσεις για την άρση αυτών των εμποδίων. Η έκθεση συνοδεύτηκε από την έκθεση σχετικά με την πρόοδο για την επίτευξη πραγματικής ευρωπαϊκής ιθαγένειαςpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου .  Αμφότερες οι εκθέσεις βασίζονται στα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε το 2010. Η Επιτροπή τήρησε τις δεσμεύσεις της –βλ. σημειωθείσα πρόοδο.pdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Θέματα δικαιοσύνης στο Twitter