Cosán nascleanúna

Obair san Eoraip
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint

Grúpa daoine le gairmeacha difriúlaBíonn dúshlán mór ag baint le hobair a fháil uaireanta, go háirithe agus an geilleagar trína chéile, ach tá margadh mór fostaíochta ar fáil dúinn ar fud an Aontais Eorpaigh.

Faoi dhlí an AE tá an ceart ag gach oibrí post a lorg i mBallstát eile, agus an ceart dul ag obair i mBallstát eile má aimsíonn siad post.

Caitear leo ar an mbonn céanna agus a chaitear le náisiúnaigh na tíre maidir le pá, dálaí oibre agus sochair leasa shóisialaigh.

Níl ach 2% de shaoránaigh an AE a oibríonn lasmuigh dá dtír dhúchais faoi láthair ach meastar go méadóidh an líon sin de réir mar a thagann forbairt ar mhargadh saothair na hEorpa agus mar a gcuirtear in oiriúint é do chúinsí eacnamaíocha athraitheacha.

Tá buntáistí móra pearsanta agus gairmiúla ag baint le bheith ag obair thar lear. Is féidir scileanna reatha a fhorbairt, scileanna nua a fhoghlaim agus is spéisiúil i gcónaí dearcadh eile a fháil ar an saol.

Is spreagúil an taithí a fhaightear le linn do dhuine maireachtáil i gcultúr eile agus is dúshlán ann féin teanga nua a fhoghlaim a d'fhéadfadh deis a thabhairt post níos fearr a fháil.

Obair a lorg

D'fhéadfadh sé scáth a chur ar dhuine post a lorg thar lear ach is féidir cabhair a fháil ón AE, ní amháin cabhair na reachtaíochta ach le heolas agus seirbhísí úsáideacha a fháil.

Obair a lorgTá na mílte post ar fud an AE liostaithe ag na Seirbhísí Eorpacha Fostaíochta (EURES)agus tá breis agus 700 comhairleoir fostaithe acu a mbíonn teagmháil rialta acu le fostóirí ar fud na hEorpa.

Is é ról EURES cuardaitheoirí poist a mheaitseáil le folúntais oiriúnacha agus cabhair a thabhairt aon fhadhbanna a bheadh ag oibrithe nó ag fostóirí a réiteach. Oibríonn EURES i gcomhpháirt leis na ceardchumainn agus le heagraíochtaí fostóirí le go mbeidh oibrithe in ann lántairbhe a bhaint as a gceart saorghluaiseachta sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE).

Chomh maith le Ballstáit uile an AE, tá an Íoslainn, an Iorua agus Lichtinstéin san LEE freisin. Tá baint ag EURES leis an margadh fostaíochta san Eilvéis leis.

Táthar i ndiaidh seirbhís ar leith a bhunú darbh ainm Do Chéad Phost EURES le cabhrú le daoine atá ag cuardach poist den chéad uair chun teacht ar fhostaíocht i dtíortha eile san AE. Cabhraíonn Do Chéad Phost EURES le gnóthaí teacht ar oibrithe a bhfuil próifíl faoi leith acu agus nach féidir a aimsiú go furasta ina dtír féin.

Nuair a chláraítear le EURES, tugtar an deis do chuardaitheoirí poist a CV a sheoladh isteach agus cuirtear ar fáil é d'fhostóirí i 32 tír.

Is féidir an margadh fostaíochta agus na dálaí oibre i dtíortha éagsúla a sheiceáil ar shuíomh gréasáin EURES agus is féidir teagmháil a dhéanamh le comhairleoirí a chuirfidh comhairle ort maidir le post a aimsiú thar lear agus glacadh leis.

Tugann EURES seirbhís phearsanta d'fhostóirí freisin, gnólachtaí beaga agus meánmhéide san áireamh, le cuidiú leo fostaithe a bhfuil scileanna sonracha nó saineolas acu a aimsiú.

