Cosán nascleanúna

Ceisteanna coitianta faoi bheith ag obair san Aontas Eorpach
Print

Sochar Dífhostaíochta a éileamh i mBallstát eile

Is féidir do shochar dífhostaíochta a íoc leat i mBallstát eile seachas an Ballstát ina raibh tú fostaithe cheana.  Ní mór duit coinníollacha áirithe a chomhlíonadh agus ní bheidh an sochar iníoctha ach ar feadh tréimhse trí mhí, ar féidir í a shíneadh go huastréimhse sé mhí.

Bhí mé ag obair sa tionscal IT in Éirinn agus rinneadh iomarcaíocht orm i mí an Mhárta. Níor éirigh liom post eile a fháil san earnáil IT i mo cheantar áitiúil. Tá deirfiúr liom ina cónaí sa Ghearmáin. Mhol sí dom dul chun na Gearmáine agus obair a lorg ansin. Chuala mé go bhféadfaí mo shochar dífhostaíochta a aistriú chun na Gearmáine ach nílim cinnte an bhfuil sin fíor. An féidir leat a chur in iúl dom an mbeinn i dteideal mo shochar dífhostaíochta a éileamh ó Éirinn agus mé i mo chónaí sa Ghearmáin?

Más rud é go bhfuil tú ag fáil Sochar Dífhostaíochta in Éirinn le 4 seachtaine anuas ar a laghad agus gur mian leat dul go tír atá cumhdaithe faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh chun obair a lorg, e.g. an Ghearmáin, is féidir an sochar sin a íoc leat sa tír sin ar feadh tréimhse trí mhí, tréimhse ar féidir í a shíneadh go sé mhí.

Chun do shochar dífhostaíochta a aistriú ó Éirinn go dtí an Ghearmáin, ní mór duit na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh:

  1. Ní mór go raibh tú ar fáil do sheirbhísí fostaíochta na tíre a íocann do shochair ar feadh ceithre seachtaine ar a laghad tar éis duit do phost a chailleadh. Is féidir eisceachtaí a dhéanamh.

  2. Ní mór duit cur isteach ar fhoirm U2 ag d'oifig áitiúil um shlándáil shóisialta. Leis an doiciméad seo is féidir leat clárú leis na seirbhísí fostaíochta thar lear.

  3. Laistigh de sheacht lá tar éis duit imeacht, ní mór duit clárú le seirbhísí fostaíochta na tíre inar mian leat obair a lorg. Ansin, ní mór duit na hoibleagáidí agus na nósanna imeachta rialaithe atá eagraithe ag na seirbhísí fostaíochta sa tír sin a chomhlíonadh.

  4. Mura féidir leat obair a fháil, ní mór duit filleadh roimh dhul in éag na tréimhse a shonraigh tú i d'fhoirm U2. Má fhilleann tú níos déanaí, gan cead sainráite ó sheirbhísí fostaíochta na tíre a íocann do shochair, caillfidh tú aon teidlíochtaí atá fágtha.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi do Shochar Dífhostaíochta a aistriú go dtí an Ghearmáin, molaim duit dul i dteagmháil leis an Roinn um Thaifid Idirnáisiúnta, Seirbhísí Leasa Shóisialaigh, Urlár 1, Teach Dhroichead Uí Chonaill, Sráid D'Olier, Baile Átha Cliath 2. Teileafón: (01) 8748444.

Barr

Fostaíocht a fháil i mBallstát eile

Nuair a théann tú go Ballstát eile de chuid an Aontais chun obair a lorg, tá tú i dteideal go gcaithfí leat mar a chaitear le náisiúnaigh na tíre sin i dáil le rochtain ar obair agus coinníollacha oibre amhail pá agus saoire. 

