Навигационна пътека

Гражданство на ЕС

Тълпа от хора със замъглени преден и заден план © Dmitry Nikolaev, fotolia

Какво представлява гражданството на ЕС?

  • Всяко лице, което притежава гражданство на държава — членка на ЕС, автоматично е и гражданин на ЕС. Гражданството на ЕС допълва, а не заменя, националното гражданство. Всяка страна от ЕС определя условията за придобиване и загуба на своето гражданство.
  • Всеки гражданин на Съюза получава директно гражданство на ЕС по силата на Договора за функционирането на ЕС.

Какви права имате като гражданин на ЕС?

По силата на Договора за функционирането на Европейския съюз се дава право на:

Гражданите на ЕС също така имат право на равен достъп до публичната служба на ЕС.

С Лисабонския договор бе въведена нова форма на публично участие за европейските граждани — гражданската инициатива. Тя дава възможност на един милион граждани на значителен брой страни от ЕС да призоват директно Европейската комисия да представи инициатива в област, която представлява интерес за тях, в рамките на нейните правомощия.

Гражданството на ЕС редовно бива вземано предвид в решенията на Съда на ЕС.

Нуждаете ли се — вие или вашето семейство — от повече информация и съвети? Моля, посетете Вашата Европа.

Нужна ви е помощ за разрешаване на проблем или искате да подадете жалба? Моля, посетете раздела Вашите права.

Нуждаете се от информация по-конкретно за правата в областта на социалната сигурност? Моля, посетете уебсайта на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“.

Какво прави Европейската комисия?

Комисията подготвя доклада за гражданството за 2016 г. В този контекст на 14 септември 2015 г. тя започна обществена консултация за събиране на впечатления и идеи на граждани за това как може да ги улесни при упражняването на техните права в ЕС.

Комисията също така следи за изпълнението и прилагането от страните членки на правата на гражданите на ЕС, както е предвидено в Договора.

Какво направи Европейската комисия?

През 2014 г. Комисията издаде наръчник за граждани „Знаете ли, че...? Накратко за 10 права в ЕС“, както бе обявено в Доклада за гражданството на ЕС от 2013 г.

Комисията прие втория доклад за гражданствотоpdf Избор на превод за предходната връзка  през май 2013 г. по време на Европейската година на гражданите. В доклада се прави равносметка на напредъка по 25 действия, предложени през 2010 г., и се представят 12 нови инициативиpdf Избор на превод за предходната връзка  в 6 ключови области за популяризиране на гражданството на ЕС и премахване на останалите пречки пред гражданите да извлекат максимална полза от гражданството на ЕС. Този документ е съпроводен от Доклад относно напредъка към ефективно гражданство на ЕС за периода 2011—2013 гpdf Избор на превод за предходната връзка . Има също така информационни документи за резултатите по страни членки.

Докладът за гражданството от 2013 г. се основава на впечатления и идеи на граждани, събрани чрез процес на консултация, започнал през май 2012 г. Той включи обществена консултация относно гражданството на ЕСpdf Избор на превод за предходната връзка  за събиране на впечатления и идеи на граждани за това как да се укрепи гражданството на ЕС (вижте резултатите по страни), две проучвания „Евробарометър“ — относно гражданството на ЕСpdf Избор на превод за предходната връзка  и избирателните праваpdf Избор на превод за предходната връзка , проучване на Комитета на регионите за пречките пред свободното движение и политическите права, а също така и прояви, като например форум, организиран от Комитета на регионите на 28 ноември 2012 г., изслушванеpdf, организирано съвместно от Европейския парламент и Комисията, както и диалози с гражданите, проведени от Комисията.

Докладът за гражданството на ЕС от 2013 г.pdf Избор на превод за предходната връзка  допринесе за проявите в рамките на Европейската година на гражданите, и по-специално диалозите с гражданите, и бе част от подготовката за европейските избори през 2014 г.

В своя пръв доклад за гражданството от 2010 г.pdf Избор на превод за предходната връзка  Комисията установи пречките, които не дават възможност на гражданите да се възползват от правата си в ЕС, както и какви действия трябва да се предприемат за тяхното отстраняване. Този доклад бе съпроводен от доклад за напредъка към ефективно гражданство на ЕСpdf Избор на превод за предходната връзка .  И в двата доклада са използвани резултатите от обществена консултация, провела се през 2010 г. Комисията изпълни ангажиментите си — вижте постигнатия напредък.pdf Избор на превод за предходната връзка 

Правосъдни въпроси в Twitter