Cosán nascleanúna

Nuacht eile ó Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint
94% of Irish happy with quality of life - Eurobarometer survey

07/25/2014

94% of Irish happy with quality of life - Eurobarometer survey

Irish people feel more positive about the economy than this time last year, but are less optimistic than the EU average. Positive sentiment about the Irish economy is at 24%, up 6 percentage points since Autumn 2013.  This is one of the findings of a recent Europe wide survey on European citizens' opinions on the economy, politics and citizenship.  Níos Mó... English (en)

D'éirigh le 20% de FBManna na hÉireann deontas a fháil sa chéad bhabtha de dheontais a bronnadh faoi Ionstraim an AE maidir le FBManna. B'shin an ceatadán is ba mhó in aon tír.

07/24/2014

D'éirigh le 20% de FBManna na hÉireann deontas a fháil sa chéad bhabtha de dheontais a bronnadh faoi Ionstraim an AE maidir le FBManna. B'shin an ceatadán is ba mhó in aon tír

D’fhógair an Coimisiún Eorpach inniu na chéad torthaí ar a Ionstraim nua €3 billiún maidir le FBManna, a seoladh faoin gclár Fís 2020 chun cabhrú le gnólachtaí beaga nuálaíocha a gcuid smaointe a aistriú ón tsaotharlann go dtí an margadh. 155 FBM as 21 tír (Ballstáit an AE nó tíortha ina bhfuil clár Fís 2020 I bhfeidhm) a chuir isteach ar an deontas agus tabharfar €50,000 do gach ceann de na deich FBM as Éirinn ar éirigh leo le staidéir féidearthachta a mhaoiniú chun a straitéis nuálaíochta a fhorbairt. Lena chois sin, is féidir le FBManna tairbhiú de thrí lá cóitseála gnó.  Níos Mó...

Comhaontú taighde agus nuálaíochta dar luach €300 milliún sínithe ag an gCoimisiún Eorpach agus ag COST

07/24/2014

Comhaontú taighde agus nuálaíochta dar luach €300 milliún sínithe ag an gCoimisiún Eorpach agus ag COST

Shínigh an Coimisiún Eorpach comhaontú comhpháirtíochta seacht mbliana inniu le COST (an eagraíocht idir-rialtasach um Chomhar Eorpach san Eolaíocht agus sa Teicneolaíocht) ar fiú €300 milliún é.  Níos Mó...

Sprioc spárála fuinnimh níos airde agus indéanta á moladh ag an gCoimisiún Eorpach i gcomhair 2030

07/23/2014

Sprioc spárála fuinnimh níos airde agus indéanta á moladh ag an gCoimisiún Eorpach i gcomhair 2030

Deiseanna nua do ghnólachtaí Eorpacha, costas réasúnta ar bhillí fuinnimh tomhaltóirí, breis sábháilteachta fuinnimh trí laghdú mór ar iompórtáil gáis nádúrtha agus tionchar dearfach ar an gcomhshaol – Níl iontu sin ach cuid de na buntáistí a bhfuiltear ag súil leo mar thoradh ar an sprioc spárála fuinnimh atá molta i dTeachtaireacht ón gCoimisiún Eorpach inniu. Tá 30% á mholadh mar sprioc, rud a chuireann lena bhfuil bainte amach cheana: Ní úsáideann foirgnimh nua ach a leath den fhuinneamh a úsáideann foirgnimh a tógadh sna 1980í agus tá an earnáil tionsclaíoch thart ar 19% níos tíosaí ar fhuinneamh ná mar a bhí sí in 2001.  Níos Mó...

Tuarascáil faoin talmhaíocht san AE - tá na figiúirí is déanaí le fáil in eagrán 2013 den tuarascáil a foilsíodh inniu

07/22/2014

Tuarascáil faoin talmhaíocht san AE - tá na figiúirí is déanaí le fáil in eagrán 2013 den tuarascáil a foilsíodh inniu

Tá isteach is amach le 12 mhilliún feirm san AE agus is in earnáil na talmhaíochta atá 5.2% den fhostaíocht san AE. Sin cuid de na staitisticí atá curtha i láthair sa tuarascáil Agriculture in the European Union: statistical and economic information  a d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach inniu. Foilseachán bliantúil atá ann a chumhdaíonn ábhair a bhaineann leis an talmhaíocht i mBallstáit an AE, i dtíortha aontacha agus i dtíortha is iarrthóirí.   Níos Mó...

