Sti

EU-borgerskab

Menneskemængde med sløret forgrund og baggrund © Dmitry Nikolaev, fotolia

Hvad er EU-borgerskab?

  • Enhver person, som er statsborger i et EU-land, er automatisk også EU-borger. EU-borgerskabet er et supplement til det nationale statsborgerskab og erstatter det ikke. Hver enkelt EU-land fastlægger betingelserne for erhvervelse og tab af statsborgerskab i det pågældende land.
  • EU-borgerskab gives direkte til enhver EU-borger i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Hvilke rettigheder har du som EU-borger?

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde giver dig ret til at:

EU-borgere har også lige adgang til at blive tjenestemænd i EU.

Med Lissabontraktaten blev det muligt at deltage i EU's beslutningstagning på en ny måde gennem borgerinitiativet. Borgerinitiativet gør det muligt for en million borgere, som er statsborgere i et betydeligt antal EU-lande, at opfordre Europa-Kommissionen direkte til at tage initiativer inden for rammerne af sine beføjelser på områder, der er af interesse for dem.

EU-borgerskab bliver med jævne mellemrum taget i betragtning i Domstolens afgørelser.

Har du eller dine familiemedlemmer brug for flere oplysninger eller råd? Gå ind på Dit Europa.

Har du brug for hjælp i forbindelse med et problem, eller ønsker du at indgive en klage? Gå ind på Dine rettigheder og muligheder.

Har du brug for oplysninger særligt om retten til social sikring? Gå ind på GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion.

Hvad gør Europa-Kommissionen?

Kommissionen er i gang med at udarbejde rapporten om EU-borgerskab 2016. I forbindelse hermed lancerede Kommissionen den 14. september 2015 en offentlig høring for at indsamle borgernes erfaringer og forslag til, hvordan Kommissionen kan gøre dit liv lettere, når du udøver dine EU-rettigheder.

Kommissionen overvåger også medlemslandenes gennemførelse og anvendelse af de rettigheder, som unionsborgerskabet giver i henhold til traktaten.

Hvad har Europa-Kommissionen gjort?

Kommissionen udgav i 2014 en håndbog for borgere kaldet "Vidste du det? 10 EU-rettigheder kort", som meddelt i rapporten om EU-borgerskab 2013.

Kommissionen vedtog sin anden rapport om EU-borgerskabpdf Vælg oversættelse af det forrige link  i maj 2013 under borgernes Europaår. I rapporten gøres der rede for, hvad der er sket med de 25 foranstaltninger, Kommissionen fremlagde i 2010, og der præsenteres 12 nye initiativerpdf Vælg oversættelse af det forrige link  på 6 nøgleområder med henblik på at fremme EU-borgerskab og fjerne hindringer for, at EU-borgerne får det fulde udbytte af unionsborgerskabets fordele. Rapporten ledsages af en rapport om fremskridt hen imod et effektivt unionsborgerskab 2011-2013pdf Vælg oversættelse af det forrige link . Den indeholder også faktablade med resultaterne fra alle medlemslandene.

Rapporten om EU-borgerskab 2013 er baseret på borgernes udsagn og forslag, der er indsamlet gennem en høringsproces, som blev lanceret i maj 2012. Processen indebar en offentlig høring om EU-borgerskabpdf Vælg oversættelse af det forrige link  med henblik på at indsamle borgernes erfaringer og forslag til, hvordan EU-borgerskabet kan styrkes (se resultater efter land), to Eurobarometre-spørgeundersøgelser om EU-borgerskabpdf Vælg oversættelse af det forrige link  og valgrettighederpdf Vælg oversættelse af det forrige link , en undersøgelse af hindringer for fri bevægelighed og politiske rettigheder foretaget af Regionsudvalget samt arrangementer, som for eksempel et forum den 28. november 2012 organiseret af Regionsudvalget , en høringpdf organiseret af Europa-Parlamentet og Kommissionen og Kommissionens borgerdialoger.

Rapporten om EU-borgerskab 2013pdf Vælg oversættelse af det forrige link  bidrog til arrangementerne i forbindelse med borgernes Europaår – især borgerdialogerne – og banede vejen for valget til Europa-Parlamentet i 2014.

I rapporten om EU-borgerskab 2010pdf Vælg oversættelse af det forrige link  påpegede Kommissionen hindringer, som borgerne står over for, når de udøver deres EU-rettigheder, og fremlagde foranstaltninger til at fjerne disse hindringer. Rapporten blev ledsaget af en rapport om fremskridt hen imod et effektivt unionsborgerskabpdf Vælg oversættelse af det forrige link .  Begge rapporter tog udgangspunkt i resultaterne af en offentlig høring, som fandt sted i 2010. Kommissionen levede op til sine forpligtelser – se fremskridt.pdf Vælg oversættelse af det forrige link 

Retlige anliggender på Twitter