Cosán nascleanúna

Príomhréimsí Beartais
Print

Tá an AE gníomhach i méid mór réimsí beartais, idir chearta an duine, iompar agus trádáil.

Cliceáil ar na naisc thíos le heolas nuashonraithe a fháil faoi na príomhréimsí beartais seo a leanas agus faoin gcaoi a dtéann siad i bhfeidhm orainn in Éirinn:

Éire agus an Comhbheartas Talmhaíochta - Dlúthchuid de shaoil na hÉireann is ea an fheirmeoireacht ó tháinig na chéad daoine chun cónaí san oileán glas méith seo againn. Foinse luachmhar bia agus trádála is ea aeráid bhog agus talamh torthúil na hÉireann leis na mílte bliain, agus is cuid dhílis dár ndúchas go fóill iad. Chuidigh a ballraíocht san Aontas Eorpach le hÉirinn a spleáchas ar thalmhaíocht a laghdú agus anois tá cuid mhór tionscal ardteicneolaíochta againn agus easpórtálaimid earraí ar fud an domhain. Mar sin féin, is fiú €24 billiún in aghaidh na bliana an cion a chuireann an earnáil agraibhia leis an ngeilleagar náisiúnta agus, má chuirtear na tionscail choimhdeacha san áireamh, tá 10% den fhostaíocht sa tír san earnáil agraibhia. Dála na muintire a chuaigh rompu, tá go leor dúshlán roimh fheirmeoirí na hÉireann faoi láthair ach ní gá dóibh aghaidh a thabhairt orthu ina n-aonar mar gur Ballstát den Aontas Eorpach sinn.. Tuilleadh eolais ...Dairy cows
An AE agus an geilleagar -  Bhí rath eacnamaíoch na hÉireann go mór faoi chaibidil sna meáin le deich mbliana anuas nó mar sin. Le linn bhlianta rathúla an Tíogair Cheiltigh, blianta ina raibh fás as cuimse sa siúl, tharla tobchliseadh eacnamaíoch mórthaibhseach a d'fhág go raibh ar Rialtas na hÉireann cabhair airgeadais a lorg ón gCoimisiún Eorpach, ón mBanc Ceannais Eorpach agus ón gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (CAI), nó an 'troika' mar is fearr aithne orthu. Ba dhea-shampla os comhair an tsaoil ab ea Éire roimhe sin, tír bheag le geilleagar oscailte a bhain dea-cháil amach ar an margadh nua-aimseartha domhanda, ach d'imigh an cháil sin agus bhí Éire ar tí titim go mór ar gcúl. Tá Éire ag téarnamh anois agus tá bearta á gcur i bhfeidhm chun fás a spreagadh agus ár ngeilleagar a chosaint don todhchaí atá romhainn. Tuilleadh eolais ...

