Cosán nascleanúna

Cluas Éisteachta a Fháil
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint

Hans-Gert Pöttering, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, Pat Cox, Uachtarán Ghluaiseacht na hEorpa agus José Manuel Barroso ag Cruinniú Mullaigh Shaoránaigh na hEorpa i mí na Bealtaine 2009Is mian leis an gCoimisiún Eorpach cead cainte a thabhairt do shaoránaigh an AE faoi thodhchaí na hEorpa.

De thairbhe go bhfuil ocht náisiún is fiche san AE agus go bhfuil daonra 500 milliún ann, tá iliomad tuairimí ann maidir leis an treo inar cheart don AE dul.

Sna reifrinn faoi chonarthaí AE sa Fhrainc, san Ísiltír agus in Éirinn le blianta beaga anuas cuireadh in iúl do pholaiteoirí agus do lucht déanta beartas chomh tábhachtach agus atá sé éisteacht leis an bpobal agus is mian leis an gCoimisiún Eorpach guth níos láidre a bheith ag saoránaigh na hEorpa.

Tá cur chuige nua anois ann ó thaobh cumarsáide Eorpaí de a chuireann leas na saoránach i gcroílár na mbeartas Eorpach.

Ciallaíonn seo nach mór tuairimí na saoránach a chur sa chuntas. An dóigh a mbíonn tionchar ag beartais ar an ngnáthshaol laethúil a chur in iúl, teagmháil a dhéanamh le saoránaigh ar an leibhéal áitiúil agus úsáid a bhaint as an saghas meáin is fearr leo; tá siad seo uile san áireamh sa chur chuige nua seo.

Tá sé de ghnás ag an gCoimisiún Eorpach dul i gcomhairle leis an bpobalagus le páirtithe leasmhara a bhfuil baint acu leis an réimse beartais atá faoi chaibidil. Cuirtear torthaí na gcomhairliúchán seo sa chuntas agus beartais nua á n-ullmhú.

Comhphlé na Saoránach agus Bliain Eorpach na Saoránach

Ainmníodh 2013 mar 'Bliain Eorpach na Saoránach'. Díreofar isteach ar na cearta atá ag gach saoránach san AE. Baineann gach duine de na 500 milliún Eorpach leas as na cearta seo go laethúil - agus an geileagar Eorpach mar an gcéanna.

Spreagfaidh Bliain Eorpach na Saoránach comhphlé ar gach leibhéal den rialtas, den tsochaí shibhialta agus den earnáil ghnó – chun do thuairim a fháil mar shaoránach faoi cén todhchaí a theastaíonn uait san AE faoi 2020, ó thaobh ceart, beartas agus rialachais de.

Tá sraith cainteanna ar a dtugtar Comhphlé leis na Saoránaighá n-eagrú ar fud na hÉireann agus na hEorpa chun Bliain Eorpach na Saoránach a chomóradh. Rachaidh an Leas-Uachtarán Viviane Reding agus daoine tábhachtacha eile san AE, i gcomhpháirtíocht le polaiteoirí náisiúnta agus áitiúla, i mbun plé phoiblí ar fud na hEorpa chun aird a dhíriú ar chearta shaoránaigh an AE. Tabharfar deis labhartha do ghnáthdhaoine díreach le polaiteoirí chun a gcuid tuairimí a nochtadh ar cheisteanna a bhaineann leis an AE. Beidh tionchar díreach ag na tuairimí ar thograí an Choimisiúin amach anseo ó thaobh cearta a threisiú in Aontas de chuid na Saoránach.

In 2013 tharla an chéad Chomhphlé leis na Saoránaigh i Halla na Cathrach, Baile Átha Cliath an 10 Eanáir 2013. Bhí plé ag an Leas-Uachtarán Viviane Reding i dteannta an Aire Stáit um Ghnóthaí Eorpacha, Lucinda Creighton T.D., le breis agus 200 saoránach ó Bhaile Átha Cliath agus ó áiteanna eile in Éirinn faoina smaointe faoi cén sprioc ba cheart a bheith bainte amach san AE ó thaobh ceart, beartas agus rialachais de faoi 2020.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin gcéad díospóireacht eile sa tsraith Comhphlé leis na Saoránaigh iarrtar ort cuairt a thabhairt ar an láithreán gréasáin Díospóireacht faoi Thodhchaí na hEorpa.

 

Tionscnamh ó Shaoránaigh na hEorpa

Tionscnamh ó Shaoránaigh na hEorpa: ligeann seo do mhilliún saoránach AE as seacht mBallstát iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach dlí a bheartú i réimse ina bhfuil sé de chumhacht aige é sin a dhéanamh, mar shampla i réimse an chomhshaoil, na talmhaíochta, an iompair nó na sláinte poiblí. Is féidir le gach saoránach AE (náisiúnach de thír atá san AE) tionscnaimh a eagrú a fhad agus atá sé nó sí sean go leor le vóta a chaitheamh i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa. Ní mór dóibh, áfach, coiste saoránach a chur i dtoll a chéile ina mbeadh seacht saoránach AE ar a laghad atá ina gcónaí i seacht dtír éagsúla den AE. Is faoin gcoiste saoránach atá sé an tionscnamh a bhainistiú le linn an phróisis.

Tá na rialacha a bhaineann leis an tionscnamh ó na saoránaigh leagtha amach i rialachán AE a ghlac Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh i bhFeabhra 2011.

Dé Domhnaigh, 1 Aibreán 2012 tháinig rialacha maidir le Tionscnaimh ó Shaoranaigh Eorpacha i bhfeidhm. Is féidir leis an gCoimisiún glacadh le hiarratais chun tionscnaimh a chlárú - seo an chéad chéim sula dtosaíonn saoránaigh ag bailiú lorg láimhe ó dhaoine.

