Cosán nascleanúna

An Comhshaol
Print

Íomhá de lochanna Chill AirneIs iad an t-aer glan úr agus na tírdhreacha aifíse glasa a mheallann na milliúin cuairteoir go hÉirinn agus is mór an clú agus an cháil atá ar ár gcomhshaol nádúrtha neamhmhillte ar fud an domhain.

Is den tábhacht aire a thabhairt dár n-acmhainní nádúrtha agus dár ngnáthóg agus iad a chosaint, agus ní in Éirinn amháin, mar tá truailliú agus an t-athrú aeráide ag cur thodhchaí gach duine ar an bpláinéid seo i mbaol.

Le cois feabhas a chur ar cháilíocht an uisce agus an aeir, dramhail a laghdú agus cur leis an athchúrsáil a dhéanaimid, ní mór dúinn teacht ar bhealaigh nua chun fuinneamh inacmhainne nach ndéanann díobháil don aeráid a chinntiú do shaoránaigh agus do ghnólachtaí.

Sin an fáth go bhfuil An tAontas Fuinnimh ar cheann de phríomhthosaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh agus cuideoidh sé chun Éire agus an chuid eile den Eoraip a chosaint ó bhagairtí móra amhail an t-athrú aeráide agus an truailliú.

Mar chuid den Aontas Eorpach is féidir linn gníomhú i gcomhar le Ballstáit eile chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá roimh an domhan ó thaobh an chomhshaoil de agus fás inbhuanaitheach agus cruthú fostaíochta a bhaint amach i ngeilleagar ísealcharbóin.

Is é príomhchuspóir Ard-Stiúrthóireacht Comhshaoil an Choimisiúin Eorpaigh a chinntiú go gcloíonn Éire agus na Ballstáit ar fad le reachtaíocht agus le beartais an Aontais Eorpaigh a cruthaíodh le gnáthóga nádúrtha a chosaint, aer agus uisce a choinneáil glan agus le cinntiú go ndéantar dramhaíl a dhiúscairt mar is ceart.

Tá Clár Gníomhaíochta Comhshaoil ar a dtugtar Muid ag maireachtáil go maith faoi shrianta ár bpláinéid a threoróidh beartas comhshaoil na hEorpa go dtí 2020, clár a aontaíodh le linn Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh in 2013.