'Nuálaíocht a Thabhairt Chun Tosaigh' - infheistíocht €100 milliún agus cúig ghradam don nuálaíocht fógartha ag an gCoimisiún

07/22/2014

'Nuálaíocht a Thabhairt Chun Tosaigh' - infheistíocht €100 milliún agus cúig ghradam don nuálaíocht fógartha ag an gCoimisiún

Inniu d'fhógair an Coimisiún Eorpach go bhfuil sé beartaithe aige €100 milliún a infheistiú sa scéim phíolótach 'Nuálaíocht a Thabhairt Chun Tosaigh' (FTI), agus i gcúig ghradam don nuálaíocht faoin gclár Fís 2020 (clár um thaighde agus nuálaíocht an Aontais Eorpaigh, a bhfuil buiséad €80 billiún aige). Tá sé d’aidhm le FTI tacú le geilleagar na hEorpa trí dheontais a chur ar fáil do ghnóthaí agus d'eagraíochtaí nuálaíocha chun iad a ghríosadh leis na smaointe móra atá acu a iompú ina dtáirgí don mhargadh. Ugach atá sna gradaim forbairt a dhéanamh ar theicneolaíocht cheannródaíoch a mbeadh an úsáid léi sa tsochaí.  Níos Mó...

COSME: Comhaontú sínithe ag an gCoimisiún Eorpach agus ag an gCiste Eorpach Infheistíochta le borradh a chur faoi dheiseanna maoinithe do FBManna

07/22/2014

COSME: Comhaontú sínithe ag an gCoimisiún Eorpach agus ag an gCiste Eorpach Infheistíochta le borradh a chur faoi dheiseanna maoinithe do FBManna

Ní fada go mbeidh teacht ag Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (FBManna) san Eoraip ar suas le €25 billiún de mhaoiniú breise mar thoradh ar chomhaontú a shínigh an Coimisiún Eorpach agus an Ciste Eorpach Infheistíochta (CEI) inniu. Beidh searmanas sínithe an chomhaontaithe á reáchtáil ag an gCoimisinéir nua um Thionscal agus Fiontraíocht, Ferdinando Nelli Feroci.  Níos Mó...

Ceannacháin in-aipe: cosaint níos fearr do thomhaltóirí an AE i gcluichí ar líne

07/18/2014

Ceannacháin in-aipe: cosaint níos fearr do thomhaltóirí an AE i gcluichí ar líne

I ndiaidh líon mór gearán a fháil i dtíortha an AE i dtaca le ceannacháin in-aipe i gcluichí ar líne agus go háirithe i dtaca le ceannacháin a dhéanann páistí go neamh-aireach, chuaigh údaráis náisiúnta agus an Coimisiún Eorpach i gcomhar le chéile chun teacht ar réitigh.  Níos Mó...

Rangú maith bainte amach ag Éirinn ar scórchlár an mhargaidh aonair Eorpaigh

07/17/2014

Rangú maith bainte amach ag Éirinn ar scórchlár an mhargaidh aonair Eorpaigh

D’eisigh an Coimisiún Eorpach scórchlár na mBallstát inniu ina léirítear a éifeachtaí agus a bhí siad i dtaca le cur chun feidhme an Mhargaidh Aonair Eorpaigh. De réir an eagráin is déanaí de Scórchlár an Mhargaidh Aonair, tá sé níos éasca cónaí, obair nó gnó a dhéanamh i dtír eile an AE ó bhí an samhradh anuraidh ann.  Níos Mó...

Staidéar déanta ar bheartais bia i scoileanna an AE den chéad uair

07/16/2014

Staidéar déanta ar bheartais bia i scoileanna an AE den chéad uair

Mar chuid d'iarrachtaí an Choimisiúin Eorpaigh an murtall (rómheáchan) i measc leanaí a laghdú, tá an chéad tuarascáil chuimsitheach faoi bheartais bia i scoileanna na hEorpa foilsithe ag seirbhís inmheánach eolaíochta an Choimisiúin, an tAirmheán Comhpháirteach Taighde (JRC). Is léir ón tuarascáil sin go dtuigeann tíortha na hEorpa an dlúthbhaint atá ag an mbia a itear ar scoil le sláinte agus forbairt leanaí agus leis an gcaoi a n éiríonn leo ar scoil.  Níos Mó...

