Διαδρομή πλοήγησης

Ιθαγένεια της ΕΕ και ελεύθερη κυκλοφορία

Πλήθος σε θολό φόντο © Dmitry Nikolaev, fotolia

Η ιθαγένεια της ΕΕ, που παρέχεται αυτομάτως σε κάθε άτομο με υπηκοότητα χώρας της ΕΕ, συνοδεύεται από μια σειρά σημαντικών δικαιωμάτων.

Τι είναι η ιθαγένεια της ΕΕ;

  • Κάθε πρόσωπο που διαθέτει την υπηκοότητα μιας χώρας της ΕΕ θεωρείται αυτομάτως και πολίτης της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι επιπρόσθετη και δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια. Εναπόκειται σε κάθε χώρα της ΕΕ να θεσπίσει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση και απώλεια της ιθαγένειας της χώρας αυτής.
  • Η ιθαγένεια της Ένωσης χορηγείται αυτομάτως σε κάθε πολίτη της ΕΕ από τη συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕpdf.

Ποια δικαιώματα έχεις ως πολίτης της ΕΕ;

Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίζει το δικαίωμα:

  • της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην επικράτεια της ΕΕ·
  • του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις ευρωεκλογές και τις δημοτικές εκλογές·
  • της παροχής προστασίας από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ·
  • της υποβολής αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Τα δικαιώματα αυτά απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ.

Οι πολίτες της ΕΕ διαθέτουν και άλλα δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται:

  • Το δικαίωμα της επικοινωνίας και λήψης απάντησηςEnglish από οποιοδήποτε όργανο της ΕΕ σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ·
  • το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, και
  • το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στη δημόσια διοίκηση της ΕΕEnglish.

Η Συνθήκη απαγορεύει επίσης τις διακρίσεις λόγω ιθαγένειαςpdf.

Η συνθήκη της Λισαβώνας εισήγαγε μια νέα μορφή δημόσιας συμμετοχής για τους ευρωπαίους πολίτες, την Πρωτοβουλία Πολιτών. Με αυτή δίνεται η δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες, με υπηκοότητα σημαντικού αριθμού χωρών της ΕΕ να καλέσουν απευθείας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που τους αφορά μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Πώς ενεργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτόν τον τομέα;

Η Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση και εφαρμογή από τα κράτη μέλη των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ, όπως προβλέπονται από τη Συνθήκη. Στην έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕpdf [154 KB] EnglishDeutschfrançais, προσδιόρισε τα κυριότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά την άσκηση των δικαιωμάτων της ΕΕ στην καθημερινή ζωή τους, καθώς και δράσεις για την εξάλειψη αυτών των εμποδίων. Η έκθεση συνοδευόταν από μία ακόμα έκθεση, σχετικά με την πρόοδο για την επίτευξη πραγματικής ιθαγένειας της ΕΕpdf [106 KB] EnglishDeutschfrançais.

Η έκθεση βασίστηκε στα αποτελέσματα μιας δημόσιας διαβούλευσης πάνω στους τρόπους ενίσχυσης των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ (Ιούνιος 2010).

Οι κατευθυντήριες γραμμέςEnglishDeutschfrançaisportuguês της Επιτροπής, που εκδόθηκαν το 2009, έθεσαν την ενίσχυση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ ως πολιτική προτεραιότητα. Η κίνηση αυτή ακολούθησε μια έκθεση του γάλλου ΜΕΚ Alain Lamasourre, η οποία ζητούσε την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ: Η Ευρώπη σου - η πύλη των πολιτών

Θέματα δικαιοσύνης στο Twitter