Cosán nascleanúna

Éire agus an Comhbheartas Talmhaíochta (CBT)
Print

Bó agus léarscáil den Aontas Eorpach ar a taobhDlúthchuid de shaol na hÉireann is ea an fheirmeoireacht ó tháinig na chéad daoine chun cónaí san oileán glas méith seo againn.

Foinse luachmhar bia agus trádála is ea aeráid bhog agus talamh torthúil na hÉireann leis na mílte bliain, agus is cuid dhílis dár ndúchas go fóill iad.

Chuidigh a ballraíocht san Aontas Eorpach le hÉirinn a spleáchas ar thalmhaíocht a laghdú agus anois tá cuid mhór tionscal ardteicneolaíochta againn agus easpórtálaimid earraí ar fud an domhain.

Mar sin féin, is fiú €24 billiún in aghaidh na bliana an cion a chuireann an earnáil agraibhia leis an ngeilleagar náisiúnta agus, má chuirtear na tionscail choimhdeacha san áireamh, tá 10% den fhostaíocht sa tír san earnáil agraibhia.

Dála na muintire a chuaigh rompu, tá go leor dúshlán roimh fheirmeoirí na hÉireann faoi láthair ach ní gá dóibh aghaidh a thabhairt orthu ina n-aonar mar gur Ballstát den Aontas Eorpach sinn.

Is tríd an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT) a chomhordaíonn na hocht mBallstát is fiche a gcuid oibre le go dtig le lucht talmhaíochta an domhain oibriú le chéile le leas an chine daonna uile.

Is mó CBT ná forlíonadh ar ioncam feirmeoirí — tugtar dreasachtaí freisin chun bia d'ardchaighdeán a tháirgeadh i gcomhair tomhaltóirí agus spreagtar feirmeoirí chun deiseanna nua forbartha a lorg, mar shampla foinsí in-athnuaite fuinnimh, rud a chuideoidh le cosaint an phláinéid seo ón athrú aeráide.

Cabhraíonn CBT le caomhnú na tuaithe trí Chláir Forbartha Tuaithe agus tugann sé tacaíocht d'fheirmeoirí óga lena chinntiú go mealltar scoth na ndaoine óga i dtreo gairmeacha sa talmhaíocht.

Comhaontaíodh leagan nua athchóirithe de CBT le linn Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh in 2013. Is é CBT nua sin a stiúrfaidh cúrsaí talmhaíochta agus an earnáil agraibhia idir seo agus 2020 agus is ann atá athruithe tábhachtacha amhail íocaíochtaí díreacha a dhéanamh níos cothroime agus níos 'glaise' agus CBT a dheánamh níos éifeachtúla agus níos trédhearcaí.

Phil Hogan - an Coimisinéir um Thalmhaíocht agus Forbairt TuaitheIs é Phil Hogan, iar-Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil na hÉireann, atá ina Choimisinéir Eorpach um Thalmhaíocht agus Forbairt Tuaithe.

Is air atá an cúram a chinntiú go gcuireann beartais an Aontais Eorpaigh i leith na talmhaíochta agus forbairt tuaithe an fás, an infheistíocht agus an fhostaíocht chun cinn.

Tá an Coimisinéir Hogan ar dhuine d'ochtar Coimisinéirí is fiche ar ghlac Parlaimint na hEorpa leo in 2014 sular thosaigh siad ina bpoist úra. Sa phost sin, ní mór dó gníomhú le leas an Aontais Eorpaigh ina iomláine. Tá oibleagáid ar gach coimisinéir bheith neamhspleách sa dóigh is nach nglacann siad treoracha óna rialtas náisiúnta.

Is mór an tairbhe atá bainte ag Éirinn as CBT ó chuaigh sí isteach i gComhphobal Eacnamaíochta na hEorpa in 1973, mar a thugtaí air ag an am, agus go fóill féin déanfaidh CBT cinnte de go mbeidh an talmhaíocht in ann do dhúshláin nua agus go dtiocfaidh borradh fúithi ar le leas phobail talmhaíochta an lae inniu agus na nglúine atá le teacht é.