Tús úr don Eoraip – Clár oibre Jean-Claude Juncker le haghaidh Fostaíochta, Fáis, Cothroime agus Athrú Daonlathach

07/15/2014

Tús úr don Eoraip – Clár oibre Jean-Claude Juncker le haghaidh Fostaíochta, Fáis, Cothroime agus Athrú Daonlathach

Toghadh Jean-Claude Juncker ina Uachtarán ar an gCoimisiún Eorpach inniu le tromlach mór 422 vóta sa seisiún iomlánach a bhí ag Parlaimint na hEorpa. I ndiaidh don Chomhairle Eorpach é a chur chun tosaigh mar iarrthóir ar phost Uachtarán an Choimisiúin an 27 Meitheamh 2014, bhí 376 vóta de thromlach de dhíth ar Jean-Claude Juncker i bParlaimint na hEorpa.  Níos Mó...

Cearrbhachas ar líne: prionsabail molta ag an gCoimisiún chun cosaint éifeachtúil a chinntiú do thomhaltóirí

07/15/2014

Cearrbhachas ar líne: prionsabail molta ag an gCoimisiún chun cosaint éifeachtúil a chinntiú do thomhaltóirí

Ghlac an Coimisiún Moladh inniu i dtaca le seirbhísí cearrbhachais ar líne. Iarrann sé ar Bhallstáit ardleibhéal cosanta a bhaint amach do thomhaltóirí, d’imreoirí agus do mhionúir trí phrionsabail a ghlacadh le haghaidh seirbhísí cearrbhachais ar líne agus le poiblíocht agus urraíocht a dhéanamh ar na seirbhísí sin go freagrach. Is é an aidhm atá leis na prionsabail sin sláinte a chosaint agus an dochar eacnamaíoch a d’fhéadfadh a bheith ann de dheasca cearrbhachas neamhshrianta nó iomarcach a laghdú.  Níos Mó...

07/10/2014

Beart á dhéanamh ag an gCoimisiún chun a chinntiú go gcuirfear reachtaíocht na hEorpa chun feidhme ina hiomláine agus go cuí in Éirinn

Ina phacáiste míosúil de chinntí um shárú, tá an Coimisiún Eorpach ag cur pionóis ar Éirinn agus ar Bhallstáit eile toisc nár chomhlíon siad mar is cuí a n oibleagáidí faoi dhlí an AE i réimsí an Bheartais Sláinte, na Fostaíochta agus Gnóthaí Sóisialta agus an Iompair. Tá sé d’aidhm ag na cinntí sin  a chinntiú go gcuirfear dlí an AE i bhfeidhm go cuí ar mhaithe le saoránaigh agus gnólachtaí.  Níos Mó...

Méadú 9% ar líon na mac léinn idirnáisiúnta in Éirinn

07/10/2014

Méadú 9% ar líon na mac léinn idirnáisiúnta in Éirinn

In 2012/2013 tháinig 6,277 mac léinn go hÉirinn faoin gclár Erasmus, méadú 9% i gcomparáid le 2011/2012. Sa tréimhse chéanna thapaigh 2,762 mac léinn Éireannach an deis oiliúint a fháil nó dul ag staidéar thar lear.  Níos Mó...

Na chéad ghlaonna ar Chomhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí faoin gclár Fís 2020 seolta

07/09/2014

Na chéad ghlaonna ar Chomhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí faoin gclár Fís 2020 seolta

Sheol na comhpháirtíochtaí taighde idir an AE, an earnáil phríobháideach agus na Ballstáit a gcéad ghlaonna inniu ar thionscadail agus ar chomhpháirtithe faoin gclár Fís 2020, is é sin clár taighde agus nuálaíochta an AE ar fiú €80 billiún é. Caithfear an chéad sciar den mhaoiniú ar thionscadail chun saol daoine a fheabhsú agus borradh a chur faoi iomaíochas idirnáisiúnta earnáil na tionsclaíochta san Eoraip; tá luach €1.13 billiún de mhaoiniú poiblí air agus tiocfaidh an tsuim chéanna, a bheag nó a mhór, ó na comhpháirtithe príobháideacha.  Níos Mó...

Maoiniú €23 milliún ón AE do thionscadal cumhachta tonnta Bhord Soláthair an Leictreachais

07/08/2014

Maoiniú €23 milliún ón AE do thionscadal cumhachta tonnta Bhord Soláthair an Leictreachais

Bhronn an Coimisiún Eorpach €23 milliún ar ESB WestWave, tionscadal Éireannach lena bhforbraítear poitéinseal cumhachta tonnta na hÉireann. Bhronn an Coimisiún maoiniú €1 bhilliún inniu ar 19 dtionscadal in 12 Bhallstát den AE le haghaidh dul i ngleic leis an athrú aeráide faoin gclár maoinithe NER 300. Maoinítear NER 300 trí lamháltais astaíochtaí a dhíol. Is é ESB WestWave an t-aon tionscadal Éireannach a mhaoinítear faoin scéim sin.  Níos Mó...