Fíricí faoin chomhshaoil

 • Mar is léir ó thaifid teochta in Éirinn, tá treocht shoiléir ann go bhfuil an aeráid ag athrú. Idir 1890 agus 2008 níor tháinig ach méadú 0.06º C ar an teocht gach deich mbliana. B'ionann an méadú don tréimhse 1980-2008 agus 0.14º C gach deich mbliana.
 • Ó bhí 1990 ann bhí sé cinn de na deich mbliana is teo riamh in Éirinn againn.
 • Tá laghdú le sonrú in Éirinn ar líon na laethanta seaca agus níl séasúr na seaca chomh fada agus a bhíodh.
 • Tugadh méadú 0.85°C faoi deara in uiscí farraige ar chóstaí na hÉireann ó 1950 i leith. Ba é 2007 an bhliain ba theo ar thaifid thart faoi chóstaí na hÉireann.
 • Thit ídiú fuinnimh an mheánlíon tí in Éirinn 32% idir 1990 agus 2013, a bhuíochas sin go pointe le rialacháin fuinnimh foirgnimh, rátáil fuinnimh agus cláir fuinnimh a bhfuil feabhas tagtha orthu.
 • Tá ceangal dlí ar Éirinn faoi Scéim an Aontais Eorpaigh maidir le Trádáil Astaíochtaí. Faoin scéim sin, tá ceangal ar rialtais uasteorainneacha astaíochtaí a chur i bhfeidhm ar earnálacha éagsúla.
 • Meastar go mbeidh astaíochtaí bliantúla na n-earnálacha sin in Éirinn nach bhfuil sa Scéim Trádála Astaíochtaí idir 9 agus 14 faoin gcéad faoi bhun leibhéil 2005 faoin mbliain 2020. Mar sin féin, is é 20% faoi bhun leibhéil 2005 an sprioc.
 • Meastar go dtiocfaidh méadú 2% ar astaíochtaí talmhaíochta in Éirinn don tréimhse 2013-2020.
 • Meastar freisin go mbeidh tréan fáis le sonrú ar astaíochtaí as seo go 2020 agus go dtiocfaidh méadú idir 13 agus 19 faoin gcéad ar na leibhéil a bhí ann in 2013.
 • Sa dara leath de 2014 is in Éirinn a bhí an tríú praghas is airde san Aontas le haghaidh leictreachas baile (€25.40 in aghaidh 100kWh). Ba é €20.80 an meánchostas san Aontas Eorpach. Bhí Éire ar cheann de na deich dtír ba chostasaí le haghaidh praghsanna gáis tí agus €7.50 in aghaidh 100kWh á íoc againn, beagán os ceann mheán an Aontais Eorpaigh - €7.20 in aghaidh 100kWh.
 • Is léir ón honatóireacht a dhéantar ar cháilíocht an uisce inólta poiblí in Éirinn go bhfuil 20,000 duine ar 20 córas soláthair uisce poiblí a bhfuil fógraí uisce a fhiuchadh i bhfeidhm orthu. De réir na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (GCC), ag tús 2015 bhí 121 soláthar uisce, atá ag freastal ar 940,000 duine, 'i mbaol'.
 • Mar thoradh ar bhreith ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i ndiaidh don Choimisiún Eorpach cás a thionscain, thug Éire reachtaíocht agus Plean Náisiúnta Cigireachta isteach le haghaidh dabhacha séarachais chun rialú a dhéanamh ar sceitheadh fuíolluisce ó na tithe ar fad nach bhfuil nasctha leis an ngréasán séarachais phoiblí. Mar sin féin, in athbhreithniú a rinneadh ar an gcéad bhliain den phlean, fuarthas amach gur theip ar bheagnach leathchuid de dhabhacha séarachais príobháideacha sa chigireacht.
 • In 2014, chomhlíon 94% de na limistéir in Éirinn atá ainmnithe mar láithreacha snámha caighdeán cáilíochta íosta an Aontais Eorpaigh agus tugadh an grad 'ar fheabhas' do 75% díobh sin. Ardaíodh na caighdeáin sa bhliain sin faoi Threoir nua ón Aontas Eorpach maidir le hUiscí Snámha.
 • Léirítear i bhfigiúirí ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil le haghaidh 2013 gur lú an méid dramhaíola tí (dramhaíl i mboscaí bruscair dubha de ghnáth) atá á chur chuig láithreáin líonta talaimh agus gur mó an méid atá á chur chuig athghabháil fuinnimh. Idir 2012 agus 2013 tháinig méadú 197% ar mhéid na dramhaíola a easpórtáladh chun a húsáid mar bhreosla.
 • Tá ráite i dtuarascáil de chuid an Choimisiúin Eorpaigh a foilsíodh i mBealtaine 2015 go bhfuil stádas caomhnaithe neamhfhabhrach ag bogaigh uile na hÉireann agus gur in olcas atá siad ag dul.
 • Cuireann Treoir an Aontais Eorpaigh maidir le gnáthóga ceangal ar Éirinn measúnú ar stádas ár ngnáthóg agus ár speiceas a chur ar fáil gach sé bliana. De réir na tuarascála is déanaí ó 2014, tá brú i gcónaí ar chuid mhaith dár ngnáthóga tábhachtacha, amhail móintigh, coillte dúchasacha agus gnáthóga ar na cóstaí.
 • As measc na 60 speiceas a ndearnadh measúnú orthu in 2013, measadh go raibh breis agus leathchuid acu 'fabhrach', 20% 'neamhdhóthanach', 12% 'olc' agus 16% 'anaithnid'. Tá ráite i dtuarascáil an mheasúnaithe go bhfuil titim mhór ar líon speiceas éanlaith áirithe in Éirinn amhail an crotach agus an bhreacóg.