Tá tuilleadh eolais le fáil thíos:

Íocaíochtaí talmhaíochta an Aontais Eorpaigh d'Éirinn


      
     jpeg - 359 KB [359 KB]

Fíricí talmhaíochta

 • Tá achar talún 6.9 milliún heicteár ag Éirinn agus úsáidtear timpeall 4.5 milliún heicteár den iomlán sin chun críocha talmhaíochta - sin timpeall 64% den limistéar iomlán talún. De réir Eurostat úsáidtear 43% den achar talún iomlán ar fud an Aontais Eorpaigh i gcomhair talmhaíochta, cé go bhfuil roinnt tíortha ann, ar nós na Fionlainne agus na Sualainne, nach n-úsáideann fiú 10% dá n-achar talún.
 • Is mar fhéarach nó le haghaidh féar tirim agus sadhlais a úsáidtear 81% den talamh talmhaíochta (3.67 milliún heicteár), is mar fhéarach garbh a úsáidtear 11% de (0.48 milliún heicteár) agus is curaíocht, fás torthaí agus gairneoireacht a dhéantar ar 8% de (0.38 milliún heicteár).
 • Is ag príomhearnáil na talmhaíochta atá 0.9% de gheilleagar na tíre (Oll-bhreisluach iomlán) agus 4.7% den fhostaíocht iomlán. Is lú an méid sin ná an meán Eorpach ó thaobh eacnamaíochta (1.7% i seacht mBallstat is fiche san Aontas Eorpach) agus fostaíochta de (5.2% in ocht mBallstat is fiche san Aontas Eorpach).
 • Is i gcatagóir na mairteola atá an sciar is mó den Olltáirgeacht Talmhaíochta (OTT), mar atá 38%, agus tá 29% di in earnáil an bhainne. Is mar seo a leanas sciar na n-earnálacha eile den OTT: muca (8%), caoirigh (4%), gránbharra (6%) agus eile (15%).
 • De réir an tsuirbhé ar bheostoc a rinneadh i Meitheamh 2013 bhí 6.9 milliún beithíoch eallaigh in Éirinn. Is méadú 2% é sin ar leibhéal na bliana roimhe.
 • In 2013, easpórtáladh tuairim is 466,000 tona mairteola as Éirinn a raibh luach €2.09 billiún uirthi.
 • Tá tuairim is 139,900 feirm teaghlaigh in Éirinn agus tá gabháltas 35.7 heicteár ar an meán acu. Is mó sin ná meán an Aontais Eorpaigh .i. 14.4 ha sna 28 mBallstát. Tá 63% de ghabháltais na hÉireann idir 10 agus 50 ha.
 • Tá pobal talmhaíochta na hÉireann níos sine ná an meán Eorpach sna 28 mBallstát. In Éirinn níl ach 6.8% d'fheirmeoirí faoi 35 bliana d'aois (7.5% sna 28 mBallstát), agus tá 25.3% níos sine ná 64 (30% sna 28 mBallstát).
 • Bhain an talmhaíocht in Éirinn tairbhe mhór as íocaíochtaí an Aontais Eorpaigh. Idir 2007 agus 2013, infheistíodh €11.7 billiún ón CBT in earnáil na feirmeoireachta agus i gceantair tuaithe in Éirinn.
 • De réir suirbhé a tháinig amach le déanaí ó Eorabaraiméadar, mheas beagnach dhá thrian de mhuintir na hÉireann gur leor an tacaíocht airgeadais a thugann an tAontas Eorpach trí CBT nó go raibh sé ró-íseal (níor mheas ach 13% go raibh sé ró-ard).

 

Tábla ina léirítear leagan amach tháirgeacht na feirmeoireachta

Naisc Úsáideacha

 
Nuashonrú is déanaí: 16/01/2015  |Barr