Cosán nascleanúna

Liosta na gceisteanna coitianta faoi thaisteal ar Bhus, ar Bháid Fharantóireachta agus ar Thraenacha
Print

An Chosaint a dhéantar ar Phaisinéirí arna n-iompar de Bhus agus de Chóiste - Rialachán 181/2011/AE

Má bhím ag taisteal ar bhus, an mbíonn na cearta chomhchoiteanna agam agus a bhíonn ag paisinéirí aerlínte?

Bíonn. Ó mhí an Mhárta amach, tá cearta chomhchosúla ag taistealaithe bus agus cóiste ar fud an AE agus atá ag paisinéirí aerlínte. Tá cur chun feidhme an Rialacháin teoranta in Éirinn, áfach, ó tharla nach dtagann cuid mhór de na cearta a thugtar le forálacha an Rialacháin i bhfeidhm ach sa chás gur turas thar 250km atá i gceist.

Le Rialachán (AE) Uimh. 181/2011 leagtar amach cearta bhunúsacha taistealaithe agus cuireann sé roinnt oibligeáidí ar chuideachtaí bus agus cóiste agus ar bhainisteoirí críochfort maidir lena bhfreagracht ó thaobh paisinéirí de. Tá na cearta nua seo a leanas san áireamh:

 • Gan idirdhealú a dhéanamh bunaithe ar náisiúntacht ó thaobh tairifí agus coinníollacha eile conartha de;
 • Gan idirdhealú a dhéanamh maidir leis an dóigh a gcaithtear le daoine faoi mhíchumas agus daoine faoi mhíchumas luaineachta. Go háirithe, cúnamh saor in aisce a chur ar fáil ag críochfoirt ainmnithe bus agus ar bord busanna agus cóistí agus cúiteamh airgeadais freisin do threalamh soghluaiseachta a chailltear nó a ndéantar damáiste dó;
 • Cuirtear eolas leordhóthanach ar fáil atá furasta teacht air do gach paisinéir roimh agus le linn a dturas agus cuirtear eolas ginearálta ar fáil i gcríochfoirt bus agus ar an idirlíon faoi chearta paisinéirí freisin;
 • Cuirtear aisíocaíochtaí ar phraghas iomlán an ticéid ar fáil nó déantear athródú i gcás ró-áirithintí, cealuithe nó moilleanna os cionn dhá uair an chloig ó am measta an imeachta (níl seo infheidhme ach do thurais thar 250km);
 • Tá cúiteamh de 50% de phraghas an ticéid le fáil le cois aisíocíocht an phraghais iomláin i gcás ró-áirithinte, cealaithe nó moille os cionn dhá uair a chloig ó am measta an imeachta agus tarlaíonn sin nuair a theipeann ar an gcuideachta bus nó cóiste a cheart ar rogha d'aisíocaíocht nó d'athródú a thairiscint do phaisinéir (níl seo infheidhme ach do thurais thar 250km);
 • cuirtear cúnamh leordhóthanach (snaiceanna, beiltí, sólaistí agus lóistín más gá) ar fáil i gcás cealaithe nó moille os cionn 90 nóiméad do thurais a mhaireann níos faide ná trí huaire (níl seo infheidhme ach do thurais thar 250km);
 • Tugtar cúiteamh má mharaítear nó má ghortaítear paisinéir, nó má dhéantar damáiste ar bhagáiste nó ma chailltear é de bharr tionóiscí bóthair;
 • Go bhfuil dualgas ar chuideachtaí bus agus cóiste sásra bainistithe gearán a chur ar bun agus cuireann siad ar fáil é do gach paisinéir.
 • Go gcuirtear comhlachtaí neamhspleácha ar bun i ngach ceann de na Ballstáit a bhfuil sainordú acu an Rialachán a chur i bhfeidhm agus, más gá, pionóis a ghearradh.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar do chearta mar phaisinéir bus san AE, feictear - http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/index.html

Barr

An Chosaint a dhéantar ar Phaisinéirí Bád Farantóireachta - Rialachán 1177/2010/CE

Má bhím ag taisteal ar bhád farantóireachta, an bhfuil cearta chomhchoiteanna agam le paisinéirí aerlínte?