Graf ina léirítear sciar earnála astaíochtaí na dtruailleán in 2013

Aontas Fuinnimh

Is é ceann de na príomhchúiseanna go bhfuil gás mórdhíoltóirí san Eoraip dhá oiread níos costasaí ná a mhacasamhail i SAM, go bhfuil margadh ilroinnte ann ar an taobh seo den Atlantach agus níl sé chomh slán agus a d'fhéadfadh sé bheith.

Is sna teicneolaíochtaí ríthábhachtacha fuinnimh atá an lámh in uachtar á cailleadh againn, ó tharla go bhfuilimid ag cur i bhfad barraíocht gáis agus leictreachais amú agus nílimid ag obair as lámh a chéile chun an soláthar a chinntiú don todhchaí.

Graf ina léirítear praghsanna fuinnimh an líon tí san Aontas Eorpach agus i dtíortha eile.

Tá céim mhór chun tosaigh glactha ag an gCoimisiún Eorpach le dul i ngleic leis na ceisteanna sin trí Aontas Fuinnimh a chruthú chun a chinntiú go mbeidh todhchaí againn ina mbeidh fuinnimh slán, inacmhainne againn nach ndéanann díobháil don aeráid agus atá ar fáil do gach saoránach agus gach gnó.

Ligfidh an tAontas Fuinnimh d'Éirinn agus do gach Ballstát bearta comhtháite a fhorbairt i ndáil le réimse beartas éagsúil ar leibhéal an Aontais Eorpaigh agus ar an leibhéal náisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin fuinnimh na hEorpa agus ar bhagairt dhomhanda an athraithe aeráide.

Is ag tógáil ar Chreat 2030 do Bheartas Aeráide agus Fuinnimh, agus é mar aidhm leis gáis cheaptha teasa a laghdú, agus ar Straitéis Slándála Fuinnimh na hEorpa, atá ceaptha ár spleáchas ar iompórtálacha fuinnimh a laghdú, atá an tAontas Fuinnimh.

Iompórtálann an tAontas Eorpach 53% den fhuinneamh a chaitheann sé. Ar cheann de na bealaí is tábhachtaí chun an spleáchas sin a laghdú tá margadh Eorpach fuinnimh a thógáil atá go hiomlán comhtháite trí theicneolaíochtaí nua glana a scrúdú, acmhainní dhúchasacha a fhorbairt agus feabhas a chur ar bhonneagar chun teacht ar fhoinsí nua soláthair.

Is den tábhacht pleananna chun feabhas a chur ar shlándáil fuinnimh na hEorpa, go háirithe do na Ballstáit sin nach bhfuil nasc maith leis an mórghréasán acu ar nós na hÉireann, mar go bhfuilimid an-leochaileach i gcás rúscadh praghais agus soláthair mar gheall ar spleáchas mór ar ola iompórtáilte.

Amach anseo beidh beartais fuinnimh na hÉireann comhnasctha le straitéisí an Aontais Fuinnimh agus táimid ag breathnú chun tosaigh cheana féin a bhuí le bearta amhail Tionscnamh Thíortha na Mara Thuaidh um Eangacha Amach ón gCósta agus cruthú Margaidh Leictreachais Aonair d'oileán na hÉireann ar fad.

Beartas

An tAire Tom Hayes TD, Aire a bhfuil freagracht ar leith aige i leith Foraoiseachta, in éineacht leis an Dr Ciaran Fallon, Stiúrthóir Maoirseachta agus Earraí Poiblí, agus iad ag oscailt láithreán athchóirithe Mhóin na Scotha Buí mar chuid de thionscadal uathúil Choillte le haghaidh gnáthóg portach ardaithe.Aithníonn údaráis na hÉireann go gcaithfidh cúrsaí comhshaoil a bheith lárnach sa phróiseas ceaptha beartas agus sa phróiseas cinnteoireachta ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil.

