Cosán nascleanúna

Staidéar san Eoraip
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint

Ar cheann de na mórbhuntáistí a bhaineann le bheith mar chuid den AE, tá an deis atá ag na saoránaigh, idir óg agus aosta, dul ag staidéar nó tabhairt faoi chláir oiliúna áit ar bith san Eoraip.

Tá buntáistí nach beag do shaoránaigh Éireannacha ag baint le staidéar a dhéanamh nó oiliúint a fháil thar lear. Is féidir le mic léinn feabhas a chur ar a scileanna teanga, aithne a chur ar chultúr eile, agus d'fhéadfadh an taithí sin an lámh in uachtar a thabhairt dóibh agus iad ag cur isteach ar fhostaíocht oilte ina dhiaidh sin.

Ina theannta sin, d'fhéadfadh cúrsaí nó cláir oiliúna nach bhfuil ar fáil in Éirinn a bheith ar fáil i dtíortha eile de chuid an AE.

I mí Bealtaine 2009 ghlac Ballstáit an AE, Éire san áireamh, creat nua comhairchun córais oideachais agus oiliúna a leasú. Dá bharr sin is fusa fós a bheidh sé d'Eorpaigh bogadh go ceann ar bith de 28 tír an AE chun staidéar a dhéanamh agus scileanna nua a bhaint amach.

Is ionann sin is a rá go mbeidh níos mó deiseanna ann i ndáil le foghlaim ar feadh an tsaoil, ó aois óg go hardoideachas, gairmoiliúint agus foghlaim aosach.

Do na blianta 2007-2013, tá beagnach EUR 7 mbilliún curtha ar leataobh do Chlár Foghlama ar Feadh an tSaoilan Choimisiúin Eorpaigh le caitheamh ar thionscnaimh éagsúla oideachais agus oiliúna.

Féach freisin Ploteus, an Tairseach Eorpach maidir le deiseanna foghlama ar fud na hEorpa. Is é is aidhm do Ploteus cuidiú le mic léinn, le daoine atá ag lorg oibre, le hoibrithe, agus le tuismitheoirí, treoirchomhairleoirí agus múinteoirí eolas a fháil faoi chúrsaí staidéir san Eoraip.

Seo a leanas roinnt bealaí inar féidir le saoránaigh Éireannacha tairbhiú d'fhoghlaim ar feadh an tsaoil san Eoraip.

Clár Comenius

Daltaí meánscoile sa seomra rangaCeapadh Clár Comenius do dhaltaí, do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí a bhfuil baint acu le céad chéim an oideachais. Díríonn sé ar oideachas réamhscoile mar aon leis an mbunscolaíocht agus an mheánscolaíocht. D'fhéadfadh sé a bheith ábhartha freisin, áfach, d'aon duine a bhfuil baint aige le cúrsaí oideachais.

Is é príomhaidhm Clár Comenius eolas agus tuiscint a fhorbairt i measc daoine óga agus daoine atá ag obair in earnáil an oideachais maidir le héagsúlacht chultúir, theangacha agus luachanna na hEorpa.

Gach bliain bíonn na mílte scoil ar fud na hEorpa páirteach i gClár Comenius agus bíonn siad ag obair ar chomhthionscadail chun aithne níos fearr a chur ar thíortha a chéile. Téann roinnt múinteoirí agus daltaí go scoileanna comhpháirtíochta nó bíonn físchomhdhálacha agus físchomhráite acu, lena mbaineann idir shult agus tairbhe dóibh siúd atá rannpháirteach.

Is féidir le scoileanna i ngach ceann de 28 Ballstát an AE mar aon leis an Iorua, Lichtinstéin, an Íoslainn agus an Tuirc, nach Ballstáit den AE iad, clárú don chlár seo.

Le tuilleadh eolas a fháil ar Chlár Comenius agus le fáil amach mar is féidir le do scoil a bheith páirteach cliceáil anseo nó téigh i dteagmháil le Léargas, Gníomhaireacht Náisiúnta na hÉireann do Chlár Comenius.