Amach sa bhliain 2012, tháinig Rialachán 1177/2010 i bhfeidhm chun paisinéirí a chosaint ar muir agus ar uiscebhealaí intíre. Tugadh an rialachán isteach trí chearta ar leith a chur i bhfeidhm san Aontas Eorpach. Ón 31 Nollag 2012 amach, ó thaobh paisinéirí a bhíonn ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre san AE, agus go háirithe ó thaobh daoine faoi mhíchumas nó faoi mhíchumas luaineachta, bainfidh siad leas as na cearta chomhchoiteanna a bhíonn ag paisinéirí aeir nó traenach. Seo roinnt de na cearta nua sin:

 • eolas leordhóthanach atá furasta teacht air a chur ar fáil do gach paisinéir roimh agus le linn a dturas, agus eolas ginearálta freisin faoina gcearta sna críochfoirt agus ar bord long;
 • cúnamh leordhóthanach a chur ar fáil (sneaiceanna, béiltí, sóláistí) agus más gá, lóistín ar feadh trí oíche mar aon le €80 in aghaidh na hoíche i gcás cealaithe nó moille os cionn 90 nóiméad thar an am imeachta;
 • rogha ráthuithe a thabhairt idir aisíocíocht nó athródú i gcás cealaithe nó moille os cionn 90 nóiméad thar an am imeachta.
 • cúiteamh a thabhairt, idir 25% agus 50% de phraghas an ticéid, i gcás moille os cionn 90 nóiméad thar an am rochtana.
 • Gan idirdhealú a dhéanamh sa dóigh a gcaitear le daoine agus cúnamh ar leith a chur ar fáil saor in aisce, do dhaoine atá faoi mhíchumas nó faoi mhíchumas luainteachta ag críochfoirt chalafoirt agus ar bord long, agus airgead cúitimh freisin má dheantar damáiste dá gcuid trealamh nó má chailltear é;
 • sasra a bhunú a chuireann lucht iompair agus oibritheoirí críochfort i bhfeidhm chun gearáin paisinéirí a láimhseáil;
 • comhlachtaí neamhspleácha náisiúnta a cheapadh le bheith i mbun an Rialachán a chur i bhfeidhm agus, más gá, pionóis a ghearradh freisin.

Lena chois sin, tá na cearta seo a leanas ag paisinéirí a bhíonn ag taisteal ar muir faoi dhlí an AE:

 • cúiteamh airgid má mharaíteat nó má ghortaítear paisinéir nó i gcás go ndéantar damáiste do bhagáiste nó é a chailleadh, nó má dhéantar damáiste d'fheithiclí agus do threalamh soghluaiseachta ar leith.
 • íocaíocht a chur chun tosaigh (laistigh de chúig lá déag) chun riachtanais airgeadais a chlúdach má mharaítear nó má ghortaítear paisinéir;
 • ceart cúláraigh díreach a thabhairt i gcoinne soláthraí árachais an chuideachta iompair i gcás báis nó díobhála pearsanta;
 • an ceart ar eolas cuí agus sothuigthe a thabhairt maidir leis na cearta thuas luaite roimh nó, ar a dhéanaí, ag an am imeachta.

Do thuilleadh eolais téigh chuig: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/ga/index.html

Barr

An Chosaint do Phaisinéirí Iarnróid - Rialachán 1371/2007/CE

Má bhím ag taisteal ar thraen, an bhfuil na cearta comhchoiteanna agam le paisinéirí aerlínte?

