Cosán nascleanúna

CBT in Éirinn
Print

Feirmeoir ina ghort féinTá roinnt athchóirithe déanta ar CBT ó cuireadh tús leis a chéaduair mar chuid ríthábhachtach de bheartas an Aontais Eorpaigh.

Is in 2010 a tosaíodh na cainteanna faoin athchóiriú is deireanaí agus is le linn uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach in 2013 a tháinig Ballstáit uile an Aontais Eorpaigh ar chomhaontú i dtaca le CBT don tréimhse 2020-2014.

Cuireann an beartas nua leis na comhaontuithe a bhí ann roimhe seo i ndáil le CBT agus tugann sé aghaidh ar na dúshláin nua atá roimh an earnáil, cé gur cúinsí lasmuigh d'earnáil na talmhaíochta is cúis le cuid mhór acu sin.

Ní mór d'earnáil agraibhia nua-aimseartha na hEorpa, agus do phobail tuaithe freisin, fadhbanna nua eacnamaíocha, comhshaoil agus críochacha a shárú. Sin is aidhm le CBT don tréimhse 2014-2020.

Caithfear dúshláin a shárú a bhaineann le héiginnteacht faoi shlándáil bia, faoi athrú aeráide, faoi bhagairtí ar ghnáthóga agus ar bhithéagsúlacht agus faoi bhánú na tuaithe.

Chun na spriocanna fadtéarmacha sin a bhaint amach, b'éigean ionstraimí a bhí in CBT roimhe seo a choigeartú le go dtiocfadh leis an talmhaíocht tuilleadh bia a tháirgeadh ar ardchaighdeán agus, san am céanna, na hacmhainní nádúrtha a bhfuil an talmhaíocht ag brath orthu a chaomhnú.

CBT i ndiaidh 2013

Seo achoimre ar an dóigh a mbainfear leas as CBT 2014-2020 in Éirinn

1. Buiséad CBT

Is roinnte ina dhá cholún atá an buiséad a chuireann an tAontas Eorpach i leataobh do CBT. Go bunúsach, tugann Colún I tacaíocht ioncaim trí íocaíochtaí díreacha agus maoiniú chun tacú le táirgeacht agus tugann Colún II tacaíocht airgeadais le haghaidh forbairt tuaithe. De réir praghsanna in 2011, is é €362.787 billiún an buiséad iomlán don tréimhse 2014-2020 – €277.851 billiún le haghaidh Cholún I agus €84.936 billiún le haghaidh Cholún II. Déantar na figiúirí a choigeartú le boilsciú a chur san áireamh.

Déanfar beagnach €11 billiún a infheistiú in earnáil na feirmeoireachta agus i gceantair thuaithe in Éirinn le linn na tréimhse go dtí 2020. Is féidir le hÉirinn na híocaíochtaí díreacha agus na cláir forbartha thuaithe a athchóiriú de réir a riachtanas ar leith féin agus roghnaigh sí breis agus €600,000 a atreorú i dtreo forbairt tuaithe.

2. Íocaíochtaí Díreacha

Fágann na socruithe is deireanaí le haghaidh íocaíochtaí díreacha go ndáiltear maoiniú ar dhóigh níos cothroime idir réigiúin agus idir feirmeoirí, rud a chuireann deireadh le 'tagairtí stairiúla' agus a dhéanann an próiseas níos oscailte agus níos trédhearcaí. D'ainneoin laghdú 3.2% in íocaíochtaí díreacha ar leibhéal AE, fanfaidh an maoiniú a cuireadh ar fáil d'Éirinn mar atá.

Is iad na feirmeoirí sin amháin atá gníomhach san earnáil a gheobhaidh maoiniú ó scéimeanna tacaíochta ioncaim agus cuirtear cuid mhór béime ar fheirmeoirí óga a spreagadh chun a ngnó a bhunú. Spreagtar feirmeoirí Éireannacha agus tugtar tacaíocht dóibh chun bearta simplí, a ndeachaigh féachaint ar a bhfeabhas, a dhéanamh chun inbhuanaitheacht a chur chun cinn agus athrú aeráide a throid.