Feictear anseo le haghaidh tuilleadh eolais faoi Thionscnaimh atá ar Oscailt.

Comhrá faoin Eoraip

Chun an bhearna idir an Eoraip agus a saoránaigh a shárú ní mór láithreacha a chur ar fáil ar an idirlíon nó sa ghnáthshaol le haghaidh díospóireachta ar an tionscadal Eorpach.

In 2007 bunaíodh an chéad sraith de láithreacha poiblí Eorpacha i Maidrid, i dTailinn agus i mBaile Átha Cliath i gcomhar le Parlaimint na hEorpa. Sna láithreacha seo tá áit ann do shaoránaigh, do pholaiteoirí, do lucht na meán cumarsáide, d'eagraíochtaí neamhrialtasacha nó do dhaoine nach iad teacht le chéile chun cúrsaí Eorpacha a phlé.

Is le haghaidh taispeántas, scannán, fóram díospóireachta agus léachtaí a ceapadh iad le díriú isteach go príomha ar shochaí shibhialta, ar oideachas, ar an saol acadúil, ar mheithil mhachnaimh agus ar an saol cultúrtha. I mBaile Átha Cliath, tá sé lonnaithe in Áras an Aontais Eorpaigh, 18 Sraid Dhásain, Baile Átha Cliath 2.

Tá an Coimisiún ag cur láithreacha fíorúla ar fáil freisin faoin Straitéis Idirlín . Maidir le Europa – tairseach ilteangach gréasáin an AE – tugann isteach agus amach le leathmhilliún duine cuairt air in aghaidh an lae.

Mar sin féin, as siocair go bhfuil an oiread sin eolais eagsúil ar fáil ar an láithreán, tá sé deacair do dhuine a bhealach a dhéanamh tríd. Tá sé mar aidhm leis an Stráitéis Idirlín Europa a dhéanamh níos fusa le húsáid agus níos fusa chun bhrabhsáil le teacht ar eolas soiléir.

Beidh Europa ag éirí níos idirghníomhaí de réir a chéile agus cuirfear blaganna, 'vicithe' agus fóraim plé ar fáil ar a mbeidh dóigheanna úra ann le gur féidir le saoránaigh cead cainte a bheith acu faoin Eoraip.

Tugann an Coimisiún Eorpach tacaíocht do roinnt imeachtaí chun deis a thabhairt do shaoránaigh foghlaim faoin AE agus cead cainte a bheith acu faoin gcuma a bheidh air amach anseo.

Tá cuid de na himeachtaí dírithe ar scoileanna agus ar choláistí, an t-imeacht bliantúil Lá Earraigh don Eoraip ina measc. Is mórimeacht é seo ina mbíonn díospóireachtaí beo idir polaiteoirí ag tarlú i mbreis agus 3,000 scoil ar fud an AE agus cuireann na scoileanna seo láithreán gréasáin ar fáil le haghaidh plé idir daltaí as tíortha éagsúla.

Cluas Éisteachta a fháil san Eoraip

I mí Lúnasa 2009, sheol an Coimisiún Eorpach láithreán gréasáin idirghníomhach a ceapadh chun comhphlé a spreagadh i measc shaoránaigh na hÉireann.

Talktoeu.ie an láithreán a ceapadh chun comhthuiscint a chothú idir an AE agus pobal na hÉireann. Tugtar cuireadh do chuairteoirí ar an láithreán logáil isteach, ceisteanna a chur, tuairimí a thabhairt, aon ábhar buartha a léiriú agus tuilleadh eolais a fháil faoina bhfuil an AE ag déanamh dá gceantar áitiúil agus d'Éirinn san iomlán.

Tá aon phointe rochtana amháin ar líne ag an gCoimisiún, áit ar féidir le gach saoránach AE ról gníomhach a imirt i bpróiseas déanta beartas na hEorpa.

Do Ghuthsa san Eoraip: Tá réimse leathan comhairliúchán, pléití agus uirlisí eile ar fáil anseo arb é cead cainte a thabhairt do shaoránaigh san AE is aidhm leis.

Is féidir le náisiúnaigh AE a bheith páirteach trí fhreagra a thabhairt ar chomhairliúcháin ar réimse leathan topaicí faoi gach cineál ábhar, nach mór. Cabhraíonn an próiseas comhairliúcháin seo leagan amach bheartais an AE a cheapadh maidir le gach saincheist ar leith don am atá le teacht.

Tugann Do Ghuthsa san Eoraip naisc chuig láithreáin ghréasáin eile an AE inar féidir le saoránaigh eolas a thabhairt faoi na fadhbanna a bhí acu féin agus iad ag plé leis an AE. Cabhraíonn an t-eolas seo leis na hoifigigh monatóireacht a dhéanamh ar an dóigh a n-oibríonn beartais AE sa ghnáthchleachtas agus, mar sin, is féidir le haiseolas anaithnid fadhbanna do shaoránaigh eile a chosc.

Maidir leis an tionscnamh Ceapadh Beartais Idirghníomhach ón AE, is bealach eile é do shaoránaigh na hEorpa cluas éisteachta a fháil. Go bunúsach, is córas bainistithe ceistneoirí ar líne é Ceapadh Beartais Idirghníomhach a chabhraíonn le forbairt beartas trí fhreagraí sciobtha agus an-dírithe a éascú ar dheacrachtaí agus ar fhadhbanna a thagann aníos i rith an ama.
Nuashonrú is déanaí: 03/07/2013  |Barr