In 2012, leag Rialtas na hÉireann a straitéis síos ina Chreat le haghaidh forbairt inbhuanaithe , creat a leagann amach bonneagar fadtéarmach chun forbairt inbhuanaithe agus an geilleagar glas in Éirinn a chur chun cinn.

Mar sin féin, le go mbeidh rath ar an gcreat sin, ní mór an beartas comhshaoil agus an reachtaíocht chomhshaoil atá againn a bheith bunaithe ar dhul chun cinn san Eoraip agus ar fud an domhain mar go dteastaíonn cur chuige comhordaithe uilíoch leis an domhan a chosaint agus an comhshaol a fheabhsú.

Tá creat dá cuid féin ag an Eoraip – Clár Gníomhaíochta Comhshaoil (CGC) – chun a chinntiú go gcuirtear cúram an chomhshaoil san áireamh i ngach leibhéal den phróiseas déanta cinntí san Aontas Eorpach.

Tháinig ceannairí an Aontais ar chomhaontú i dtaca le creat 2030 le haghaidh beartais aeráide agus fuinnimh a bhfuil sé mar aidhm leo gáis cheaptha teasa a laghdú 40% faoi bhun leibhéil 1990 agus leagadh amach sprioc 27% ar a laghad le haghaidh fuinneamh inathnuaite agus coigilteas fuinnimh faoi 2030.

Tá Éire píosa maith ar chúl an Aontais ó thaobh athrú aeráide agus fuinnimh de, gan ach 7.8% de thomhaltas fuinnimh ag teacht ó fhuinneamh inbhuanaithe.

Léiríonn na staitisticí is déanaí ón Aontas nach mór d'Éirinn an sciar den tomhaltas fuinnimh deiridh a ghintear le hathnuaiteáin a mhéadú ocht faoin gcéad chun sprioc na tíre do 2020 a bhaint amach, is é sin 16%, agus muid a chur ar an mbealach i dtreo sprioc 2030.

Tá coimitmint tugtha anois ag an Aontas Eorpach a chuid astaíochtaí a laghdú go dtí idir 80% agus 95% faoi bhun leibhéil 1990 faoi 2050 agus tá 'treochlár' leagtha amach ag an gCoimisiún Eorpach ina sonraítear an dóigh is cost-éifeachtúla leis sin a bhaint amach.

Tá sé beartaithe ag an Aontas Eorpach suas le €14 billiún i ndeontais ó bhuiséad an Aontais agus ón gCiste Eorpach Forbraíochta (CEF) a chur ar fáil sa tréimhse 2014-2020 chun tacú le gníomhaíochtaí i leith na haeráide i dtíortha comhpháirtíochta lasmuigh den Aontas, i gcomhréir leis an sprioc ar a laghad 20% de bhuiséad an Aontais Eorpaigh a infheistiú i mbearta a bhaineann leis an aeráid idir 2014 agus 2020.

Tá straitéis ceaptha ag an Aontas freisin le stop a chur leis an meath ar speicis agus gnáthóga i mbaol faoi 2020. I gcroílár na straitéise sin tá Natura 2000, gréasán de 26,000 limistéar nádúrtha faoi chosaint a chlúdaíonn 18% den Aontas Eorpach. Tá 583 láthair faoi chosaint in Éirinn, a chlúdaíonn 14% den tír.

Tá imní ann faoin gcaoi a bhfuil rialtas na hÉireann ag cur chun feidhme na reachtaíochta atá ag an Aontas Eorpach a chosnaíonn gnáthóga portach móna atá clúdaithe faoi Natura 2000. Ní amháin gur cineálacha bithéagsúlachta faoi bhagairt atá sna gnáthóga sin, ach is cúltaiscí tábhachtacha carbóin atá sna portaigh mhóna freisin agus tá ról tábhachtach acu san éiceachóras, maidir le cosc tuillte mar shampla.

D'iarr an Coimisiún Eorpach ar Éirinn bearta práinneacha a dhéanamh le portaigh mhóna na hÉireann a chaomhnú i ndiaidh do lucht eolaíochta rabhadh a thabhairt go bhfuil suas le 35% de ghnáthóga áirithe tosaíochta scriosta ó tugadh isteach an Treoir um Ghnáthóga.

