Ścieżka nawigacji

Strona główna

Polityka kontroli narkotyków RSS

© Nikolai Sorokin, Fotolia

Narkotyki stanowią złożony problem społeczny i zdrowotny, który dotyka miliony osób w UE.

Co roku w UE około 6100 osób umiera wskutek przedawkowania narkotyków, 1700 umiera wskutek zakażenia HIV/AIDS związanego z zażywaniem narkotyków, a 1800 osób zaraża się HIV przez narkotyki.

Kraje UE i Komisja Europejska wypracowały wspólnie przez dwie ostatnie dekady europejskie zrównoważone podejście do problemu narkotyków. Wszystkie 28 państw Unii postanowiło nawiązać ścisłą współpracę w celu:

  • uporania się z przestępstwami związanymi z narkotykami i utrudnienia handlu nimi;
  • skutecznego radzenia sobie z pojawiającymi się nowymi substancjami psychoaktywnymi;
  • dzielenia się najlepszymi praktykami i wynikami badań dotyczących profilaktyki oraz leczenia uzależnienia narkotykowego;
  • pomocy krajom całego świata w zapobieganiu produkcji narkotyków i handlowi nimi.

Komisja Europejska pomaga w wypracowaniu europejskich ram tej współpracy. Do naszych zadań należą:

  • monitorowanie i ocena działań podejmowanych przez kraje UE w celu ograniczenia zażywania narkotyków oraz zapobiegania przestępstwom związanym z narkotykami i handlowi nimi;
  • występowanie w razie potrzeby z wnioskiem o wprowadzenie na terytorium całej UE środków kontroli dotyczących nowych środków odurzających po wnikliwej analizie ocen ryzyka;
  • egzekwowanie prawa UE w celu kontroli wykorzystania substancji chemicznych i zapobiegania ich użyciu do produkcji nielegalnych środków odurzających;
  • działanie na rzecz współpracy europejskiej dzięki zapewnieniu pomocy finansowej w dziedzinie zwalczania nielegalnych środków odurzających.