An méid atá tuartha in earnáil talmhaíochta an AE sa ghearrthéarma: gránbharr an-mhaith agus méadú ar an táirgeacht feola agus bainne

07/07/2014

An méid atá tuartha in earnáil talmhaíochta an AE sa ghearrthéarma: gránbharr an-mhaith agus méadú ar an táirgeacht feola agus bainne

De réir na tuarascála do Shamradh 2014 a d'fhoilsigh an Coimisiún inniu faoin méid atá tuartha in earnáil talmhaíochta an AE sa ghearrthéarma, tá an chosúlacht air go mbeidh gránbharr an AE os cionn an mheáin in 2014 don dara bliain as a chéile (agus go n-allmhaireofar níos mó gránach ná riamh le linn na bliana margaíochta 2013/14).  Níos Mó...

Nocht do thuairimí faoi thodhchaí na heolaíochta: comhairliúcháin poiblí maidir le 'Eolaíocht 2.0'

07/03/2014

Nocht do thuairimí faoi thodhchaí na heolaíochta: comhairliúcháin poiblí maidir le 'Eolaíocht 2.0'

Sheol an Coimisiún Eorpach comhairliúchán poiblí inniu maidir le 'Eolaíocht 2.0', chun an treocht maidir le taighde agus nuáil a dhéanamh ar bhealach atá níos oscailte, bunaithe ar shonraí agus dírithe ar dhaoine a mheas. Úsáideann taighdeoirí uirlisí digiteacha chun na mílte daoine a chuimsiú ina dtaighde, trí iarraidh orthu, mar shampla, é a thuairisciú má tholgann siad fliú le gur féidir leis na saineolaithe monatóireacht a dhéanamh ar ráigeanna agus eipidéimí a thuar.  Níos Mó...

Feabhas ar rátaí athchúrsála á iarraidh ag an AE

07/02/2014

Feabhas ar rátaí athchúrsála á iarraidh ag an AE

De réir Eurostat, oifig staidrimh na hEorpa, gintear 570kg de dhramhaíl chathrach in aghaidh an duine gach bliain in Éirinn. As an 570kg sin, déantar 45 % a athchúrsáil agus a mhúiríniú, cuirtear 39 % isteach i laithreáin líonta talún agus déantar 16 % a loisceadh. Cé gur mó an líon dramhaíola cathrach a ghintear in Éirinn ná meán an AE (is é sin 490kg in aghaidh an duine), is fearr iad rátaí athchúrsála agus múirínithe in Éirinn ná meán 42 % an AE.  Níos Mó...

An Comhshaol: Tá an iomarca dramhaíola á giniúint in Éirinn, dar le 88 % de phobal na tíre seo

07/01/2014

An Comhshaol: Tá an iomarca dramhaíola á giniúint in Éirinn, dar le 88 % de phobal na tíre seo

De réir suirbhé nua, is dóigh le formhór shaoránaigh na hEorpa go bhfuil an iomarca dramhaíola á giniúint ina dtír féin. Léiríonn torthaí an tsuirbhé 'Tuairimí mhuintir na hEorpa i dtaca le Bainistíocht Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Acmhainne' go measann 96 % de mhuintir na hEorpa gur cheart don Eoraip a cuid acmhainní a úsáid ar bhealach níos éifeachtúla: deir 68 % den phobal gur rud ríthábhachtach é; níl ann ach 3 % a cheapann gur beag is fiú é.  Níos Mó...

An Lá Idirnáisiúnta i gcoinne Mí-úsáide Drugaí: léiríonn staidéar nua gur in Éirinn atá an céatadán is mó de dhaoine óga a d'úsáid cannabas le déanaí

06/26/2014

An Lá Idirnáisiúnta i gcoinne Mí-úsáide Drugaí: léiríonn staidéar nua gur in Éirinn atá an céatadán is mó de dhaoine óga a d'úsáid cannabas le déanaí

Léiríonn staidéar nua Eorabharaiméadair maidir le daoine óga agus drugaí go bhfuil an líon is mó daoine óga a d'úsáid cannabas le bliain anuas in Éirinn, 28% i gcomparáid le 17% ar an meán san AE. Níl ach 58% de dhaoine óga na hÉireann nár úsáid cannabas riamh, céatadán atá ar an tríú ceann is ísle san Eoraip agus cuid mhaith faoi bhun mhéan an AE (69%). Chomh maith leis sin, is lú céatadán na nÉireannach óg atá den tuairim go bhfuil ardbhaol ag baint le húsáid rialta cannabais (46%) ná an meán san AE (63%).  Níos Mó...