Tá sé de cheart ag oibrithe dífhostaithe dul chun cónaí agus obair a lorg i dtír eile AE ar feadh tréimhse réasúnta. Sé mhí a bhíonn sa tréimhse sin go hiondúil agus is gnách gur féidir í a shíneadh más gá freastal ar agallamh nó ar thástálacha.

Is féidir sochar dífhostaíochta a éileamh freisin ó do thír bhaile ar feadh trí mhí, tréimhse is féidir a shíneadh go sé mhí, má tá tú ag lorg oibre thar lear.

Tá sé de cheart ag oibrithe féinfhostaithe dul ag obair in aon tír san AE, bíodh sé ar bhonn fadtéarmach nó ar bhonn sealadach.

Cáilíochtaí

Cuardaitheoir poistNí cheart aon imní a bheith ar chuardaitheoirí poist in Éirinn faoina gcuid scileanna a bheith aitheanta thar lear mar go bhfuil córas i bhfeidhm le haitheantas ar cháilíochtaí a bhaineann leis an obair a éascú ar fud an Aontais Eorpaigh.

Bunaíodh an córas sin faoi threoracha AE le go mbeadh an margadh saothair níos solúbtha agus ráthaítear leis go ndéantar cáilíochtaí a aithint go frithpháirteach idir na Ballstáit.

Cuidíonn an tionscnamh Europass freisin le cuardaitheoirí poist a gcáilíochtaí agus a scileanna a chur i láthair le go mbeidh fostóirí in ann iad a thuiscint agus a mheas go ceart, cibé sa bhaile nó i gcéin. Tá cúig dhoiciméad ann in Europass:

-    dhá dhoiciméad (Curriculum vitae (CV) Europass agus Pas Teanga Europass) a líonfaidh an cuardaitheoir poist isteach; agus

-    trí dhoiciméad eile (Forlíonadh Teastais Europass, Forlíonadh Dioplóma Europass agus Europass Soghluaisteachta) a líonfaidh agus a eiseoidh eagraíochtaí inniúla.

Creat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF) á thabhairt isteach ag an gCoimisiún Eorpach a bheidh ina chreat tagartha coiteann san Eoraip ina nascfar córais cáilíochtaí na dtíortha éagsúla, agus feidhmeoidh sé mar uirlis aistriúcháin le go mbeidh sé níos éasca cáilíochtaí ó thíortha éagsúla agus ó chórais éagsúla san Eoraip a léamh agus a thuiscint.

Cuirfear an Creat Eorpach um Cháilíochtaí chun feidhme in dhá chéim ar leith. Ba cheart go gcríochnófaí an chéad chéim (leibhéil na gcáilíochtaí náisiúnta a chur faoin EQF) faoi 2010. Chríochnaigh Éire an chéim sin i mí an Mheithimh 2009.

Ba cheart go gcríochnófaí an dara céim (tagairt don EQF a chuimsiú sna Forlíontaí nua Teastais agus Dioplóma) faoi 2012.

Is é Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann an Comhordaitheoir Náisiúnta don Chreat Eorpach um Cháilíochtaí Foghlama ar Feadh an tSaoil agus is ar an údarás sin atá an fhreagracht as cur i bhfeidhm EQF in Éirinn a mhaoirsiú.

Sochair leasa shóisialaigh

Scuaine ag fanacht le sochair dífhostaíochtaNuair a aimseoidh tú post i dtír eile san AE tá rialacha i bhfeidhm lena dtugtar na sochair chéanna slándála sóisialta duit agus a bhíonn ag náisiúnaigh na tíre sin. Tá sé de cheart agat ballraíocht a ghlacadh i gceardchumann agus cearta an cheardchumainn a fheidhmiú faoi na téarmaí agus na coinníollacha céanna agus a dhéanann fostaithe na tíre.