Is náisiúnach Éireannach mé atá ag lorg fostaíochta faoi láthair sa Danmhairg. Tá fadhb agam sa mhéid is nach féidir liom post a fháil gan m'uimhir árachais náisiúnta a bheith agam agus ní féidir liom uimhir árachais náisiúnta a fháil gan a bheith in ann fianaise a thabhairt go bhfuilim fosaithe sa Danmhairg. Cad is féidir liom a dhéanamh?

Is fadhb é seo a thagann aníos arís agus arís eile san Aontas Eorpach agus is fadhb é a chuireann bac ar shaorghluaiseacht oibrithe. Chun tabhairt faoin gceist seo a réiteach i do chás-sa, mholfainn duit dul i dteagmháil le hionadaí SOLVIT sa Danmhairg. Gréasán is ea SOLVIT a bunaíodh chun réiteach tapa neamhfhoirmiúil a fháil ar fhadhbanna a thagann as dlí an Aontais Eorpaigh a bheith á chur i bhfeidhm go mícheart ag na húdaráis phoiblí. Seo a leanas seoladh an tsuímh gréasáin do lárionaid náisiúnta SOLVIT, áit a bhfaighidh tú tuilleadh eolais faoin tseirbhís agus sonraí teagmhála ionadaí na Danmhairge: http://ec.europa.eu/solvit/site/centres/index_en.htm.

Tá tuilleadh eolais faoi do chearta mar oibrí san Aontas Eorpach le fáil ar an suíomh gréasáin seo a leanas:  http://ec.europa.eu/eures/.

Barr

Áiseanna do dhaoine atá faoi mhíchumas

An bhfuil ar gach fostóir bearta a ghlacadh chun áiseanna a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas?

Freagraíodh an cheist seo i gcás a tháinig os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.  Sa chás An Coimisiún v An Iodáil C-312/11, chloígh an Chúirt le Treoir 2000/78/CE (An Chóir Chomhionann san Fhostaíocht) agus chinn sí nach mór do Bhallstáit ceangal a chur ar fhostóirí bearta éifeachtúla agus praiticiúla a ghlacadh (chun áitribh, trealamh, sceidil ama agus dáileadh cúraimí a choigeartú), agus na riachtanais ar leith a bhaineann le gach cás a chur san áireamh, ionas go gcuirfear ar chumas aon duine atá faoi mhíchumas post a fháil, nó dul chun cinn san fhostaíocht a dhéanamh agus tabhairt faoi oiliúint gan ualach díréireach a chur ar an bhfostóir.

An míchumas an otracht de réir bhrí Threoir 2000/78/CE maidir le Comhionannas Fostaíochta ?

D'fhreagair an Chúirt Bhreithiúnais an cheist sin sa chás FOA a bhí ag gníomhú thar ceann Karsten Kaltoft v Kommunernes Landsforening a bhí ag gníomhú thar ceann Bhardas Billund, Cás C-354/13. Sa chás sin briseadh feighlí linbh as a phost. Chreid sé go raibh a otracht ar cheann de na cúiseanna gur briseadh as a phost é. Rialaigh an Chúirt go bhféadfaí an chiall a bhaint as an Treoir, faoi chúinsí ar leith, gur míchumas í an otracht. Is é sin le rá nuair atá srian ar chumas an oibrí mar gheall ar an otracht arb é lagú fisiciúil, meabharach nó síceolaíoch is cúis léi agus, dá bharr sin, nach féidir leis an duine sin bheith ag obair go fadtéarmach ar bhonn comhionann le hoibrithe eile sa saol gairmiúil.