Níl an taisteal ar thraein intíre na hÉireann ar áireamh, den chuid is mó, faoi Rialachán Uimh. 1371/2007 lena ndéantar foráil maidir le cosaint paisinéirí iarnróid. Mar sin féin, is féidir le paisinéirí ar sheirbhísí iarnróid intíre na hÉireann tairbhiú de bhearta áirithe a chuireann na dualgais seo a leanas ar oibreoirí iarnróid:

 • Ceannach ticéid a éascú do phaisinéirí iarnróid ag oifigí ticéad nó díolmheaisíní, teileafón/idirlíon nó aon mheán eile de theicneolaíocht an eolais atá ar fáil go forleathan. ar thraenacha. (Airteagal 9)
 • paisinéirí a chúiteamh nuair atá an t-oibreoir faoi dhliteanas i leith chaillteanas na bagáiste (Airteagal 11)
 • árachas leordhóthanach a bheith acu (Airteagal 12)
 • rochtain neamh-idirdhealaitheach a chinntiú do dhaoine faoi mhíchumas nó do dhaoine nach bhfuil luth na gcos acu maidir le hiompar d'iarnród, stáisiúin, áirithintí agus ceannach ticéad san áireamh, gan costas breise a ghearradh orthu (Airteagal 19)
 • eolas faoi inrochtaineacht na seirbhísí iarnróid a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas agus do dhaoine nach bhfuil luth na gcos acu (Airteagal 20(1))
 • slándáil phearsanta paisinéirí a chinntiú i stáisiúin iarnróid agus ar thraenacha (Airteagal 26)
 • cúiteamh a thabhairt má mharaítear nó má ghortaítear paisinéir (Airteagal 13).

Chomh maith leis na cearta a thugtar do phaisinéirí seirbhísí intíre faoin Rialachán thuasluaite, is féidir le paisinéirí na seirbhíse sin tairbhiú de bhearta breise:

 • Cuirtear oibleagáid ar oibreoirí iarnróid agus ar dhíoltóirí ticéad faisnéis taistil a thabhairt do phaisinéirí (Airteagal 8)
 • Cuirtear oibleagáid ar oibreoirí iarnróid réamhíocaíochtaí a dhéanamh le costais láithreacha a ghlanadh i gcás báis nó gortaithe a bhaineann le húsáid na seirbhíse iarnróid (Airteagal 13)
 • cúiteamh i gcásanna ina mbeifí mall ag teacht, i gcásanna cealuithe nó naisc a chailltear(Airteaagal 17)
 • cúiteamh íosta arb ionann é agus 25% de phraghas an ticéid do mhoilleanna idir uair amháin agus dhá uair an chloig agus suas le 50% de phraghas an ticéid do mhoilleanna de dhá uair an chloig nó níos mó ar an acht gur mó an cúiteamh ná €4.
 • cúnamh do phaisinéirí (sóláistí, lóistín agus socruithe eile taistil más gá) i gcás moille os cionn 60 nóiméad (Airteagal 18)
 • Tabharfaidh oibrítheoirí iarnróid cúnamh, saor in aisce, do dhaoine nach bhfuil luth na gcos acu ag stáisiúin traenacha agus ar thraein (Airteagal 22 & Airteagal 23) faoi réir coinníolacha áirithe (mar shampla, an dualgas fógra a thabhairt roimh ré d'oibritheoirí iarnróid) (Airteagal 24)
 • Cuirfidh oibritheoirí iarnróid sásra ar bun chun gearáin a láimhseáil do na cearta agus na hoibleagáidí a chumhdaítear faoi Rialachán 1371/2007 (Airteagal 27)
 • Déanfaidh oibritheoirí iarnróid caighdeáin cáilíochta seirbhíse a shainiú agus córas bainistithe cáilíochta a thabhairt isteach a ghabhann leis agus a dhéanann faireachán air freisin (Airteagal 28).

Do thuilleadh eolais téigh chuig: http://www.nationaltransport.ie/public-transport-services/passenger-rights/ and http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/ga/index.html

Barr
Nuashonrú is déanaí: 15/05/2013  |Barr