Commission adopts new rules for State Aids in Agriculture, Forestry and Rural Areas

06/25/2014

Commission adopts new rules for State Aids in Agriculture, Forestry and Rural Areas

The European Commission has today set out revised and updated criteria under which Member States can support agriculture, forestry and rural areas, in line with EU state aid rules. This is part of the Commission's State Aid Modernisation (SAM) initiative, aimed at fostering growth and competitiveness in the EU, and goes hand in hand with the Common Agricultural Policy, more particularly with the new rural development policy of the EU.  Níos Mó... English (en)

Is féidir go gcaillfidh an AE €190 billiún de dheasca an Athraithe Aeráide

06/25/2014

Is féidir go gcaillfidh an AE €190 billiún de dheasca an Athraithe Aeráide

In éagmais níos mó beart agus má thagann méadú 3.5°C ar an teocht, is féidir go mbeidh €190 billiún le híoc as damáistí aeráide ag an AE, cailliúint ghlan 18% dá olltáirgeacht intíre. Mar gharmheastachán, is  féidir go ndúblófar meánmhinicíocht na ndálaí adhaimsire. Dá dheasca sin, is féidir go mbeidh oiread is 200 000 bás ann a bhaineann le teas, go mbeidh costas na ndamáistí tuile abhann os cionn €10 billiún agus go loiscfear 8 000 km2 d’fhoraois i ndeisceart na hEorpa.  Níos Mó...

Eolas faoi rialacha an bhóthair i dtíortha an AE le fáil trí aip nua d'fhóin phóca cliste

06/25/2014

Eolas faoi rialacha an bhóthair i dtíortha an AE le fáil trí aip nua d'fhóin phóca cliste

Cad é an luasteorainn ar mhótarbhealaí na Spáinne? An bhfuil orm clogad a chaitheamh agus mé ag rothaíocht sa tSualainn? Cad é an trealamh sábháilteachta is gá a bheith sa ghluaisteán agam agus mé ag tiomáint sa tSlóvaic?  Níos Mó...

Science 2.0: Europe can lead the next scientific transformation says EU Commissioner Máire Geoghegan-Quinn at ESOF

06/24/2014

Science 2.0: Europe can lead the next scientific transformation says EU Commissioner Máire Geoghegan-Quinn at ESOF

In a keynote address to the EuroScience Open Forum in Copenhagen today, EU Research, Innovation and Science Commissioner Máire Geoghegan-Quinn told participants that the Commission would shortly launch a public consultation on Science 2.0.  Níos Mó... English (en)

Planning your Holidays? Make sure you have your European Health Insurance card

06/24/2014

Planning your Holidays? Make sure you have your European Health Insurance card

Almost 200 million Europeans already have the European Health Insurance Card (EHIC), according to the latest figures available for 2013. This represents more than half of the insured population in the EU. The number of EHIC holders is steadily increasing, with 8 million more citizens carrying it in 2013 compared to the previous year (+4%).  Níos Mó... English (en)

Titim mhór ar uasteorainneacha praghsanna seirbhísí fánaíochta sonraí ón 1 Iúil amach – titim breis is 50% ón dtráth seo anuraidh!

06/24/2014

Titim mhór ar uasteorainneacha praghsanna seirbhísí fánaíochta sonraí ón 1 Iúil amach – titim breis is 50% ón dtráth seo anuraidh!

Sladmhargadh mór an tsamhraidh atá ann a bhuí leis an gCoimisiún Eorpach! Ón 1 Iúil 2014  amach, laghdóidh an AE, faoi bhreis is a leath, uasteorainneacha praghsanna d’íoslódálacha sonraí: síos ó 45 cent in aghaidh an mheigibhirt go 20 cent. Beidh sé níos saoire fós féachaint ar léirscáileanna agus ar fhíseáin, ríomhphoist a sheiceáil agus líonraí sóisialta a athnuachan – agus é sin ar fad agus tú ag taisteal timpeall na hEorpa.  Níos Mó...