Creideann an Coimisiún freisin nach ar shlí éifeachtach a tugadh faoin toirmeasc ar bhaint mhóna i 56 phortach ardaithe, toirmeasc a tugadh isteach in 2010 agus 2011, agus is cnámh spairne go fóill í an cheist seo in Éirinn.

Tá pleananna ag Éirinn anois amuigh agus istigh ar 685 heicteár de phortaigh ardaithe a athbhunú ar 17 suíomh de chuid Choillte i seacht gcontae mar chuid de mhórthionscadal caomhnaithe dúlra.

Cuirfidh Ard-Stiúrthóireacht Comhshaoil an Choimisiúin Eorpaigh, Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Coillte cómhaoiniú ar fáil le haghaidh'Dea-Chleachtas a Léiriú in Athbhunú Portach Ardaithe in Éirinn' faoi Chlár LIFE-Nature an Aontais Eorpaigh. 

Maoiniú

Is leis an gClár LIFE a mhaoinítear cur chun feidhme bheartas comhshaoil an Aontais Eorpaigh. Ó 1992 i leith, tá isteach agus amach le €3.1 billiún tugtha ag an gclár do chosaint an chomhshaoil ar fud na hEorpa.

San iomlán tugadh cómhaoiniú do 57 dtionscadal in Éirinn; baineann 38 díobh sin le nuálaíocht agus 19 díobh le caomhnú an nádúir.

Infheistíodh €124 milliún san iomlán sna tionscadail sin, agus is é an tAontas Eorpach a thug €54 milliún den mhéid sin.

Tá an clár LIFE+ do na blianta 2014–2020 ag teacht faoin rialachán nua Rialachán LIFE don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide . Is é €3.5 billiún buiséad iomlán an chláir don tréimhse sin agus tá fochláir comhshaoil agus fochláir um ghníomhú ar son na haeráide ag gabháil leis.

Tá maoiniú táscach ón gclár LIFE sannta d'Éirinn don tréimhse 2014-2017 faoin bhFochlár Comhshaoil. Tar éis 2017, is ar thuilleamas na dtionscadal amháin a roghnófar iad agus beidh tionscadail Éireannacha san iomaíocht le hiarratais ó Bhallstáit uile an Aontais Eorpaigh.

Is ar thuilleamas amháin atá an próiseas roghnúcháin bunaithe faoin bhFochlár le haghaidh Gníomhú ar son na hAeráide.

Uair amháin sa bhliain tá glao ar iarratais le haghaidh LIFE+ faoina dtig le tionscadail rathúla maoiniú a iarraidh faoi thrí theideal: an dúlra agus an bhithéagsúlacht, beartas agus rialachas comhshaoil agus faisnéis agus cumarsáid.

Tá trí cinn de thionscadal LIFE+ a bhaineann le Beartas agus Rialachas Comhshaoil ar siúl in Éirinn faoi láthair. Leis an tionscadal DEPOTEC, tá próiseas á fhorbairt chun boinn chaite a iompú ina n-ábhar ionadach le haghaidh líonadh carbóin, ábhar a úsáidtear i dtáirgeadh rubair. Is é Erneside Engineering Ltd, Corcaigh, atá i mbun an tionscadail, a tosaíodh i Meán Fómhair 2011 agus a mairfidh ar feadh tréimhse 51 mhí san iomlán.

Sean coire-theach i mBaile Munna, Baile Átha CliathIs é Comhairle Cathrach an Chláir atá ag comhordú GeoparkLIFE, tionscadal a bhfuil sé mar aidhm aige bonn láidir a chur faoi chomhtháthú turasóireachta agus oidhreacht nádúrtha le linn tréimhse 63 mhí. Lena chois sin, tá an tionscadal ag obair chun dhá thrá a fhreastal - forbairt turasóireachta agus caomhnú na bithéagsúlachta sa Bhoirinn san am céanna.