Barr

Cáilíochtaí a aithint

Fadhb a thagann aníos go minic agus obair á lorg i mBallstát eile is ea aithint cáilíochtaí.  Má oibríonn tú i ngairm rialáilte, i.e. gairm ina n-éilítear cáilíochtaí sonracha agus taithí shonrach, d'fhéadfadh sé go mbeadh ort aitheantas foirmiúil ar do cháilíochtaí a lorg sula mbeifeá i dteideal dul ag obair sa ghairm sin.  I gcás gairmeacha áirithe, e.g. dochtúirí, fiaclóirí, mná cabhrach, déantar foráil maidir le haitheantas uathoibríoch faoi Threoir 2005/36/CE.  Tá gairmeacha eile ann nach bhfuil aon chomhaontú aitheantais den chineál sin ann dóibh, e.g. an mhúinteoireacht. Sna gairmeacha sin, ní mór duit do cháilíochtaí agus do thaithí a chur faoi bhráid an údaráis inniúil le go bhféadfaidh siad measúnú a dhéanamh an bhfuil do cháilíochtaí comhionann leis na cáilíochtaí a éilítear sa Stát ina bhfuil tú ag lorg oibre.

Is náisiúnach Éireannach mé agus cháiligh mé mar mhúinteoir in Albain le déanaí. Ghlac mé leis go mbeinn in ann tosú ag múineadh in Éirinn láithreach ach cuireadh in iúl dom nach mar sin atá. Ina ionad sin, ní mór dom aitheantas foirmiúil a fháil in Éirinn ar mo cháilíochtaí. Cén fhianaise ar mo cháilíochtaí atá an Roinn Oideachais i dteideal a iarraidh?

Déantar foráil maidir le haitheantas cáilíochtaí san Aontas Eorpach faoi Threoir 2005/36.  Faoin Treoir sin, féadfaidh údarás inniúil an Bhallstáit inar mian leat gairm a chleachtadh an méid seo a leanas a éileamh:

  • cruthúnas go bhfuil taithí ghairmiúil dhá bhliain ar a laghad agat sa ghairm lena mbaineann: féadfar an cruthúnas seo a iarraidh i gcás nach bhfuil an ghairm ná an oiliúint faoi rialáil i do Bhallstát baile ach ina bhfuil an ghairm faoi rialáil sa Bhallstát inar mian leat dul i mbun gairme ann (féach ceisteanna 9 agus 12); ba cheart na doiciméid uile a chur san áireamh. Ar an gcaoi sin, ní gá duit deimhniú ó údarás inniúil a chur isteach. Mar shampla, ní mór don Bhallstát aíochta glacadh le duillíní pá nó teistiméireachtaí ó fhostóirí, ach tá sé fíor-riachtanach fós go bhfuil do ghníomhaíocht ghairmiúil léirithe go soiléir ar an doiciméad;

  • eolas maidir le d'oiliúint, ach ní theastóidh ach an méid eolais is gá chun a chinneadh go bhféadfadh difríochtaí suntasacha a bheith ann idir an oiliúint sin agus an oiliúint a éilítear sa Bhallstát inar mian leat dul i mbun gairme ann, agus an méid sin amháin; de ghnáth, ní gá ach an t-eolas seo a leanas a thabhairt: eolas faoi thréimhse iomlán do chúrsa staidéir, na hábhair a ndearna tú staidéar orthu agus cé chomh domhain agus a ndearnadh staidéar ar na hábhair sin, an choibhéis idir an teoiric agus an obair phraiticiúil.

Tá tuilleadh eolais faoi aitheantas cáilíochtaí san Aontas Eorpach le fáil ar an suíomh gréasáin seo a leanas:  http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_en.htm

Barr

Oibrithe trasteorann

Tá mé fostaithe i Muineachán ach bhog mé in éineacht le mo theaghlach le déanaí go Tuaisceart Éireann áit a bhfuilimid inár gcónaí faoi láthair. An féidir leat léargas gairid a thabhairt dom ar mo chearta slándála sóisialta mar oibrí trasteorann?

Is oibrí trasteorann tú má tá tú ag obair i dtír san Aontas Eorpach seachas an tír ina bhfuil tú i do chónaí agus má fhilleann tú ar do thír chónaithe gach lá, nó ar a laghad uair sa tseachtain. Mar oibrí trasteorann, tá tú faoi árachas sa tír ina bhfuil tú ag obair. Beidh an tír sin freagrach as do shochair slándála sóisialta.

