Cosán nascleanúna

Todhchaí an CBT
E-mail this pageE-mail this pagePrintPrint

Feirmeoir ina ghort féinTá an CBT á leasú faoi láthair. Tá tograí nua atá ceaptha chun acmhainneacht thalmhaíocht an AE a fheabhsú faoi chaibidil ag ceannairí polaitiúla Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus ag Feisirí Eorpacha i bParlaimint na hEorpa. Tá brú mór curtha ag an ngéarchéim eacnamaíoch ar chistí an AE ach cé gur cosúil go laghdófar an caiteachas i gcuid mhór réimsí amach anseo, tá sé beartaithe buiséad an CBT a choinneáil ar an leibhéal ar a bhfuil sé faoi láthair.

Is é an dea-scéala atá ann d'Éirinn go bhfanfaidh ár gcuid den bhuiséad, an clúdach náisiúnta, mar an gcéanna faoi thograí an Choimisiúin. Ní bheidh de dhifear ann ach an dóigh a ndáilfear an t-airgead agus is ar an gcuid sin den díospóireacht a bheidh aird mhuintir na hÉireann.

D'fhéadfaí na tograí a choigeartú sna míonna atá amach romhainn agus táthar ag súil go mbeidh na seacht mBallstát is fiche in ann teacht ar chomhaontú faoi dheireadh Uachtaránacht na hÉireann ar an AE i Meitheamh 2013 le go mbeidh leasú an CBT i bhfeidhm faoin 1 Eanáir 2014.

 

Seo a leanas achoimre ar na tograí mar a chuir an Coimisiún Eorpach i láthair iad in 2011:

 1. Tacaíocht ioncaim níos spriocdhírithe a sholáthar le go ndáilfear ioncam feirmeoirí ar dhóigh atá níos cothroime agus níos simplí.
 2. Uirlisí a chur ar fáil chun tabhairt faoi chásanna éigeandála, mar shampla tuilte agus spalladh triomaigh. Samplaí de na bearta éagsúla is ea stoic idirghabhála agus mórstórais phríobháideacha nó scéimeanna cosanta árachais agus cistí frithpháirteacha a chruthú.
 3. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún tríocha faoin gcéad d'íocaíochtaí díreacha a chaitheamh ar bhearta cosanta comhshaoil mar shampla éagsúlú curaíochta, féarach buan a chothabháil agus radharcanna tíre agus taiscí dúlra a chaomhnú.
 4. Infheistíocht bhreise i dtaighde talmhaíochta ardteicniúil agus sa nuálaíocht chun bia den chaighdeán is fearr a tháirgeadh ar níos lú acmhainní.
 5. Bearta a chur i bhfeidhm chun slabhra bia níos cothroime agus níos iomaíche a chruthú.
 6. Tionscnaimh thalmhaíochta ar leas an chomhshaoil a spreagadh chun foinsí bia a chosaint don todhchaí agus cabhrú leis an troid in aghaidh athrú aeráide - mar shampla, trí bhail úr a chur ar éiceachórais, iad a chaomhnú agus cur leo.
 7. Cabhrú le feirmeoirí óga dul i mbun gnó trí chlár nua cúnaimh d'fheirmeoirí nua faoi 40 bliain d'aois.
 8. Fostaíocht agus fiontraíocht faoin tuath a spreagadh trí shraith beart a tionscnaíodh chun gníomhaíochtaí eacnamaíocha a dhreasú i gceantair thuaithe agus tionscadail forbraíochta áitiúla a dhreasú freisin.
 9. Tabhairt faoi cheantair leochaileacha a bhíonn ag fulaingt de bharr míbhuntáistí nádúrtha trí chabhrú leis na feirmeoirí a bhíonn ag obair iontu.
 10. CBT níos éifeachtúla a chruthú trí shásra riaracháin níos simplí a thionscnamh.

Conas an CBT a mhaoiniú?

Tábla ina léirítear conas a mhaoineofar an CBT

An CBT a leasú

Tá leasú an Chomhbheartais Talmhaíochta beagnach críochnaithe i ndiaidh comhaontuithe pholaitiúil i Meán Fómhair idir Parlaimint na hEorpa, an AE, Comhairle na nAirí agus an Coimisiún Eorpach.

Chabhraigh cruinniú neamhfhoirmiúil a bhí ag airí talmhaíochta an AE i Vilnius, an Liotuáin chun mionsonraí deireanacha a oibriú amach i dtaca leis an gcomhaontú a réitíodh san idirbheartaíocht ní ba luaithe sa bhliain, le linn Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.
Ar an iomlán ghlac Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe de chuid Pharlaimint na hEorpa an margadh a rinneadh in Éirinn i Meitheamh seo a chuaigh thart ach bhí soiléiriú ag teastáil uathu ó thaobh roinnt saincheisteanna tábhachtacha.