I measc na dtionscadal a dtabharfar maoiniú dóibh faoi chlár LIFE, tá WISER LIFE, atá á reáchtáil ag an lárionad Rediscovery Centre Ltd i mBaile Munna, Baile Átha Cliath. Tugadh maoiniú €3.6 milliún don tionscadal in 2014 chun coire-theach áitiúil, nach rabhthas a úsáid, a athrú ó bhun agus ionad comhshaoil a dhéanamh de a bheidh ina eiseamláir dea-chleachtais ó thaobh dramhaíl a athúsáid agus dramhaíl a ullmhú le haghaidh athúsáide.

San áireamh sna sé cinn de thionscadail LIFE+ Nature atá ar siúl in Éirinn faoi láthair, tá dhá cheann i gCúige Mumhan a fuair maoiniú in 2014 arbh fhiú €8.1 milliún é.

Ceann den dá thionscadal sin, LIFE Kerry, tá sé á reáchtáil ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus tá sé d'aidhm leis feabhas a chur ar stádas caomhnaithe na ndiúlicíní péarla atá i ndobharcheantracha na Cárthaí agus an Phoill Ghoirm, limistéir atá ina gcuid de Pháirc Náisiúnta Chill Airne.

An tionscadal eile Raptor LIFE, atá á reáchtáil ag IRD Duhallow Ltd i gContae Chorcaí, is é is cuspóir leis daonraí chromáin na gcearc a chur ar ais mar a bhí agus gnáthóga roinnt speiceas sa cheantar a fheabhsú.

Is é an Coimisiún Eorpach a reáchtálann an clár LIFE+ agus is trí iarratas ar líne a iarrtar maoiniú. Is féidir leo siúd a bhfuil maoiniú uathu dul i dteagmháil leis an Aonad LIFE sa Roinn Comhshaoil trí ríomhphost a sheoladh chuig LIFE@environ.ie, má tá comhairle nó cabhair de dhíth orthu chun iarratas a dhéanamh.