Tá rialacha ar leith i bhfeidhm maidir le cúram sláinte agus dífhostaíocht. Maidir le cúram sláinte, tá ceart rogha agat: féadfaidh tú na sochair seo a fháil san áit ina bhfuil cónaí ort nó san áit ina bhfuil tú ag obair.  Maidir le sochair dífhostaíochta, má tá tú lándífhostaithe, níl tú i dteideal sochair a fháil ach sa tír ina bhfuil cónaí ort. Sa chás Jeltes and Others C-443/11, i mbreithiúnas a tugadh in Aibreán 2013, dheimhnigh an Chúirt Bhreithiúnais an teidlíocht sin sochair dífhostaíochta a fháil sa tír ina bhfuil cónaí ort agus sa tír sin amháin.

Rialacha Speisialta do Bhaill Foirne Aerlínte

Is píolóta mé le haerlíne atá bunaithe in Éirinn.  Tá mé i mo chónaí sa Ríocht Aontaithe.  Tosaím agus críochnaím mo sheal oibre sa Ríocht Aontaithe.  Cár cheart dom mo ranníocaíochtaí slándála sóisialta a íoc agus cá bhfaighidh mé mo shochair shóisialta? Táim buartha go mbeidh mé ar dhuine de na daoine a bhfuil sé beartaithe ag an aerlíne a bhriseadh as a bpost.

Faoi rialacha nua a tugadh isteach an 28 Meitheamh 2012 tá ranníocaíochtaí slándála sóisialta dlite ó aerchriú agus tá siad incháilithe sochair a fháil sa tír ina dtosaíonn siad agus ina gcríochaíonn siad a sealanna oibre, is é sin le rá, a 'mbunáit bhaile' seachas sa tír ina bhfuil a n-aerlíne bunaithe.

Tá na rialacha nua tairbhiúil don aerchriú mar ní raibh aon rialacha sonracha ag an Aontas Eorpach roimhe seo chun a chinneadh cén tír a raibh a reachtaíocht slándála sóisialta i bhfeidhm ina leith, rud a d'fhág go raibh orthu go minic déileáil le córas slándála sóisialta tíre nach raibh siad bunaithe inti. Faoi na rialacha seo, tá sé de cheangal ar an aerlíne ranníocaíochtaí slándála sóisialta a íoc sa tír atá mar 'bhunáit bhaile' ag an aerlíne. Ní mór don aerchriú atá ann cheana iarraidh a chur isteach chun a bheith cumhdaithe faoi na rialacha nua - mura ndéanfar amhlaidh, leanfaidh na rialacha roimhe sin a bheith i bhfeidhm maidir le socruithe oibre atá ann cheana ar feadh uasmhéid 10 mbliana.

Sainítear 'bunáit bhaile' mar an áit ina dtosaíonn nó ina gcríochnaíonn an fostaí a sheal oibre de ghnáth agus más rud é, faoi ghnáthchoinníollacha, nach bhfuil an t-oibreoir freagrach as cóiríocht a chur ar fáil don bhall aerchriú. Mar shampla, i gcás píolóta atá ag obair d'aerlíne a bhfuil oifig chláraithe aici in Éirinn, ach go bhfuil an píolóta sin ina chónaí sa Ríocht Aontaithe agus go bhfuil bunáit bhaile aige sa Ríocht Aontaithe, faoi réir na rialacha nua, beidh sé faoi réir reachtaíocht slándála sóisialta na Breataine agus ní bheidh sé faoi réir reachtaíocht na hÉireann a thuilleadh. Rud a fhágann go n-íocfar ranníocaíochtaí an phíolóta sa Ríocht Aontaithe.

