Navigačný riadok

Úvod

Politika v oblasti kontroly drog RSS

© Nikolai Sorokin, Fotolia

Drogy sú komplexný spoločenský a zdravotný problém, ktorý ovplyvňuje milióny ľudí v EÚ.

Každý rok v EÚ zomrie okolo 6 100 osôb v dôsledku predávkovania sa drogami, 1 700 ľudí zomrie na HIV/AIDS, ktoré možno pripísať užívaniu narkotík a 1 800 ľudí sa nakazí vírusom HIV z dôvodu užívania narkotík.

Členské štáty EÚ a Európska komisia v ostatných dvoch desaťročiach vytvorili spoločný európsky prístup k trvalo udržateľnému riešeniu drogovej problematiky. 28 členských štátov EÚ sa dohodlo na úzkej spolupráci s cieľom:

  • riešiť kriminalitu súvisiacu s narkotikami a narušiť obchod s drogami,
  • efektívne riadiť objavovanie sa nových psychoaktívnych látok,
  • vymieňať si osvedčené postupy a výsledky výskumu v súvislosti s drogovou prevenciou a liečbou,
  • pomáhať krajinám na celom svete v záujme prevencie výroby drog a obchodovania s nimi.

Európska komisia pomáha rozvíjať európsky rámec tejto spolupráce. Našou úlohou je:

  • sledovať a vyhodnocovať opatrenia prijaté v členských štátoch EÚ s cieľom znížiť užívanie narkotík a predchádzať kriminalite súvisiacej s drogami a obchodovaniu s nimi,
  • v prípade potreby navrhovať celoeurópske kontrolné opatrenia týkajúce sa nových drog po starostlivom posúdení rizík,
  • uplatňovať právne predpisy EÚ upravujúce kontrolu a prevenciu používania chemických látok na výrobu nelegálnych drog,
  • podporovať európsku spoluprácu poskytnutím finančnej pomoci v oblasti nelegálnych drog.