Cesta

Občanství EU

V popředí dav, pozadí rozostřeno © Dmitry Nikolaev, fotolia

Co je občanství EU?

  • Každá osoba, která je státním příslušníkem některé země EU, je automaticky také občanem EU. Občanství EU doplňuje vnitrostátní občanství, ale nenahrazuje je. Každá země EU si sama stanovuje podmínky pro získání a ztrátu státní příslušnosti v dané zemi.
  • Občanství Unie se uděluje přímo každému občanovi EU na základě Smlouvy o fungování Evropské unie.

Jaká práva máte jako občan EU?

Smlouva o fungování Evropské unie zajišťuje:

Občané EU mají rovněž právo na rovný přístup k veřejné službě EU.

Lisabonská smlouva zavedla novou formu veřejné účasti pro evropské občany – občanskou iniciativu. Na základě občanské iniciativy může nejméně jeden milion občanů pocházejících z podstatného počtu členských států vyzvat přímo Evropskou komisi, aby předložila odpovídající návrh k určité otázce v působnosti EU.

K občanství EU také pravidelně přihlíží Soudní dvůr ve svých rozsudcích.

Potřebujete vy nebo vaši rodinní příslušníci další informace nebo radu? Navštivte portál Vaše Evropa.

Potřebujete pomoci vyřešit nějaký problém nebo chcete podat stížnost? Navštivte stránky Vaše práva.

Potřebujete informace o právech na sociální zabezpečení? Navštivte stránky GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování.

Co v této oblasti dělá Evropská komise?

Komise právě připravuje Zprávu o občanství 2016. V této souvislosti zahájila 14. září 2015 veřejnou konzultaci, během níž jí občané mohou sdělit své zkušenosti a podněty týkající se toho, jak jim práva, na něž mají jakožto občané EU nárok, pomáhají zjednodušit život.

Komise také sleduje to, jak členské státy zavádějí a uplatňují práva vyplývající z občanství EU, stanovená ve Smlouvě.

Co v této oblasti Evropská komise již udělala?

V roce 2014 vydala Komise příručku pro občany s názvem "Věděli jste, že: 10 práv EU v kostce", jak bylo oznámeno ve Zprávě o občanství EU 2013.

Druhou Zprávu o občanství EUpdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  přijala Komise v květnu roku 2013, který byl Evropským rokem občanů. Tato zpráva předkládá výsledky 25 akcí, jež byly zahájeny v roce 2010, a představuje 12 nových iniciativpdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  v šesti zásadních oblastech, jejichž smyslem je propagovat občanství EU a odstranit překážky, které občanům stále ještě brání plně využívat svého občanství EU. K této zprávě byla přiložena zpráva o pokroku na cestě ke skutečnému občanství EU 2011–2013pdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu . K dispozici jsou též informační přehledy s výsledky, kterých dosáhly jednotlivé členské státy.

Zpráva o občanství EU 2013 byla vypracována na základě svědectví a podnětů občanů, které byly shromážděny během konzultace zahájené v květnu 2012. Tento proces zahrnoval veřejnou konzultaci o občanství EUpdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu , jejímž cílem bylo shromáždit zkušenosti a návrhy občanů na to, jak občanství EU posílit (viz výsledky podle jednotlivých zemí), dva průzkumy Eurobarometru k tématům občanství EUpdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  a volební právopdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu , studii Výboru regionů týkající se překážek omezujících právo na volný pohyb a politická práva a rovněž takové akce, jako bylo fórum uspořádané Výborem regionů dne 28. listopadu 2012, společné jednánípdf s Evropským parlamentem a Komisí a Občanský dialog pořádaný Komisí.

Zpráva o občanství EU 2013pdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  byla příspěvkem k akcím v rámci Evropského roku občanů, konkrétně k Občanskému dialogu, a připravila půdu pro evropské volby v roce 2014.

V první Zprávě o občanství 2010pdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  uvedla Komise hlavní překážky, na něž občané v EU narážejí, když chtějí využívat svá práva, a také kroky, jak tyto překážky odstranit. K této zprávě byla přiložena zpráva o pokroku na cestě ke skutečnému občanství EUpdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu .  Obě zprávy vycházejí z výsledků veřejné konzultace, která proběhla v roce 2010. Komise tak splnila svůj slib – viz pokrokpdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu .

Justiční témata na Twitteru