 Euro notes

An Comhshaol - Tá cáil ar chomhshaol na hÉireann ar fud an domhain. Mealltar na milliúin cuairteoirí chugainn gach bliain de bharr aer úr glan agus thírdhreach glasuaine na tíre.
Ar cheann de na cuspóirí is tábhachtaí atá ag Éirinn tá an cúram a thugtar do na hacmhainní nádúrtha agus don dúlra le go mbeidh siad ann don ghlúin inár ndiaidh, agus is tosaíocht atá ansin don Aontas Eorpach freisin.  Tá aird tugtha ar an méid sin ag Éirinn agus tá dul chun cinn déanta i réimsí ar nós bainistiú dramhaíola agus cáilíocht aeir, ach tá go leor le déanamh fós maidir leis an nádúr a chosaint, cáilíocht uisce a fheabhsú agus aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide. I gcomhluadar an Aontais Eorpaigh, éireoidh linn an sprioc maidir le comhshaol níos fearr agus níos cliste a bhaint amach mar go bhfuil beartas an AE ceaptha sa chaoi is go ngníomhóidh na Ballstáit le chéile le dúshlán a thabhairt do na bagairtí atá ann don domhan agus fás inbhuanaithe a bhaint amach i ngeilleagar ísealcharbóin. Tuilleadh eolais ...
Sunset
Éire agus an Comhbheartas Iascaigh - Mar gur oileán í Éire bhí an iascaireacht tábhachtach i gcónaí don gheilleagar agus don tsochaí. Na huiscí nádúrtha glana atá thart timpeall ar imeallbhord 7,500km na hÉireann, tá saibhreas bia mara iontu leis na mílte bliain, agus is tábhachtach an saibhreas sin a chaomhnú don chéad ghlúin eile. Na báid seoil, na sleánna agus na heagacha garbha a d'úsáid ár sinsir, níor chuir siad jabanna, an timpeallacht chósta ná stoic éisc i mbaol mar atá á dhéanamh ag soithí agus modhanna iascaireachta an lae inniu. Tá trálaeir thráchtála an lae inniu in ann achar fada a thaisteal thar muir agus tá castainní a oibríonn le cumhacht an uisce ar roinnt trálaer inniu atá in ann cúpla tona iasc a ghabháil in eangach amháin. Sa 20ú haois, is beag nár díothaíodh roinnt stoc éisc de dheasca ró-iascaireachta agus thruailliú na farraige, agus bhí gá tionscal na hiascaireachta a chur faoi rialú. Tugtar tacaíocht anois tríd an gComhbheartas Iascaigh do leasanna iascairí, phobail iascaireachta agus thomhaltóirí táirgí éisc na hÉireann. Tuilleadh eolais ...Fishing trawler
Taighde agus Nuálaíocht - Bhí geilleagar na hÉireann ar cheann de na geilleagair ba mheasa a buaileadh san Eoraip nuair a tharla suaitheadh eacnamaíochta ar fud an domhain tar éis ghéarchéim airgeadais na bliana 2008. Tá próiseas mall an téarnaimh ar bun ach is gá cúram agus faireachas fós agus muid ag obair le geilleagar láidir a chruthú a bheidh oiriúnach le riar ar ár riachtanais sna blianta amach romhainn. Is gá comhdhlúthú fioscach agus athchóiriú struchtúrach ach tá comhthábhacht le hinfheistíocht chliste sa phróiseas atógála. Ní mór d'Éirinn, agus don Eoraip, breathnú i dtreo dheiseanna eacnamaíocha an lae amárach, agus sin an fáth a bhfuil infheistiú ama, airgid agus acmhainní i dtaighde agus i nuáil chomh tábhachtach sin dár dtodhchaí. Tuilleadh eolais ...Research laboratory

An Chomhpháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta idir an AE agus SAM- Chuaigh an tAontas Eorpach agus na Stáit Aontaithe i gceann idirbheartaíochtaí chun teacht ar chomhaontú a chabhróidh chun na céadta míle post a chruthú agus na billiúin euro a phumpáil isteach sna geilleagair ar dhá thaobh an Atlantaigh. Tá sé mar aidhm leis na cainteanna Comhpháirtíocht Thrasatlantach Trádála agus Infheistíochta (TTIP) chuimsitheach a bhaint amach a bheidh ar an socrú déthaobhach is mó riamh ar domhan le haghaidh trádála agus infheistíochta. Tá an AE agus na SAM ag trádáil earraí agus seirbhísí gach lá ar fiú €2 billiún iad, ach chruthódh an TTIP tuilleadh fáis agus deiseanna nua trí rómhaorlathas agus taraifí a dhíbirt más féidir chun costais a laghdú agus margaí nua a oscailt. Tuilleadh eolais ...

US and EU flags


Tá naisc faoi fhaisnéis níos ginearálta faoi na réimsí beartais uile atá ag an AE le fáil anseo.
Nuashonrú is déanaí: 24/06/2014  |Barr