Sti

Unionsborgerskab

Folkemængde med sløret for- og baggrund © Dmitry Nikolaev, fotolia

Med unionsborgerskabet, der automatisk tilfalder alle statsborgere i EU, følger en række vigtige rettigheder.

Hvad menes der med unionsborgerskab?

  • Enhver person, der er statsborger i et EU-land, er automatisk også unionsborger. Unionsborgerskabet er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for det. De enkelte EU-lande fastsætter selv betingelserne for erhvervelse og fortabelse af statsborgerskab i dette land.
  • Det følger direkte af traktaten om EU's funktionsmådepdf, at alle borgere i EU har unionsborgerskab.

Hvilke rettigheder har du som unionsborger?

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver ret til:

  • at færdes og opholde sig frit inden for EU
  • at stemme eller lade sig opstille som kandidat ved valg til Europa-Parlamentet og ved kommunale valg
  • at blive beskyttet af et andet EU-lands diplomatiske og konsulære myndigheder
  • at klage til Europa-Parlamentet og Den Europæiske Ombudsmand.

Disse rettigheder gælder for alle unionsborgere.

Unionsborgerne har en række supplerende rettigheder, heriblandt:

  • ret til at henvende sig til og modtage svarEnglish fra en EU-institution på et af EU's officielle sprog
  • på visse betingelser ret til aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Rådet og
  • ret til lige adgang til ansættelse i EU-forvaltningenEnglish.

Traktaten forbyder også forskelsbehandling på grundlag af nationalitetpdf.

Borgerinitiativet, der blev indført med Lissabontraktaten, har givet de europæiske borgere nye muligheder for at deltage i det offentlige liv. Borgerinitiativet gør det muligt for mindst én million borgere, der skal være statsborgere i et betydeligt antal medlemsstater, at henvende sig direkte til Europa-Kommissionen for at opfordre den til at fremsætte forslag til et initiativ, som de har en interesse i, og som ligger inden for rammerne af Kommissionens beføjelser.

Hvad gør Europa-Kommissionen på dette område?

Kommissionen holder øje med, hvordan medlemsstaterne gennemfører og anvender de unionsborgerskabsrettigheder, der er fastsat i traktaten. Den har i sin rapport om unionsborgerskab 2010pdf [154 KB] EnglishDeutschfrançais peget på de væsentligste hindringer, som borgerne møder i dagligdagen, når de vil udnytte deres EU-rettigheder, og hvad der kan gøres for at fjerne disse hindringer. Rapporten blev fremlagt sammen med en rapport om fremskridt hen imod et effektivt unionsborgerskabpdf [106 KB] EnglishDeutschfrançais.

Rapporterne var baseret på resultaterne af en offentlig høring om, hvordan man kan styrke de rettigheder, der er forbundet med unionsborgerskabet (juni 2010).

Kommissionen gjorde i sine retningslinjerEnglishDeutschfrançaisportuguês fra 2009 styrkelsen af unionsborgerskabet til et politisk indsatsområde. Det skete i forlængelse af en rapport fra det franske medlem af Europa-Parlamentet Alain Lamasourre, der efterlyste en bedre beskyttelse af unionsborgernes rettigheder.

Du kan læse mere om dine rettigheder som unionsborger hér: Dit Europa - borgerportalen.

Retlige anliggender på Twitter