Tá 30% d'íocaíochtaí díreacha ceangailte de chleachtais feirmeoireachta atá neamhdhíobhálach don chomhshaol, m.sh. barra a éagsúlú, féarach buan a chothabháil agus 5% de limistéir shainsuime éiceolaíocha a chaomhnú.

3. Soláthar Bia

Tá ionstraimí tiomnaithe nua ag feirmeoirí atá ceaptha cuidiú leo comhardú shlabhra an tsoláthair bia a fheabhsú in Éirinn. Ciallaíonn sé seo gur féidir leo iad féin a eagrú ar dhóigh níos fearr chun a gcuid táirgí a chur ar an margadh go héifeachtúil. Fágfaidh an leagan is deireanaí de CBT go mbeidh béim níos mó ar éilimh an mhargaidh a bhuí le deireadh bheith curtha le bacainní táirgeachta atá fágtha amhail cuótaí siúcra in 2017 agus cuótaí bainne in 2015. Is féidir le fadhbanna sa slabhra soláthair bia a fhágáil go n-íocann tomhaltóirí barraíocht as earraí agus go n-íocann feirmeoirí barraíocht as a bhfuil de dhíth orthu, amhail leasú talaimh.

Bhunaigh an Coimisiún Eorpach Fóram Shlabhra an tSoláthair Bia, a thug na páirtithe leasmhara le chéile, idir fheirmeoirí agus lucht miondíola, chun oibriú an tslabhra a scrúdú, fadhbanna a shainaithint agus réitigh a mholadh. Nuair a chríochnaigh an fóram a chuid oibre, thug Ballstáit AE agus an Coimisiún Eorpach a dtacaíocht le haghaidh Tionscnamh Shlabhra an tSoláthair a bhunú a raibh sé d'aidhm leis dea-chleachtais idir páirtnéirí gnó a chur chun cinn ag gach céim den slabhra soláthair.

4. Forbairt tuaithe

Leithdháileadh €2.2 billiún as buiséad CBT ar Éirinn le caitheamh ar bhearta a rachaidh chun sochair ceantar tuaithe. Lena chois sin, cuireadh borradh faoi Chlár Forbartha Tuaithe (CFT) na hÉireann le cómhaoiniú náisiúnta €1.76 billiún. Is tosaíocht lárnach CFT na hÉireann cur le héiceachórais a bhaineann le talmhaíocht agus foraoiseacht agus iad a athbhunú, a chaomhnú.

5. Comhaontú comhpháirtíochta

comhaontú comhpháirtíochta ag an gCoimisiún Eorpach le hÉirinn a rachaidh chun tairbhe d'fheirmeoirí Éireannacha agus do phobail tuaithe. Faoin gcomhaontú sin, gheobhaidh Éire maoiniú struchtúrach agus infheistíochta ar fiú €3.357 billiún é ón Aontas Eorpach idir 2014 agus 2020.

Tá sé mar aidhm le hinfheistíocht an Aontais Eorpaigh dul i ngleic le dífhostaíocht agus borradh a chur faoi iomaíochas agus faoi fhás an gheilleagair.

Tá amuigh agus istigh ar €2.19 billiún den mhaoiniú sin leithdháilte ar fhorbairt na hearnála talmhaíochta agus na gceantar tuaithe. Is ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) a thagann an maoiniú sin.

Tá comhaontú comhpháirtíochta ag an gCoimisiún Eorpach a rachaidh chun tairbhe d'fheirmeoirí Éireannacha agus do phobail tuaithe. Faoin gcomhaontú sin, gheobhaidh Éire maoiniú struchtúrach agus infheistíochta ar fiú €3.357 billiún é ón Aontas Eorpach idir 2014 agus 2020.

Tá sé mar aidhm le hinfheistíocht AE dul i ngleic le dífhostaíocht agus borradh a chur faoi iomaíochas agus faoi fhás an gheilleagair.

Tá amuigh agus istigh ar €2.19 billiún den mhaoiniú sin leithdháilte ar fhorbairt na hearnála talmhaíochta agus na gceantar tuaithe. Is ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) a thagann an maoiniú sin.