Níl na córais slándála sóisialta céanna i bhfeidhm ar fud Bhallstáit an AE ach déantar comhordú orthu. Fad agus atá do dhóthain ranníocaíochtaí déanta agat, féadfaidh tú sochair bhreoiteachta agus sochair mháithreachais, pinsean seanaoise agus liúntais dífhostaíochta a éileamh.

Tá a chóras cánach féin i bhfeidhm ag gach tír san AE ach tá córas i bhfeidhm freisin le nach mbeidh ort cánacha a íoc ag an am céanna sa bhaile agus thar lear.

Tig le saoránaigh AE atá ag obair thar lear clárú mar 'chónaitheoir chun críocha cánacha' sa tír óstach agus tá coinbhinsiúin dhéthaobhacha cánach comhaontaithe ag na Ballstáit uile le nach ndéantar dúbláil ar an gcáin.

Teaghlach

Máthair agus páisteIs é a chiallaíonn rialacha AE maidir le saoirse gluaiseachta agus cearta cónaithe gur féidir le hoibrithe a dteaghlach a thabhairt chun cónaí leo sa tír ina bhfuil siad ag obair, is cuma cén náisiúntacht baill an teaghlaigh.

Is é an sainmhíniú ar theaghlach ná céile, páirtí cláraithe, leanaí cleithiúnacha, tuismitheoirí cleithiúnacha agus tuismitheoirí cleithiúnacha do chéile ach tá sé de dhualgas ar an tír óstach 'breathnú go fabhrach' ar iarratais ó bhaill eile den teaghlach nach saoránaigh AE iad.

Tá forálacha reachtacha i dtaobh saoire thuismitheoirí i bhfeidhm freisin sna Ballstáit uile maidir leis an tréimhse i ndiaidh na saoire máithreachais, de réir na gceanglas íosta atá leagtha amach sa Treoir maidir le saoire thuismitheoirí.

Foráiltear sa Treoir sin go bhfuil oibrithe, faoi choinníollacha áirithe, i dteideal saoire thuismitheoirí agus am saor ón obair i ngeall ar chúiseanna práinneacha teaghlaigh de dheasca breoiteachta nó timpiste.

Faoin Treoir sin tugtar ceart d'fhir agus do mhná saoire thuismitheoirí a ghlacadh ar feadh trí mhí ar a laghad de bharr breith nó uchtú linbh.

Tá an-éagsúlacht sna Ballstáit idir na forálacha reachtacha a bhaineann le saoire thuismitheoirí ach tá sé de dhualgas ar gach tír san AE oibrithe a chosaint ar dhífhostú de bharr saoire thuismitheoirí i gcomhréir lena ndlíthe náisiúnta, comhaontuithe comhchoiteanna nó comhchleachtais.

Faoin Treoir sin, tá sé de cheart ag oibrithe a ghlacann saoire thuismitheoirí filleadh ar an bpost céanna nó ar a choibhéis.

Maireann an tsaoire mháithreachais idir 14 agus 28 seachtaine i mBallstáit an AE, agus is idir 15 agus 20 seachtaine atá formhór na bhforálacha náisiúnta.

Tuilleadh eolaos:

• Ag cosaint do chearta mar oibrí AE (leabhrán)

Ag maireachtáil agus ag obair i dtíortha éagsúla an AE

An Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Comhdheiseanna

Ag bogadh laistigh den Eoraip - do chearta de réir tíre

• An Eoraip Agatsa - Comhairle - tugtar treoir agus comhairle phraiticiúil do shaoránaigh AE a bhfuil fadhb acu a bhaineann le soghluaisteacht i margadh inmheánach na hEorpa.

• SOLVIT - déileálann sé le cásanna ina bhfuil fadhb trasteorann ann idir gnólacht/saoránach agus údarás poiblí náisiúnta nuair nár cuireadh dlí an AE i bhfeidhm i gceart.

Dlí saothair an AE
Nuashonrú is déanaí: 13/09/2013  |Barr