Barr

Oibrithe ar phostú

Sa Treoir maidir le hOibrithe ar Phostú 1996 déantar iarracht iomaíocht chothrom a chinntiú agus cosaint oibrithe ar phostú a ráthú.  Sa Treoir sin leagtar amach bunsraith coinníollacha fostaíochta amhail cur i bhfeidhm an íosphá sa Stát aíochta, saoire, uaireanta uasta oibre agus tréimhsí íosta scíthe chomh maith le sláinte agus sábháilteacht ag an obair.  Is minic a chuirtear na buncoinníollacha oibre sin i bhfeidhm go mícheart nó nach gcuirtear i bhfeidhm iad sa Stát aíochta.  Mhol an Coimisiún Treoir nua le déanaí i dtaca le forghníomhú na bhforálacha is infheidhme maidir le postú oibrithe.  Sa Treoir sin dírítear ar fheabhas a chur ar an mbealach ina gcuirtear Treoir 1996 i bhfeidhm sa chleachtas, agus feabhas a chur ar an bhfhaisnéis atá ar fáil d'oibrithe ar phostú, ar dhúshaothrú oibrithe ar phostú a sheachaint agus ar chearta oibrithe ar phostú a fheabhsú. 

D'iarr m'fhostóir Éireannach orm post sealadach a ghlacadh sa Spáinn ar feadh tréimhse deich mí. Chuir m'fhostóir in iúl dom go bhfanfaidh mé faoi árachas faoi reachtaíocht na hÉireann chun críocha slándála sóisialta ar feadh thréimhse an phostaithe. An bhfuil an méid sin ceart nó an mbeidh mé faoi mhíbhuntáiste maidir le mo theidlíochtaí slándála sóisialta de thoradh an phostaithe?

Má chuireann d'fhostóir ag obair i dtír eile thú, fanfaidh tú faoi árachas faoi reachtaíocht do thíre baile má chomhlíonann tú na coinníollacha a bhfuil feidhm acu maidir le hoibrithe ar phostú.

Ciallaíonn sé sin gur féidir leat bheith ag obair ar feadh 24 mí ar a mhéad thar ceann d'fhostóra atá bunaithe sa Bhallstát baile. Sula n-imeoidh tú, déan cinnte de go bhfaigheann tú an doiciméad 'A1' ó d'oifig shlándála sóisialta áitiúil.  Leis an A1 deimhnítear go bhfuil tú cumhdaithe faoi reachtaíocht na tíre óna ndéantar tú a phostú. Dearbhaíonn d'fhostóir do staid leis an institiúid slándála sóisialta inniúil.

Leis an réiteach sin seachnaítear athruithe a dhéanamh ar do staid slándála sóisialta gach uair a chuirtear ag obair thar lear thú ar feadh tréimhsí gearra.

Barr

Saoire bhliantúil tar éis saoire mháithreachais

Táim ag iompar agus tá súil agam mo shaoire mháithreachais a ghlacadh ó lár mhí Feabhra go dtí déanach i mí Lúnasa. Fágann sin go mbeidh mo shaoire mháithreachais ag dul isteach i mo shaoire bhliantúil coicíse a bheidh orm a ghlacadh ag tús mhí Lúnasa. Táim sásta filleadh ar an obair déanach i mí Lúnasa ach is eol dom go mbeidh am saor de dhíth orm déanach i mí Dheireadh Fómhair agus ba bhreá liom mo laethanta saoire a chur ar athló go dtí sin. Luaigh mé an méid sin le mo Bhainisteoir Acmhainní Daonna ach dar leis ní féidir a leithéid a dhéanamh, i.e. go gcaillfidh mé amach mar go bhfuil mo shaoire mháithreachais ag teacht salach ar shaoire bhliantúil an chomhlachta agus mar nach féidir liom mo shaoire bhliantúil a ghlacadh tráth ar bith eile.

An bhfuil aon chearta agam maidir leis seo?

Tá tú i dteideal do shaoire bhliantúil a ghlacadh le linn tréimhse eile seachas le linn thréimhse do shaoire mháithreachais fiú má théann an tsaoire mháithreachais isteach i dtréimhse ghinearálta na saoire bliantúla atá socraithe ag d'ionad oibre. Deimhníodh an ceart seo i gcás a tháinig os comhair Chúirt Bhreithiúnais na hEorpa – Gomez v Contintal Industrias del Caucho SA C-342/01.