Clár Erasmus

Mic léinn i mbun oibreIs é Clár Erasmus príomhchlár oideachais agus oiliúna an AE agus tugann sé deiseanna do mhic léinn agus do lucht foirne in institiúidí tríú leibhéal dul ag staidéar agus ag teagasc thar lear.

Tá tuairim is 90 faoin gcéad d'ollscoileanna na hEorpa páirteach sa chlár agus ghlac 1.9 milliún mac léinn páirt sa chlár ó bunaíodh é in 1987.

Téann breis agus 180 000 de mhuintir na hEorpa ag staidéar agus ag obair thar lear gach bliain trí Chlár Erasmus agus tacaíonn an clár le comhar idir institiúidí ardoideachais ar fud na hEorpa.

Is féidir le Clár Erasmus cuidiú freisin le lucht foirne ollscoile, léachtóirí agus ollaimh san áireamh, dul ag teagasc nó oiliúint a fháil thar lear.

Is iad príomhchuspóirí an chláir Limistéar Eorpach Ardoideachais a chruthú a d'fhágfadh go bhféadfaí cáilíochtaí acadúla a chur i gcomparáid lena chéile go héasca, agus a chothódh nuálaíocht tríd an oideachas ar fud na hEorpa.

Amhail Clár Comenius, tá feidhm ag Clár Erasmus thar theorainneacha an AE agus tá 31 tír rannpháirteach sa chlár.

Tá an clár ag dul ó neart go neart agus tá sprioc aige go mbeidh trí mhilliún mac léinn páirteach sa chlár faoi 2012.

Ní mór do mhic léinn Éireannacha ar mhaith leo páirt a ghlacadh i gClár Erasmus a bheith cláraithe sa dara bliain ar a laghad sa choláiste, ollscoil nó institiúid tríú leibhéal ar a bhfuil siad ag freastal, ach is féidir socrúcháin Erasmus a údarú ón gcéad bhliain.

Is féidir le mic léinn a roghnaíonn a gcoláiste nó a n-ollscoil iad le bheith páirteach sa chlár cur isteach ar dheontas a chabhródh chun costas maireachtála thar lear agus costas taistil a chlúdach.

Le tuilleadh eolas a fháil ar Chlár Erasmus cliceáil anseo nó téigh i dteagmháil leis an Údarás um Ard-Oideachais, arb iad an pointe teagmhála Éireannach do Chlár Erasmus.

Clár Leonardo da Vinci

Printíseach i mbun oibreIs do dhaoine aonair agus d'eagraíochtaí a bhfuil baint acu le gairmoideachas agus le gairmoiliúint atá Clár Leonardo da Vinci. Ceapadh é le leas a dhéanamh d'oibrithe, d'oiliúnaithe agus do ghnólachtaí trí shocrúcháin oibre a eagrú thar lear a d'fhéadfadh dul chun tairbhe eolais agus scileanna.

Is féidir le gach eagraíocht Éireannach a bhfuil baint aici le hoideachas agus oiliúint obairbhunaithe páirt a ghlacadh sa Chlár. Agus toisc go dtacaíonn an clár le forbairt scileanna agus modhanna oiliúna is féidir leis cuidiú le gnólachtaí mar aon leis na mic léinn aonair agus na hoiliúnaithe.

Cuireann Clár Leonardo da Vinci ar chumas eagraíochtaí a bhíonn ag plé le gairmoideachas agus gairmoiliúint obair a dhéanamh le páirtithe Eorpacha ionas go bhféadfaidh siad dea-chleachtas a roinnt, cur le saineolas a lucht foirne agus freagairt do riachtanais teagaisc agus foghlama.

Cuidíonn sé freisin chun daoine óga a mhealladh i dtreo an ghairmoideachais toisc gur féidir leo an clár a úsáid le scileanna, eolas agus cáilíochtaí nua a bhaint amach.

Chomh maith leis sin, tá sé d'aidhm ag Clár Leonardo da Vinci acmhainn iomaíochta mhargadh fostaíochta na hEorpa a neartú.