An gceannaíonn tú cógais ar líne? Tá lógó nua tugtha isteach ag an gCoimisiún chun custaiméirí a chosaint

06/24/2014

An gceannaíonn tú cógais ar líne? Tá lógó nua tugtha isteach ag an gCoimisiún chun custaiméirí a chosaint

Tá ag méadú ar a mhinice a cheannaíonn muintir na hEorpa cógais ar an idirlíon, ach conas is féidir a bheith deimhin de go bhfuil cógaslanna ar líne iontaofa agus sábháilte? Inniu glacfaidh an Coimisiún Rialachán cur chun feidhme ar bhonn Threoir 2011/62/AE maidir le Táirgí Míochaine Falsaithe, treoir ina bhfuil an lógó leagtha síos a chaithfidh gach cógaslann ar líne a úsáid mar aon leis na ceanglais theicniúla atá ceaptha barántúlacht an lógó a dheimhniú. Beidh an lógó ar fáil do chách sa dara leath de 2015.  Níos Mó...

Commission publishes findings of first post-programme surveillance mission to Ireland

06/24/2014

Commission publishes findings of first post-programme surveillance mission to Ireland

The Commission has published its first report following the first post-programme surveillance review mission to Ireland.  Níos Mó... English (en)

European Vacancy and Recruitment Report -  lower skilled workers face increasing difficulties finding a job

06/24/2014

European Vacancy and Recruitment Report - lower skilled workers face increasing difficulties finding a job

Low-skilled workers encounter increasing difficulties finding a job, face lower job stability and are out-competed by medium-skilled workers even in elementary occupations. In contrast, job opportunities are growing in some high-skilled professions. These are the main findings of the European Vacancy and Recruitment Report 2014 published today.  Níos Mó... English (en)

Lá Domhanda na nDídeanaithe: Tháinig méadú beagnach 20,000 duine ar líon na n-iarrthóirí tearmainn a fuair cosaint san AE

06/19/2014

Lá Domhanda na nDídeanaithe: Tháinig méadú beagnach 20,000 duine ar líon na n-iarrthóirí tearmainn a fuair cosaint san AE

De réir fhigiúirí Eurostat a foilsíodh inniu, an lá roimh Lá Domhanda na nDídeanaithe, fuair 135,725 iarrthóir tearmainn cosaint ó Bhallstáit an AE in 2013, sin ardú ón 116,200 duine a fuair cosaint in 2012. Le cúig bliana anuas, d'éirigh le breis agus 570,00 iarrthóir tearmainn stádas cosanta a bhaint amach san AE  Níos Mó...

Sábháilteacht othar: san AE – dul chun cinn déanta ach níos mó le déanamh

06/19/2014

Sábháilteacht othar: san AE – dul chun cinn déanta ach níos mó le déanamh

Pacáiste sábháilteachta othar a d'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach inniu, cuireann sé béim ar an tslí a dtugann an Coimisiún agus tíortha an AE aghaidh ar dhúshlán na sábháilteachta othar, an dul chun cinn a rinneadh ó 2012 agus bacainní atá le sárú le sábháilteacht othar a fheabhsú, mar a fhoráiltear i Moladh ón gComhairle in 2009.  Níos Mó...

Is í Éire an cúigiú tír is costasaí san AE agus an tír is costasaí ar fad i gcás alcóil agus tobac

06/19/2014

Is í Éire an cúigiú tír is costasaí san AE agus an tír is costasaí ar fad i gcás alcóil agus tobac

De réir figiúirí a d'fhoilsigh Eurostat inniu, bhí Éire ar an gcúigiú tír is airde praghsanna earraí tomhaltais san AE in 2013 – bhí siad 118% le taobh mheán an AE. Sa Danmhairg is airde a bhí praghsanna (140% le taobh mheán an 28 Ballstát), agus ansin ina diaidh an tSualainn (130%), agus Lucsamburg agus an Fhionlainn (123% sa dá thír). Ba iad na tíortha is ísle praghsanna an Ungáir (60%), an Pholainn agus an Rómáin (57% sa dá thír), agus an Bhulgáir (48%).  Níos Mó...

REFIT – Tá dlí an AE níos simplí, níos éadroime agus níos neamhchostasaí, mar gheall  ar an gCoimisiún

06/18/2014

REFIT – Tá dlí an AE níos simplí, níos éadroime agus níos neamhchostasaí, mar gheall ar an gCoimisiún

Gan ach dornán laethanta fágtha go dtí an Chomhairle Eorpach, tá clár oibre an AE le haghaidh rialála cliste á thiomáint chun tosaigh ag an gCoimisiún. Tá léirithe i dTeachtaireacht a glacadh inniu go bhfuil Clár an Choimisiúin um Oiriúnacht agus Feidhmíocht Rialála (REFIT) faoi lánseol agus, go deimhin, go bhfuil dlí an AE ag éirí níos éadroime, níos simplí, agus níos neamhchostasaí.  Níos Mó...