Beart a dhéanamh

 • ATHRÚ AERÁIDE: Leagtar amach sa Bhille um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin, 2015 cuspóir na hÉireann geilleagar ísealcharbóin a bhunú idir seo agus 2050 atá inbhuanaitheach ó thaobh an chomhshaoil de agus a bhfuil teacht aniar ann. Leis an mBille sin iarrtar go ndéanfar Plean Náisiúnta Maolaithe (PNM) a fhoilsiú gach cúig bliana chun díriú ar na dúshláin agus ar na deiseanna a bheidh ann mar gheall ar an athrú go dtí geilleagar ísealcharbóin. Coinneoidh PNM taifead d'aon bheart atá ar siúl cheana féin ar mhaithe leis an aeráid agus déanfaidh sé bearta breise atá de dhíth a shainaithint chun a chinntiú go ndéanfaidh Éire a sciar féin den obair i mbaint amach chuspóirí an Aontais Eorpaigh agus an domhain i dtaca le hathrú aeráide. Earcaíodh an chéad Chomhairle Chomhairleach Saineolais Náisiúnta um Athrú Aeráide in 2015.
 • CÁILÍOCHT AN AEIR: Déantar monatóireacht agus measúnú in Éirinn ar cháilíocht an aeir chomhthimpeallaigh i gcomhréir le ceanglais Threoracha an Aontais Eorpaigh ina leagtar amach spriocanna do réimse leathan truailleán, mar shampla sulfar, nítrigin, aonocsaíd charbóin agus ózón. Tá toirmeasc curtha ag údaráis na hÉireann ar ghual biotúmanach (toiteach) i ngach cathair agus baile mór agus tá sé mar aidhm ag údaráis na tíre deireadh a chur le díol an ghuail sin faoi 2016. Thug Gníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil na hÉireann Innéacs Cáilíochta Aeir le haghaidh na Sláinte isteach freisin, áis ar-líne a ríomhtar uair amháin in aghaidh na huaire, ina léirítear cáilíocht an aeir ar fud na hÉireann agus a thugann comhairle sláinte freisin.
 • DRAMHAÍL: Tá beartas na hÉireann maidir le bainistíocht dramhaíola bunaithe ar rialacha an Aontais Eorpaigh agus tá bearta ann a bhfuil sé d'aidhm leo dramhaíl a chosc, a athúsáid, a athchúrsáil nó a dhiúscairt go sábháilte. Ceapadh é le sochaí athchúrsála a chur chun cinn, agus dírítear ar thíosacht acmhainní agus ar dheireadh ar fad, geall leis, a chur le dramhaíl na mbailte móra a bheith á cur i láithreáin líonta talún. Is ollmhór an feabhas atá curtha ar bhainistiú dramhaíola in Éirinn ó 1995 i leith, tráth a chuaigh 95% de dhramhaíl na cathrach go láithreáin líonta talún. Faoi 2013 thit an fhigiúr sin go 42%, a bhuí sin, den chuid is mó, le cur chun feidhme bheartas an Aontais Eorpaigh. Mar sin féin, tá an leibhéal sin os cionn mheán an Aontais go fóill - 31%. De réir figiúirí ó Eurostat déanann muintir na hÉireann athchúrsáil ar 34% de dhramhaíl chathrach i gcomparáid le meán an Aontais Eorpaigh - 28%. Tá 586kg dramhaíola in aghaidh an duine á chruthú againn i gcomparáid le meán an Aontais Eorpaigh - 481kg
 • CÁILÍOCHT UISCE: Tá tábhacht mhór straitéiseach le cáilíocht uisce do gheilleagar na hÉireann, agus is réimse é nach mór a fheabhsú go mór. Is gá na hacmhainní uisce a bhainistiú ar shlí inbhuanaithe agus tá an Rialtas tiomanta an chostéifeachtúlacht a bhaineann le soláthar uisce a fheabhsú ar an leibhéal náisiúnta. Beidh baint mhór ag an méadrú uisce agus ag na táillí uisce atá á dtabhairt isteach d'úsáideoirí uisce tí leis an sprioc sin a bhaint amach. 50 – 100 méadar ciúbach in aghaidh an duine an meánráta bliantúil úsáide fionnuisce san Aontas Eorpach. In Éirinn, is é 141 mhéadar ciúbach an meán atá ann agus go raibh an soláthar poiblí saor in aisce. Tá de chumhacht ag na húdaráis áitiúla an dlí a chur ar lucht truaillithe uisce faoi reachtaíocht na hÉireann.
 • BITHÉAGSÚLACHT: Tuairiscítear go bhfuil an chuid is mó de na gnáthóga is tábhachtaí in Éirinn ar chaighdeán íseal nó dona, mar shampla portaigh ardaithe agus bratphortaigh, córais dumhcha, lochanna, eanaigh agus seascainn olagatrófacha, féaraigh agus coillearnaigh nádúrtha. Tá speicis áirithe fiadhúlra, go háirithe i dtimpeallachtaí bogaigh agus fionnuisce, faoi bhagairt freisin, mar shampla an bradán Atlantach agus an diúilicín péarla fionnuisce. Tá fianaise ann go bhfuil cúlú mór ag teacht ar roinnt speiceas éan freisin. De réir tuarascála a eisíodh in 2014 faoi Stádas na Bithéagsúlachta le haghaidh Bia agus Talmhaíochta in Éirinn , tá sé ráite go bhfuil an t-athrú aeráide ina ábhar brú ar 10% de ghnáthóga na hÉireann atá faoi chosaint Threoir an Aontais Eorpaigh maidir le Gnáthóga, agus tá fianaise ann go bhfuil tionchar diúltach aige cheana féin ar ghnáthóga ar an gcósta. Is é an Plean Náisiúnta Bithéagsúlachta 2011–2016 an phríomhuirlis atá ag Éirinn lena cuid gealltanas idirnáisiúnta a chomhlíonadh.

Naisc áisiúla

Ard-Stiúrthóireacht Comhshaoil an Aontais Eorpaigh

An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil

An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil:
Nuashonrú is déanaí: 26/08/2015  |Barr