Is féidir iarratas a dhéanamh ar an gclár in Éirinn trí Léargas agus tríd an Údarás um Ard-Oideachas (HEA). Le tuilleadh eolas a fháil ar Chlár Leonardo da Vinci cliceáil anseo.

Clár Grundtvig

Oideachas AosachCuid den chlár foghlama ar feadh an tsaoil is ea Clár Grundtvig, agus díríonn sé ar riachtanais teagaisc agus staidéir san oideachas aosach agus i sruthanna oideachais malartacha.

Ar cheann de na príomhaidhmeanna atá aige tá deiseanna a thabhairt do dhaoine fásta cur lena n-eolas agus a scileanna le go mbeidh siad folláin ó thaobh meabhrach de i gcónaí, agus le cur lena hionchais infhostaitheachta ar feadh a saoil.

Is féidir le daoine fásta Éireannacha atá páirteach san oideachas leas a bhaint as Clár Grundtvig trí mhodhanna foirmiúla nó neamhfhoirmiúla amhail foghlaim fhéinriartha, foghlaim phobail nó foghlaim ó thaithí.

Tá cead ag aon ghrúpa nó institiúid Éireannach a bhfuil baint aige le hoideachas aosach cur isteach ar an gclár, ó ghrúpaí pobail go iarsmalanna agus ollscoileanna.

Cuirtear maoiniú ó Chlár Grundtvig ar fáil trí roinnt fochlár agus is féidir tuilleadh sonraí faoi sin a fháil ó Léargas. Le tuilleadh eolas a fháil ar Chlár Grundtvig cliceáil anseo.

 

Clár Transversal

Foghlaimeoirí teangaCuireann Clár Transversal maoiniú ar fáil chun tacaíocht a thabhairt d'eagraíochtaí oideachais agus oiliúna thar cheithre réimse lena n-áirítear teangacha agus comhar beartais.

Aon ghairmithe foghlama Éireannacha a bhfuil baint acu le cúrsaí oideachais nó gairmoiliúint a cheapadh nó a theagasc, is féidir leo leas a bhaint as tréimhse staidéir i dtír Eorpach eile faoi Transversal.

Is féidir le daoine ó gach réimse oideachais agus oiliúna in Éirinn a bheith páirteach sa chlár. Áirítear orthu sin daoine atá ag obair sa Rialtas, in údaráis áitiúla, scoileanna, coláistí, eagraíochtaí um oideachas aosach, ceardchumainn, cuideachtaí, eagraíochtaí earnála, san earnáil dheonach agus in eagraíochtaí neamhrialtasacha.

Le tuilleadh eolas a fháil ar Chlár Transversal cliceáil anseo.

Clár Jean Monnet

Jean MonnetTionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh is ea Clár Jean Monnet chun teagasc agus taighde a spreagadh a thacaíonn le lanpháirtíocht Eorpach.

Tairbhíonn breis agus 250 000 mac léinn ar fud an domhain den chlár a bhfuil mar chuid de gréasán d'Ionaid Eorpacha Barr Feabhais Jean Monnet, ar institiúidí ollscoile iad a bhfuil aitheantas faighte acu ón gCoimisiún Eorpach

Déanann na hionaid taighde ar ardchaighdeán ar lánpháirtíocht Eorpach agus ar theagasc ábhar a bhaineann le lánpháirtíocht.

Tacaíonn an clár le tionscadail ollscoile a chuireann lánpháirtíocht chun cinn agus roghnaítear na tionscadail sin bunaithe ar a bhfiúntas acadúil.

Tugann an Coimisiún maoiniú freisin do Chathaoireacha Jean Monnet agus do mhodúil teagaisc Jean Monnet. I láthair na huaire tá 629 Cathaoir Jean Monnet ar fud an domhain agus tá Jean Monnet Action - atá ar cheann de phríomhghníomhaíochtaí an chláir - ar fáil i 61 tír ar fud na gcúig mhór-roinn.

Le tuilleadh eolas a fháil ar Chlár Jean Monnet cliceáil anseo.
Nuashonrú is déanaí: 03/07/2013  |Barr