EU recognises Limerick’s ‘park & picnic pods’ project

06/17/2014

EU recognises Limerick’s ‘park & picnic pods’ project

Limerick’s ‘park & picnic pods’ project is one of 19 projects around Europe that will receive funding under the European Commission’s Sustainable Urban Mobility campaign ‘Do the Right Mix’. The selected actions will each receive up to € 7 000 to support activities promoting greener and more sustainable ways of getting around town, such as design competitions and educational activities.  Níos Mó... English (en)

Níl an t-oideachas ná an oiliúint in ann chuig an obair, sin de réir an ceathrú cuid, beagnach, de na hÉireannaigh agus de na hEorpaigh a thug freagra i suirbhé

06/17/2014

Níl an t-oideachas ná an oiliúint in ann chuig an obair, sin de réir an ceathrú cuid, beagnach, de na hÉireannaigh agus de na hEorpaigh a thug freagra i suirbhé

Léirítear i suirbhé nua ó Eurabharaiméadar maidir le ‘Limistéar Eorpach Scileanna agus Cáilíochtaí’ go mothaíonn an ceathrú cuid, beagnach, de shaoránaigh an AE (23%) agus de shaoránaigh na hÉireann (22%) nár thug a gcuid oideachais nó a gcuid oiliúna na scileanna cuí dóibh chun post a fháil a bhí ag teacht lena gcuid cáilíochtaí.   Níos Mó...

Ráiteas ón gCoimisinéir Šemeta faoi Threochtaí Cánacha san Eoraip

06/16/2014

Ráiteas ón gCoimisinéir Šemeta faoi Threochtaí Cánacha san Eoraip

I ráiteas a rinneadh tar éis fhoilsiú na tuarascála "Taxation trends in the European Union (Treochtaí Cánachais san Aontas Eorpach) ó Eurostat, dúirt Algirdas Šemeta, an Coimisinéir um Chánachas, Custam, Frith-Chalaois agus Iniúchóireacht go gcaithfí cánachas nach bhfuil díobhálach d'fhás a chur i gcroílár na n-athchóirithe struchtúrtha.  Níos Mó...

Sábháilteacht Bia: 35 bliain ag cosaint sláinte daoine agus ainmhithe

06/13/2014

Sábháilteacht Bia: 35 bliain ag cosaint sláinte daoine agus ainmhithe

Níos mó ná riamh roimhe seo tá an Eoraip ag brath ar an gCóras Mear-rabhaidh um Bia don Duine agus d'Ainmhithe (RASFF), chun a chinntiú go gcloíonn ár gcuid bia le caighdeáin sábháilteachta atá i measc na gcaighdeán is airde ar domhan. Bunaíodh 35 bliain ó shin é chun sábháilteacht bia a chinntiú, ach léiríonn an tuarascáil bhliantúil a foilsíodh inniu faoi RASFF in 2013 gur uirlis ríthábhachtach é chun lorg táirgí a fháil agus iad a aistarraingt i gcás calaoíse.  Níos Mó...

Treoir nua maidir le Cearta Tomhaltóra tagtha i bhfeidhm inniu

06/13/2014

Treoir nua maidir le Cearta Tomhaltóra tagtha i bhfeidhm inniu

Tá dea-scéala ann don breis is 507 milliún tomhaltóir san Eoraip: ón lá inniu amach, is treise a gcearta ar fud an Aontais Eorpaigh de bharr reachtaíocht nua ón AE. Déanann an Treoir nua ón AE cearta tomhaltóirí a neartú pé áit agus pé uair a mbíonn siad ag siopadóireacht san Eoraip — ar líne agus ar an mbaile mór.  Níos Mó...

Níl ach 9% de na hÉireannaigh ar cuireadh ceist orthu an-sásta de phraghas an iompair phoiblí

06/12/2014

Níl ach 9% de na hÉireannaigh ar cuireadh ceist orthu an-sásta de phraghas an iompair phoiblí

Tá léirithe i suirbhé nua ó Eurabharaiméadar faoi leibhéil sástachta i dtaca le hiompar poiblí ar fud na hEorpa nach bhfuil ach 9% de na daoine ar cuireadh ceist orthu in Éirinn an-sásta de phraghas an iompair phoiblí, go bhfuil 31% díobh measartha sásta, ach go bhfuil 44% míshásta. I Málta tá 44% de fhreagróirí an-sásta (an líon is airde) de phraghas an iompair phoiblí. Is sa Pholainn, sa Ghearmáin, san Ísiltír agus san Ungáir is lú atá daoine sásta de phraghasanna an iompair phoiblí – 4%.  Níos Mó...