Bhí feisirí Eorpacha ag áitiú gur cheart don AE tuilleadh maoinithe a thabhairt do na réigiúin faoi mhíbhuntáiste, athruithe a chur i bhfeidhm sna rannaíochtaí forbartha tuaithe agus íocaíochtaí díreacha os cionn €150,000 le feirmeacha móra a laghdú

Léirigh Coimisinéir Talmhaíochta an AE, Dacian CioloČ™, a shástacht leis an gcomhaontú deireanach a baineadh amach i ndiaidh cainteanna diana idir ionadaithe ón bParlaimint agus ón gComhairle.

"I ndiaidh dúinn teacht ar chomhaontú i dtaca leis an chuid is mó de phacáiste leasú an CBT i Meitheamh, tá lúcháir orm go raibh sé de chumas againn ball crích a chur ar an leasú ar an iomlán," a dúirt sé.

"Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis na hAirí agus leis na Feisirí as an dóigh ar tháinig siad ar chomhréiteach faoi na ceisteanna seo ó thaobh na comhchinnteoireachta de."

D'fhormhuinigh an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt de chuid Pharlaimint na hEorpa reachtaíocht le haghaidh leasú an CBT an 30 Meán Fómhair. Ní mór don Pharlaimint iomlán an margadh a dheimhniú go fóill trí vóta iomlánach ag an seisiún i mí Dheireadh Fómhair nó i mí na Samhna.

Ní mór don Chomhairle Eorpach an comhaontú a cheadú ach táthar ag dréim le go nglacfar gach téacs reachtach go foirmiúil faoi dheireadh na bliana chun ligean do leasú an CBT teacht i bhfeidhm an 1 Eanáir 2014.

Seo a leanas na príomhshaincheisteanna a réitíodh in Vilnius.

 • Íocaíochtaí díreacha

Laghdaíodh an tacaíocht Íocaíochta Dírí d'fheirmeacha aonair (gan an íocaíocht le haghaidh Glasú a chur san áireamh) le 5% i dtaca le híocaíochtaí os cionn €150,000. Is féidir costais tuarastail a laghdú sula ndéantar an t-áireamh. Ní gá an laghdú a chur i bhfeidhm i mBallstáit a choinníonn ar a laghad 5% dá gclúdach náisiúnta le haghaidh athdháileadh ar na chéad heicteáir i ngach feirm. Aistreofar aon mhaoiniú a shábháiltear go clúdach forbartha tuaithe an Bhallstáit agus is féidir é a úsáid gan comh-mhaoiniú a lorg.

 • Cóineasú seachtrach

Beidh méadú (de thrian den difear idir an ráta reatha agus 90 faoin gcéad de mheáníocaíochtaí an AE) ag teacht ar leithdháileadh na n-íocaíochtaí díreacha de réir a chéile sna Ballstáit sin ina bhfuil an mheáníocaíocht (€ / heicteár) faoi 90 faoin gcéad de mheáníocaíochtaí an AE. Tá ráthaíocht ann go mbainfidh gach Ballstát leibhéal íosta amach faoi 2019.

 • Maoiniú a aistriú idir Colúin

Beidh na Ballstáit in ann suas le 15 faoin gcéad dá gclúdach náisiúnta le haghaidh Íocaíochtaí Díreacha (an Chéad Cholún) a aistriú go dtí a gClúdach Náisiúnta le haghaidh Forbairt Tuaithe, nó an bealach eile thart. Ní gá na suimeanna seo a chomh-mhaoiniú.

 • Forbairt Tuaithe

Is féidir leis na Ballstáit a leithdháiltí le haghaidh Forbairt Tuaithe a choigeartú trí ghníomhartha tarmligthe nó reachtacha. Beidh ráta uasta nach mó ná 85% i bhfeidhm le haghaidh comh-mhaoinithe san AE sna réigiúin nach bhfuil chomh forbartha sin, 75% i réigiúin trasdula áirithe agus 63% i réigiúin trasdula eile. Beidh ráta de 53 faoin gcéad i bhfeidhm i réigiúin le haghaidh fhormhór na n-íocaíochtaí ach is féidir an céatadán seo a mhéadú ar chúiseanna áirithe. I measc na gcúiseanna seo tá tacú le haistriú eolais, comhoibriú, grúpaí agus eagraíochtaí táirgeoirí a bhunú agus deontais d'fheirmeoirí le haghaidh suiteála. Tá bearta eile ann inar féidir íocaíochtaí comh-mhaoinithe a mhéadú nuair is le haghaidh tionscadail LEADER atá siad nó le haghaidh íocaíochta a bhaineann leis an gcomhshaol agus le hathrú aeráide.

Tuilleadh eolais

Tá tuilleadh eolais faoin gComhbheartas Talmhaíochta tar éis 2013 le fáil anseo.

Leasú an CBT - Míniú ar na bPríomheilimintí
Nuashonrú is déanaí: 23/05/2014  |Barr