 

Ailtireacht nua glas CBT

Tionscadail Forbartha Tuaithe atá á maoiniú ag CBT

Seo trí shampla den chuidiú atá tugtha ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) do phobail tuaithe in Éirinn.

Inniúlachtaí ríomhaireachta do phobail áitiúla

Bhain seirbhís shoghluaiste úsáid nuálaíoch as CETFT tríd an Fingal Leader Partnership (Comhpháirtíocht Leader Fhine Gall), chun oiliúint ríomhaireachta a chur ar fáil do phobail iargúlta. D'úsáid siad feithicil den stíl 'ródaí' chuige sin. Chuidigh an ródaí oiliúint a chur ar dhaoine áitiúla a gcuid féin a dhéanamh den teicneolaíocht nua-aimseartha trína gcuid inniúlachtaí, a gcumas agus a muinín a thógáil - rudaí a d'fhág go rabhadar in ann teacht ar dheiseanna nua fostaíochta. Ar na cúrsaí a tugadh do thosaitheoirí agus d'úsáideoirí ardchumais araon, bhí Ceadúnas Eorpach Tiomána Ríomhairí (CETR), Photoshop agus An tIdirlíon do Theaghlaigh Feirme. Is istigh sa ródaí a cuireadh oiliúint ar bhreis agus 250 duine áitiúil atá ina gcónaí i limistéar chósta thoir na hÉireann agus iad idir 10 agus 87 mbliana d'aois. €65,000 an costas iomlán a bhí ar an tionscadal agus is ó CETFT a tháinig €32,186 den mhéid sin.

Misneach do Ghnólachtaí Beaga

Tá muintir Talty ag saothrú táirgí mara leis na glúine anuas. Fuair Eileen agus Gerard tacaíocht ó CETFT chun foirgneamh nua a dhéanamh, áit a bhfuil áiseanna pacáistithe agus stórála acu dá ngnó. Chuidigh sin chun poist bhuana a chruthú agus mar gheall air sin tá sé níos fusa acu an chéad chéim eile a thabhairt i bhforbairt an ghnó. Le tacaíocht maoinithe, ceannaíodh trealamh agus tógadh aonad 170 méadar cearnógach le haghaidh pacáistiú in-bhithmhillte agus stórála. Saincheapadh an t-aonad go díreach de réir riachtanais an ghnó. Léirigh an tionscadal sin gur féidir fiontar traidisiúnta a fhorbairt, amhail baint feamainne, agus gnó nua-aimseartha a dhéanamh de, gnó a d'fhéadfadh margadh mór a fhorbairt dó féin agus sin a dhéanamh ar bheagán tacaíochta airgid. Ba é €134,400 an costas a bhí ar an tionscadal agus is é CETFT a thug €36,960 den mhéid sin.

Feabhas a chur ar fheirmeacha

Is le tacaíocht ó CETFT le haghaidh infheistíochta i saoráidí breithe gamhna a d'éirigh le feirm i gCo. Mhuineacháin caighdeáin an Aontais Eorpaigh a bhaint amach, feabhas a chur ar tháirgiúlacht agus ar éifeachtúlacht agus smacht a chur ar dhramhaíl feirme. Ba é príomhchuspóir an tionscadail borradh a chur faoi tháirgiúlacht na feirme agus í a dhéanamh níos brabúsaí trí na saoráidí breithe gamhna sna bóithigh a fheabhsú. A bhuí leis an tsaoráid nua breithe gamhna a bhfuil spás inti do chéad bó, is féidir leis an bhfeirmeoir gamhna a thabhairt ar an saol go réidh ar an ábhar go bhfuil sí ina dlúthchuid den bhóitheach geimhridh, rud a éascaíonn beathú agus bainistiú na mbó. Cinntíonn sé freisin go gcoinnítear easair tuí agus rith chun srutha faoi smacht. Tá feabhas tagtha ar leas na mbó agus na ngamhna agus tá timpeallacht níos sábháilte anois ann don fheirmeoir. Bhí costas €120,000 ar an tionscadal agus is ó CETFT a fuarthas €29,250 den mhéid sin. 
Nuashonrú is déanaí: 11/08/2015  |Barr