Commission investigates transfer pricing arrangements on corporate taxation of Apple (Ireland)

06/11/2014

Commission investigates transfer pricing arrangements on corporate taxation of Apple (Ireland)

The European Commission has opened three in-depth investigations to examine whether decisions by tax authorities in Ireland, The Netherlands and Luxembourg with regard to the corporate income tax to be paid by Apple, Starbucks and Fiat Finance and Trade, respectively, comply with the EU rules on state aid. The opening of an in-depth investigation gives interested third parties, as well as the three Member States concerned, an opportunity to submit comments. It does not prejudge the outcome of the investigation.  Níos Mó... English (en)

EU calls for reforms and investment in R&I to sustain economic recovery

06/10/2014

EU calls for reforms and investment in R&I to sustain economic recovery

Máire Geoghegan-Quinn, European Commissioner for Research, Innovation and Science, has today highlighted the importance of research and innovation (R&I) investments and reforms for economic recovery in the European Union.  Níos Mó... English (en)

Data Protection well on track after Justice Council

06/06/2014

Data Protection well on track after Justice Council

Following today's Justice Council in Luxembourg, significant progress has been made under the EU Justice portfolio, with Ministers reaching agreements on a number of key files including data protection, protection for children in criminal court proceedings and cross-border insolvency law.  Níos Mó... English (en)

Commission sponsors Machine Translation showcase at Localization World in Dublin

06/04/2014

Commission sponsors Machine Translation showcase at Localization World in Dublin

The European Commission is sponsoring the TAUS Machine Translation showcase at the Localization World conference. The conference runs from 4 to 6  June at the Convention Centre in Dublin.  Níos Mó... English (en)

Fás a thógáil: Moltaí ar leithligh do gach tír, 2014

06/03/2014

Fás a thógáil: Moltaí ar leithligh do gach tír, 2014

Tá sraith moltaí glactha ag an gCoimisiún Eorpach inniu le haghaidh beartas eacnamaíoch do gach Ballstát faoi seach chun dlús a chur leis an téarnamh geilleagrach a thosaigh bliain ó shin. Tá na moltaí sin bunaithe ar mhionanailísí ar an staid reatha i ngach tír ar leithligh agus tá treoir iontu maidir le borradh a chur faoin bhfás geilleagrach, cur le hiomaíocht agus fostaíocht a chruthú in 2014-2015.  Níos Mó...

Cead tugtha ag an gCoimisiún do Hutchison 3G chun Telefónica Ireland a cheannach, ach sin faoi réir coinníollacha

05/28/2014

Cead tugtha ag an gCoimisiún do Hutchison 3G chun Telefónica Ireland a cheannach, ach sin faoi réir coinníollacha

Faoi Rialachán Cumaisc ón AE tá cead tugtha ag an gCoimisiún Eorpach do Hutchison 3G (H3G) chun an gnó teileachumarsáide soghluaiste Telefónica Ireland (O2 Ireland) a cheannach. Tá coinníollacha ag gabháil leis an gcead, atá leagtha síos i bpacáiste coimitmintí a chuir H3G chun tosaigh. Bhí an ceannach seo ina ábhar buartha don Choimisiún, mar a fógraíodh é i dtús ama, mar go mbeadh fórsa iomaíoch tábhachtach ar lár i margadh na teileachumarsáide soghluaiste in Éirinn dá mbainfí amach é, rud a bheadh ar aimhleas tomhaltóirí.  Níos Mó...

Cáilíocht uisce den scoth le fáil ag formhór na suíomhanna snámha in Éirinn

05/27/2014

Cáilíocht uisce den scoth le fáil ag formhór na suíomhanna snámha in Éirinn

De réir na tuarascála bliantúla maidir le cáilíocht uisce snámha ón nGníomhaireacht Eorpach Chomhdhaoil (EEA), meastar go bhfuil beagnach 85% d’uiscí snámha na hÉireann den cháilíocht is fearr. Meastar go bhfuil 3% d’uiscí snámha na hÉireann den cháilíocht is boichte, amhail mar atá sa bhFrainc agus sa Spáinn ach níos fearr ná an Bheilg (4%), an Ísiltír (5%) agus an Eastóin (6%).  Níos Mó...
Nuashonrú is déanaí: 21/05/2013  |Barr