De réir dhlí an Aontais Eorpaigh, tá ról éagsúil san ionad oibre ag an gceart um shaoire mháithreachais agus ag an gceart um shaoire bhliantúil. Is é is aidhm do shaoire bhliantúil a chinntiú go nglacann oibrithe sos ceart agus déantar foráil ina leith sin sa Treoir um Am Oibre. Ar an láimh eile, is é atá i gceist le saoire mháithreachais riocht fisiciúil mná a chosaint le linn na tréimhse sin agus an caidreamh ar leith idir bean agus a leanbh i ndiaidh breithe clainne a chosaint.

Ní fhéadfar go gcaithfear go míchóir le mná ó thaobh a gcoinníollacha oibre de de thoradh an chirt atá acu saoire mháithreachais a ghlacadh. Dá réir sin, ba cheart duit a bheith in ann saoire bhliantúil a ghlacadh i dtréimhse eile seachas le linn thréimhse do shaoire mháithreachais fiú má théann do shaoire mháithreachais isteach i dtréimhse na saoire bliantúla atá socraithe ag d'ionad oibre.

Barr

Am Oibre ­ An turas ón mbaile agus an turas abhaile agus céadchustaiméir agus custaiméir deireanach an lae

Sa chás Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO) v Tyco Integrated Security SL, C-266/14, chinn Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, i gcás oibrithe nach bhfuil gnáthionad oibre nó ionad oibre socraithe acu, gur am oibre iad na turais a dhéanann siad idir a mbaile agus céadchustaiméir agus custaiméir deireanach an lae. 

Tá mé fosaithe mar mheasúnóir fuinnimh.  Oibrím ón mbaile agus níl bunoifig agam.   Déanann mé measúnuithe fuinnimh i dtithe príobháideacha.  An dtosaíonn mo lá oibre nuair a shroichim ceann de na tithe seo agus an gcríochnaíonn sé nuair a fhágaim an teach deireanach tar éis measúnú a dhéanamh ansin.

I bhfianaise Tyco Integrated Security, an cás thuasluaite, tosaíonn do lá oibre nuair a fhágann tú do theach féin agus críochnaíonn sé nuair a bhaineann tú do theach féin amach ag deireadh an lae má théann tú caoldíreach abhaile tar éis duit an measúnú deireanach a dhéanamh.  Ba cheart duit an méid sin a chur ar a shúile do d'fhostóra, agus an cás thuas a lua leis. Thug an Chúirt Bhreithiúnais an breithiúnas sin le déanaí agus is cuid de dhlí na 28 mBallstát go léir anois é.

Barr

Teidlíocht ar shochar sóisialta le linn obair in Éirinn a lorg

Is náisiúnach Iodálach mé a bhfuil cónaí orm in Éirinn faoi láthair le linn dom obair a lorg.  Rinne mé iarratas ar shochar sóisialta ach dhiúltaigh údaráis na hÉireann é a thabhairt dom.  An sárú é an diúltú seo ar mo cheart go gcaithfí go cothrom liom?

Níl an diúltú sochar sóisialta a thabhairt duit le linn duit obair a lorg in Éirinn in aghaidh dhlí an Aontais Eorpaigh.  Dheimhnigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh an méid sin sa chás Jobcenter Berlin Neukölln v Nazifa, Sonita, Valentina and Valentino Alimanovic, Cás C-67/14.  Sa chás sin, chinn an Chúirt nach sárú ar phrionsabal Eorpach na córa comhionainne é 'sochair airgid neamhranníocacha speisialta' a dhiúltú do shaoránaigh den Aontas, más saoránaigh iad a bhfuil ceart cónaithe i gcríoch Ballstáit óstaigh acu chun obair a lorg, agus ar an mbonn sin amháin.

Barr
Nuashonrú is déanaí: 05/11/2015  |Barr